„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštojo mokslo įstaigos, kokybės sistema. ECHE yra privaloma visoms programos „Erasmus+“ šalių aukštojo mokslo įstaigoms, norinčioms dalyvauti veikloje, kuri pagal šią programą vykdoma siekiant plėtoti pavienių asmenų judumą mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimą inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais.

Informacija apie tai, kaip užtikrinti geresnę jūsų institucijos atitiktį ECHE reikalavimams, pateikiama ECHE gairėse ir ECHE stebėsenos vadove.

Įsivertinimas

Norite suprasti, kaip jūsų institucija įgyvendina chartiją? Mokymo įstaigų vadovai arba programos „Erasmus +“ koordinatoriai gali naudotis įsivertinimo priemone ECHE, kad pagerintų savo institucijos veiklos rezultatus.

Pradėkite įsivertinimą

Šalyse partnerėse įsikūrusioms aukštojo mokslo įstaigoms ECHE nėra privaloma; kokybės sistema bus nustatyta aukštojo mokslo įstaigų tarpinstituciniais susitarimais. ECHE suteikiama visu programos „Erasmus+“ laikotarpiu iki 2020–2021 m.


Chartija įvairiomis kalbomis
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR

Kvietimas teikti paraiškas dėl ECHE bus skelbiamas kasmet.

Aukštojo mokslo įstaigų, turinčių ECHE, sąrašas skelbiamas internete.

Bendrinti šį puslapį