Koronavirusas. Programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyvių klausimai

Toliau pateikiami atsakymai į dažniausiai atskirų dalyvių užduodamus klausimus.

Daugiau informacijos apie koronaviruso poveikį ir Europos Komisijos atsaką


Jei grįžote namo, tačiau a) vis dar turite išlaidų, tiesiogiai ir išimtinai susijusių su buvimu paskirties šalyje, pvz., nuomos ir elektros energijos, ir (arba) b) dalyvaujate virtualiojo mokymosi ar kitoje virtualioje veikloje (jeigu paskirties šalies institucija ar organizacija suteikė galimybę ja naudotis kaip alternatyva iš pradžių numatytai veiklai), tada taip, galite pasilikti dotaciją.


Be to, gali būti, kad jums bus atlygintos papildomos kelionės išlaidos, kurias galbūt patyrėte. Turėtumėte pasiteirauti savo institucijoje arba pagalbinėje organizacijoje (atsižvelgiant į tai, ar organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai).


Jei paskirties šalyje išlaidų nebeturite, jums gali tekti grąžinti dotacijos dalį už laikotarpį nuo tos dienos, kai nutraukėte judumo veiklą, iki numatytos jos pabaigos dienos.Jei liekate paskirties šalyje ir a) vis dar turite išlaidų, tiesiogiai ir išimtinai susijusių su jūsų buvimu toje šalyje, pvz., nuomos ir elektros energijos, ir (arba) b) dalyvaujate virtualiojo mokymosi veikloje (jeigu paskirties šalies institucija suteikė galimybę ja naudotis kaip alternatyva iš pradžių numatytai veiklai), tada taip, galite pasilikti dotaciją.


Be to, gali būti, kad galėsite gauti papildomą dotaciją už papildomą laikotarpį, kurį dėl COVID-19 protrūkio turėjote pasilikti užsienyje ilgiau nei iš pradžių planavote. Turėtumėte kreiptis į savo instituciją (jei organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai).Jei esate paskirties šalyje ir a) vis dar turite išlaidų, tiesiogiai ir išimtinai susijusių su jūsų buvimu toje šalyje, ir (arba) b) dalyvaujate virtualioje veikloje (jei priimančioji organizacija suteikė iš pradžių planuotos veiklos alternatyvą internetu), tada taip, galite pasilikti dotaciją.


Be to, pirmiau minėtais atvejais organizacija taip pat gali gauti dotaciją kitoms su jūsų buvimu susijusioms išlaidoms padengti.Jei apmokėjote su planuojama judumo veikla susijusias kelionės išlaidas, pavyzdžiui, lėktuvo bilietą, kuriuo niekada nesinaudojote ir kurio išlaidos negalėjo būti kompensuotos, galite gauti dotaciją kelionės išlaidoms padengti, jei pagal veiksmo finansavimo taisykles numatoma finansinė parama kelionei. Jei veiksmo taisyklėse tai nenumatyta, turite teisę pasilikti arba gauti išankstinio finansavimo dalį, atitinkančią patirtas išlaidas. Taip pat galite susigrąžinti apgyvendinimo rezervavimo išlaidas. Turėtumėte pasiteirauti savo institucijoje arba pagalbinėje organizacijoje (atsižvelgiant į tai, ar organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai).Kreipkitės į savo siunčiančiąją instituciją arba pagalbinę organizaciją, tačiau iš esmės jūsų siunčiančiosios institucijos arba pagalbinės organizacijos nacionalinė agentūra sutiks pratęsti „Erasmus+“ projektą (į kurį gali būti įtraukti kelių dalyvių judumo užsienyje laikotarpiai) arba Europos solidarumo korpuso projektą ne daugiau kaip 12 mėnesių.Pasiteiraukite savo pagalbinės organizacijos, tačiau iš esmės tai galėtų būti laikoma laikinu veiklos nutraukimu ir jums turėtų būti suteikta galimybė tęsti veiklą vėliau.Neseniai aukštąsias arba PRM mokyklas baigusiems asmenims, kurie turi atidėti planuojamą stažuotę užsienyje, bus leista ją atlikti per 18 mėnesių nuo studijų baigimo, vietoje įprasto 12 mėnesių laikotarpio.Taip, „Erasmus+“ judumo veikla 2020 m. antrąjį pusmetį bus tęsiama.


Institucijos ir pagalbinės organizacijos raginamos, kai įmanoma, dalyviams pasiūlyti mišriojo judumo galimybę. Tokiu atveju jūsų judumo veikla prasidėtų virtualiojo mokymosi ir (arba) veiklos laikotarpiu, o vėliau, jei padėtis leistų, sektų fizinio judumo užsienyje laikotarpis.


Daugiau informacijos teiraukitės savo siunčiančiojoje institucijoje ir (arba) pagalbinėje organizacijoje.Mišriojo judumo veikla prasidėtų virtualiojo mokymosi ir (arba) veiklos laikotarpiu, o vėliau jei padėtis leistų, sektų fizinio judumo užsienyje laikotarpis.


Virtualiojo mokymosi ir (arba) veiklos savo gyvenamojoje šalyje laikotarpiu dotacijos negausite, nes turėtumėte turėti galimybę šią veiklą vykdyti be papildomų išlaidų.


Kai prasidės fizinio judumo laikotarpis priimančiojoje šalyje, gausite įprastą dotaciją už laikotarpį užsienyje.Trečiųjų šalių studentams, pradedantiems arba tęsiantiems studijas ES ir Šengeno asocijuotosiose šalyse, taikoma kelionių apribojimų išimtis (26 iš 27 ES valstybių narių ir keturiose Šengeno asocijuotosiose šalyse: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Airija šiuo metu kelionių apribojimų netaiko). Daugiau informacijos galima rasti šiame tinklalapyje.


Atkreipkite dėmesį į tai, kad pirmiau nurodyta išimtis grindžiama teisiškai neprivaloma Tarybos rekomendacija ir kad nacionalinės valdžios institucijos gali imtis atitinkamų visuomenės sveikatos priemonių, pavyzdžiui, reikalauti, kad atvykus iš trečiosios šalies, kuriai taikomi laikini kelionių apribojimai, asmuo izoliuotųsi ir kt. Todėl lemiamos reikšmės turi nacionalinės teisės aktai, dabartiniai patarimai keliaujantiems ir kiti galimi patikrinimai ir kontrolė kiekvienoje priimančiojoje šalyje.


Todėl patariame prieš kelionę patikrinti kelionės tikslo šalyje taikomą politiką. Išsamią informaciją taip pat galima rasti adresu https://reopen.europa.eu/lt/.

Bendrinti šį puslapį