Koroonaviirus – programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse toetust saavate organisatsioonide tõstatatud küsimused

Allpool on esitatud vastused toetust saavate organisatsioonide esitatud kõige levinumatele küsimustele.

Lisateave koroonaviiruse mõju ja Euroopa Komisjoni reageerimise kohta


Kõrgkoolidel palutakse olla võimalikult paindlikud ja pragmaatilised, et aidata õpilastel saavutada õppelepingutes märgitud tulemused, olenemata nende geograafilisest asukohast. Näiteks kaugõppe korraldamise kaudu, kasutades digitaalseid vahendeid. Selline paindlikkus aitab eelkõige neil üliõpilastel, kes on pöördunud tagasi oma päritoluriiki, lõpetada oma kursused vastuvõtvas õppeasutuses ning saada Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) kaugõppe kaudu saadud ainepunktidele täielik tunnustus.Jah, võite lugeda need kulud rahastamiskõlblikuks, kui asjaomase toetuslepinguga hõlmatud projekti kogueelarvet ei ületata. Kui teie suhtes kohaldatakse hilisemat auditit, peate võib-olla tõendama nende lisakulude hüvitamise vajadust.Jah, võite lugeda need kulud rahastamiskõlblikuks, kui asjaomase toetuslepinguga hõlmatud projekti kogueelarvet ei ületata. Kui teie suhtes kohaldatakse hilisemat auditit, peate võib-olla tõendama nende lisakulude hüvitamise vajadust.
Eespool nimetatud juhtudel, kui üksikosalejatel on õigus saada individuaalset toetust või see endale jätta, on teil õigus saada Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse korralduslikku toetust.


Teil on õigus saada korralduslikku toetust isegi juhul, kui Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse tegevused tühistatakse. Selle lähenemisviisi puhul võetakse arvesse osalejate enne ärasõitu tehtud ettevalmistustööde ja järelmeetmetega seotud ruumide rendikulusid ning ülesandeid, mida te täidate, et toetada osalejaid erandikorras koroonaviiruse pandeemia ajal toimetulekul (tühistamised, kontaktid vastuvõtvate partneritega, nõustamine jne).Strateegiliste partnerluste või solidaarsusprojektide toetusesaajad võivad oma projekti ajutiselt peatada, taotleda projekti kestuse pikendamist ja viia kavandatud tegevused ellu pärast seda, kui koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangud on kõrvaldatud. Sellisel juhul arvutatakse projektijuhtimise toetus uue projekti kestuse alusel peatamist arvestamata, kuid see ei tohi ületada kokkulepitud toetuse kogusummat.Palun võtke ühendust riikliku bürooga oma riigis. Kui programmi Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse tegevus tühistatakse ja organisatsioonidel on tekkinud kulusid, mida ei ole võimalik hüvitada, on neil võimalus need kulud katta.Palun võtke ühendust riikliku bürooga oma riigis. Praeguste erandlike asjaolude tõttu võib riiklik büroo ajutiselt nõustuda toetuslepingute skaneeritud ja allkirjastatud koopiate vahetamisega. Ent kui koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangud on kaotatud, tuleb see siiski kinnitada füüsiliste allkirjade ametliku vahetamise teel.Jah, toetust saavatele organisatsioonidele kaetakse ühikukulud täies mahus iga osaleja kohta korraldusliku toe osutamise eest nii virtuaalse kui ka füüsilise liikuvuse perioodil.Kombineeritud õpiränne algaks virtuaalõppe ja/või -tegevuse perioodiga ning jätkuks füüsilise õpirändega välismaal, kui olukord seda võimaldab.


Kui tekib COVID-19ga seotud ettenägematu olukord, mis teeb füüsilise õpirände välismaal võimatuks, saab füüsilise õpirände kestust lühendada või selle tühistada ning selle asemel virtuaalse õpirände perioodi pikendada. Sarnaselt esimese haiguspuhanguga tekkinud olukorraga saab juba tekkinud kulud katta, kui vääramatu jõu juhtum leiab kinnitust.Jah, toetust saavatele organisatsioonidele kaetakse virtuaalse tegevuse perioodide eest 35 % täielikest ühikukuludest päevas iga osaleja kohta korraldusliku toe osutamise eest (st kaetakse see osa ühikukuludest, mis on organisatsioonile tekkinud tegevuse korraldamise tõttu).


Füüsilise õpirände perioodide eest kaetakse toetust saavate organisatsioonide ühikukulud täies mahus päevas iga osaleja kohta korraldusliku toe osutamise eest. Nad saavad toetusi ka reisikulude katmiseks.Jah, virtuaalse ja kombineeritud õpirände rakendamiseks vajalike seadmete ja/või teenuste ostmise ja/või rentimisega seotud kulusid võib pidada toetuskõlblikuks COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud erakorralise olukorra tõttu.


Teie riiklik büroo võib sellisteks nõuetekohaselt dokumenteeritud ja põhjendatud ostudeks loa anda, kui neid peetakse oluliseks, et võimaldada projekti rakendamist ja sihtrühmade asjakohast osalemist. Toetust ei tohiks anda projekti kestusest pikemaks ajaks ja sellega ei tohiks katta kulutusi tavapärasetele kontoriseadmetele või seadmetele, mida osalev organisatsioon kasutab tavaliselt projektiväliselt.Jah, erivajaduste toetamist virtuaaltegevustes osalemiseks võib pidada toetuskõlblikuks samade eeskirjade alusel, mis on esitatud programmijuhendis.


Erivajaduste toetamise taotlust peab toetust saav organisatsioon nõuetekohaselt põhjendama ja selle dokumenteerima ning sellele on vaja riikliku büroo heakskiitu.

Jaga seda lehte