Оценки

Междинна оценка на програма „Еразъм+“

Как „Еразъм+“ постигна такъв голям успех? И какво научихме, за да продължим да се усъвършенстваме? 

Основните заключения от междинната оценка, изготвени въз основа на над един милион отговора на подобни въпроси, обединени като най-всеобхватния и най-актуален източник на информация, са:

„Еразъм +“, водещата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (2014 — 2020 г.), се оказа от огромна полза за участниците, не само по отношение на подпомагането на прехода към заетост, а и във връзка със създаването на чувство за принадлежност на гражданите на ЕС. 

До 2020 г. „Еразъм +“ ще стимулира мобилността с учебна цел на 4 милиона учащи, преподаватели и обучаващи и ще допринесе за придаването на международно измерение на дейността на организации за образование, обучение, младеж и спорт в ЕС и извън него. 

Данните сочат, че програма „Еразъм+“ е по-последователна, целесъобразна и в известна степен по-ефективна и по-проста от своите предшественици.

Що се отнася до бъдещето на програма „Еразъм+“ резултатите от оценката подкрепят безусловно необходимостта от повече инвестиции в образованието и обучението, като се постави нов акцент върху по-младите поколения и най-уязвимите групи.
 

Това са някои от акцентите в доклада на Европейската комисия относно междинната оценка на програма „Еразъм+“. Ако искате да научите повече, включително за отправените препоръки, щракнете върху връзките по-долу.

Доклад на Комисията: приетият на 31 януари 2018 г. доклад е достъпен по-долу и е придружен от подробен работен документ на службите на Комисията (доказателствена основа само на английски език):

Тази оценка се основава по-специално на:

  • Докладите на държавите по програмата относно изпълнението и въздействието на програма „Еразъм+“:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Данни за контакт

European Commission
Directorate-General for Education, Youth, Culture and Sport
Unit B.4 –Erasmus+ Coordination
Електронна поща: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Споделете тази страница