Koroonaviirus – programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate tõstatatud küsimused

Allpool on esitatud vastused osalejate kõige levinumatele küsimustele.

Lisateave koroonaviiruse mõju ja Euroopa Komisjoni reageerimise kohta


Kui olete tagasi kodumaal, kuid a) teil on endiselt otsesed ja eranditult sihtriigis viibimisega seotud kulud, näiteks üür ja elekter, ja/või b) osalete virtuaalõppes või muus virtuaaltegevuses (kui sihtriigi asutus/organisatsioon on need algselt kavandatud tegevuse alternatiivina kättesaadavaks teinud), jääb teie toetus alles.


Lisaks võib teil olla võimalik saada hüvitist võimalike täiendavate reisikulude eest. Peaksite pöörduma oma asutuse / tugiorganisatsiooni poole (tingimusel, et organisatsiooni käsutuses on täiendavad ELi vahendid teie tegevuse jaoks).


Kui teil ei ole sihtriigis enam kulusid, võib juhtuda, et peate tagasi maksma toetuse osa, mis hõlmab ajavahemikku liikuvuskogemuse lõpetamise kuupäevast kuni selle kavandatud lõppkuupäevani.Kui jääte sihtriiki, kuid a) teil on endiselt otsesed ja eranditult selles riigis viibimisega seotud kulud, näiteks üür ja elekter, ja/või b) osalete virtuaalõppe tegevuses (kui sihtriigi asutus on need algselt kavandatud tegevuse alternatiivina kättesaadavaks teinud), jääb teie toetus alles.


Lisaks võite saada lisatoetust esialgselt kavandatust pikemaks perioodiks, mis teil tuli Covid-19 puhangu tõttu välismaal veeta. Peaksite pöörduma oma asutuse poole (tingimusel, et organisatsiooni käsutuses on täiendavad ELi vahendid teie tegevuse jaoks).Kui jääte sihtriiki ning a) teil on endiselt otsesed ja eranditult selles riigis viibimisega seotud kulud ja/või b) osalete virtuaaltegevuses (kui vastuvõttev organisatsioon pakub kavandatud tegevusele internetipõhist alternatiivi), jääb teie toetus alles.


Samuti võib organisatsioon eespool nimetatud juhtudel saada toetust ka muude teie riigis viibimisega seotud kulude katmiseks.Kui olete tasunud kavandatud liikuvusmeetmega seotud reisikulud, näiteks lennupileti, mida te ei kasutanud ja mida ei olnud võimalik hüvitada, võite saada reisikulude toetust, kui meetme rahastamiseeskirjad seda ette näevad. Kui meede seda ette ei näe, on teil õigus endale jätta või saada eelmakse see osa, mis vastab kantud kuludele. Samuti võite taotleda majutuse broneerimise kulude hüvitamist. Peaksite pöörduma oma asutuse / tugiorganisatsiooni poole (tingimusel, et organisatsiooni käsutuses on täiendavad ELi vahendid teie tegevuse jaoks).Uurige seda oma koduriigi asutusest / tugiorganisatsioonist, kuid põhimõtteliselt on teie koduriigi asutuse/toetava organisatsiooni riiklik büroo nõus pikendama Erasmus+ projekti (mis võib hõlmata mitme osaleja jaoks liikuvusperioode välismaal) või Euroopa solidaarsuskorpuse projekti kuni 12 kuu võrra.Konsulteerige oma tugiorganisatsiooniga, kuid põhimõtteliselt võib seda lugeda tegevuse ajutiseks katkestamiseks ja teil peaks olema võimalik oma tegevust hiljem jätkata.Hiljuti kõrgkooli lõpetanutel või kutsehariduse omandanutel, kes peavad oma kavandatud praktika välismaal edasi lükkama, lubatakse tavapärase 12-kuulise ajavahemiku asemel asuda praktikale 18 kuu jooksul pärast kõrg- või kutsehariduse omandamist.Jah, programmi „Erasmus+“ liikuvusmeetmed jätkuvad 2020. aasta teises pooles.


Asutusi ja tugiorganisatsioone õhutatakse võimaluse korral pakkuma osalejatele kombineeritud õpirände võimalust. Sellisel juhul algaks õpiränne virtuaalõppe ja/või -tegevuse perioodiga ning jätkuks füüsilise õpirändega välismaal, kui olukord seda võimaldab.


Uurige seda täpsemalt oma koduriigi asutusest / tugiorganisatsioonist.Kombineeritud õpiränne algaks virtuaalõppe ja/või -tegevuse perioodiga ning jätkuks füüsilise õpirändega välismaal, kui olukord seda võimaldab.


Te ei saa toetust virtuaalõppe/-tegevuse perioodil oma elukohariigis, sest teil peab olema võimalik osaleda kõnealuses tegevuses ilma lisakuludeta.


Kui algab füüsilise õpirände periood vastuvõtvas riigis, saate välismaal viibimise perioodil korrapärast toetust.Erand kehtib kolmandate riikide üliõpilastele, kes alustavad või jätkavad õpinguid ELi ja Schengeni lepinguga ühinenud riikides (26 ELi liikmesriiki 27st ja neli Schengeniga ühinenud riiki: Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Iirimaa ei kohalda praegu reisipiirangut). Lisateavet leiate sellelt veebilehelt.


Pange tähele, et eespool nimetatud erand põhineb nõukogu õiguslikult mittesiduval soovitusel ning et riiklikud ametiasutused võivad sisenemisel kolmandast riigist, mille suhtes ajutine reisipiirang kehtib, võtta asjakohaseid rahvatervisealaseid meetmeid, nagu nõue jääda karantiini või sarnased meetmed. Seetõttu sõltub kõik siseriiklikest õigusaktidest, hetkel kehtivatest reisisoovitustest ja muudest võimalikest kontrollimistest igas vastuvõtvas riigis.


Seega soovitame Teil enne reisimist kontrollida sihtriigis kehtivaid reegleid. Üksikasjalik teave on kättesaadav ka aadressil: https://reopen.europa.eu/et/.

Jaga seda lehte