Koronawirus – pytania zadawane przez organizacje będące beneficjentami programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Poniższe informacje zawierają odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez organizacje będące beneficjentami.

Zobacz więcej informacji na temat skutków koronawirusa i działań Komisji Europejskiej


Instytucje szkolnictwa wyższego proszone są o jak najbardziej elastyczne i pragmatyczne podejście, aby pomóc studentom w osiągnięciu rezultatów wskazanych w ich porozumieniach o programie zajęć, niezależnie od miejsca, w którym obecnie przebywają. Można to osiągnąć dzięki rozwiązaniom zdalnym i narzędziom cyfrowym. Ta elastyczność pomoże w szczególności studentom, którzy powrócili do swoich krajów, w zakończeniu kursów w swojej instytucji przyjmującej oraz w uzyskaniu pełnego uznania punktów w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uzyskanych podczas nauki zdalnej.Tak, koszty te można uznać za uprawnione, o ile nie zostanie przekroczony całkowity budżet projektu objętego daną umową o udzielenie dotacji. W razie późniejszego audytu może być konieczne  przedstawienie dowodu na konieczność zwrotu tych dodatkowych kosztów. Tak, koszty te można uznać za uprawnione, o ile nie zostanie przekroczony całkowity budżet projektu objętego daną umową o udzielenie dotacji. W razie późniejszego audytu może być konieczne  przedstawienie dowodu na konieczność zwrotu tych dodatkowych kosztów.Komisja przedłużyła termin składania wniosków w przypadku wielu zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.


Prosimy o kontakt ze swoją agencją narodową, ponieważ niektóre procedury administracyjne dotyczące składania wniosków zostaną uproszczone.W określonych powyżej przypadkach, jeżeli indywidualni uczestnicy kwalifikują się do otrzymania lub utrzymania indywidualnego dofinansowania, organizacja będzie uprawniona do otrzymania wsparcia organizacyjnego w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


Nawet w przypadkach anulowania działań w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności można otrzymać wsparcie organizacyjne. Podejście to uwzględnia koszty wynajmu pomieszczeń, przygotowania i monitorowania  uczestników przed wyjazdem, a także zadania realizowane przez organizację w celu wspierania uczestników w zarządzaniu nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 (anulacje, kontakty z partnerami przyjmującymi, doradztwo itd.)Beneficjenci partnerstw strategicznych lub projektów solidarnościowych mogą zdecydować się na czasowe zawieszenie projektu, poprosić o przedłużenie czasu trwania projektu i przeprowadzić planowane działania po zniesieniu obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W takim przypadku dotacja na zarządzanie projektem zostanie obliczona na podstawie nowego czasu trwania projektu, z wyłączeniem okresu zawieszenia, nie może jednak przekroczyć łącznej uzgodnionej kwoty dotacji.Skontaktuj się z agencją narodową w swoim kraju. W przypadkach, w których działania w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zostały anulowane, a organizacje poniosły koszty, których nie można odzyskać, będą one miały możliwość pokrycia tych kosztów.Skontaktuj się z agencją narodową w swoim kraju. Biorąc pod uwagę obecne wyjątkowe okoliczności, agencja narodowa może zgodzić się na tymczasowe składanie zeskanowanych podpisanych egzemplarzy umów o udzielenie dotacji. Będą one jednak musiały zostać zatwierdzone przez formalną wymianę oryginalnych podpisów po zniesieniu ograniczeń w związku z pandemią COVID-19.Tak, koszty jednostkowe wsparcia organizacyjnego na uczestnika ponoszone przez organizacje będące beneficjentami zostaną w pełni pokryte, zarówno w okresie mobilności wirtualnej, jak i fizycznej.Mobilność mieszana rozpocznie się od okresu wirtualnego uczenia się lub innego rodzaju działań wirtualnych, po czym nastąpi okres mobilności fizycznej za granicą, jeśli i kiedy sytuacja na to pozwoli.


Jeżeli nowe nieprzewidziane okoliczności związane z COVID-19 uniemożliwią wyjazd za granicę w ramach mobilności fizycznej, okres ten może zostać skrócony lub anulowany, bądź może zostać zastąpiony przedłużonym okresem mobilności wirtualnej. Podobnie do sytuacji, jaka była na początku pandemii, koszty już poniesione będą mogły zostać pokryte, jeżeli potwierdzone zostanie działanie „siły wyższej”.Tak, w okresach aktywności wirtualnej organizacje będące beneficjentami otrzymają dofinansowanie w wysokości 35 proc. ponoszonych przez nie pełnych kosztów jednostkowych wsparcia organizacyjnego na dzień na uczestnika (tzn. pokrywana jest część kosztu jednostkowego ponoszonego podczas organizacji danego działania).


W okresach mobilności fizycznej koszty jednostkowe wsparcia organizacyjnego na dzień na uczestnika ponoszone przez organizacje będące beneficjentami zostaną w pełni pokryte. Otrzymają one również dofinansowanie kosztów podróży.Tak, koszty związane z zakupem lub wynajmem sprzętu lub usług niezbędnych do wdrożenia działań w zakresie mobilności wirtualnej i mieszanej mogą zostać uznane za kwalifikowalne z powodu wyjątkowego kontekstu spowodowanego pandemią COVID-19.


Twoja agencja narodowa może zezwolić na tego rodzaju należycie udokumentowane i uzasadnione zakupy, jeżeli uzna je za niezbędne dla umożliwienia realizacji projektu i właściwego uczestnictwa zaangażowanych grup docelowych. Udzielone wsparcie nie powinno co do zasady przekraczać czasu trwania projektu i nie powinno obejmować zwykłego sprzętu biurowego ani sprzętu, z którego organizacje uczestniczące zazwyczaj korzystają poza zakresem projektu.Tak, wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami dotyczące uczestnictwa w działaniach wirtualnych może zostać uznane za kwalifikowalne na tych samych zasadach jakie określono w Przewodniku po programie.


Wniosek o wsparcie uczestnika projektu ze specjalnymi potrzebami musi być należycie udokumentowany i uzasadniony przez organizację będącą beneficjentem, a także zatwierdzony przez agencję narodową.

Podziel się tą stroną