Харта за висше образование „Еразъм“

Хартата за висше образование „Еразъм“ осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше учебно заведение може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“. Връчването на Хартата е необходимо условие за всички висши учебни заведения, установени в държави по програмата и желаещи да участват в дейности за образователна мобилност на физически лица и/или сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“.

За помощ при спазването на Хартата вижте насоките, както и ръководството за наблюдение. В момента се разработва уебсайтът Харта за висше образование „Еразъм“: във ваша полза! На него ще бъде качен инструмент за самооценка на спазването на Хартата.

За висши учебни заведения от държавите партньори Хартата не е задължителна, като рамката за качеството ще бъде установена посредством междуинституционални споразумения между висшите училища. Хартата се връчва за пълното времетраене на програмата „Еразъм+“ до 2020 – 2021 г.

Езикови версии на Хартата
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Всяка година ще се обявява покана за представяне на предложения за придобиването на Хартата.

Списък с висшите учебни заведения, на които е връчена Хартата

Споделете тази страница