Κορονοϊός – ερωτήσεις που τέθηκαν από τους δικαιούχους οργανισμούς για το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που έχουν τεθεί από δικαιούχους οργανισμούς.

Περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού και την αντιμετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υιοθετήσουν όσο το δυνατό πιο ευέλικτη και ρεαλιστική προσέγγιση για να βοηθήσουν τους φοιτητές, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, να επιτύχουν τα αποτελέσματα που περιγράφονται στις συμφωνίες μάθησης. Για παράδειγμα, μέσω μαθημάτων εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η ευελιξία αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους φοιτητές που έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους να ολοκληρώσουν τα μαθήματα τους στο ίδρυμα υποδοχής και να τους αναγνωριστούν πλήρως οι μονάδες ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων) που θα συγκεντρώσουν μέσω μαθημάτων εξ αποστάσεως.Ναι, μπορείτε να θεωρήσετε ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι «επιλέξιμες», εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού για το σχέδιό σας, που καλύπτεται από τη σχετική συμφωνία επιχορήγησης. Εάν υποβληθείτε σε μεταγενέστερο έλεγχο, ίσως χρειαστεί να αποδείξετε την ανάγκη επιστροφής των πρόσθετων αυτών δαπανών.Ναι, μπορείτε να θεωρήσετε ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι «επιλέξιμες», εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού για το σχέδιό σας, που καλύπτεται από τη σχετική συμφωνία επιχορήγησης. Εάν υποβληθείτε σε μεταγενέστερο έλεγχο, ίσως χρειαστεί να αποδείξετε την ανάγκη επιστροφής των πρόσθετων αυτών δαπανών.Η Επιτροπή έχει παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ορισμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.


Επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό σας, καθώς πρόκειται να απλουστευθούν ορισμένες διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.Για τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, στις οποίες οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν ή να διατηρήσουν την επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών τους δαπανών, θα μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση για τις οργανωτικές δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.


Ακόμη και σε περιπτώσεις ακύρωσης των δραστηριοτήτων του Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δικαιούστε να λάβετε την επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών. Αυτό αφορά τις δαπάνες μίσθωσης των εγκαταστάσεων για την προετοιμασία και την παρακολούθηση των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση, καθώς και τα καθήκοντα που έχουν σχέση με την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης που οφείλεται στην πανδημία Covid-19 (ακυρώσεις, επαφές με τους εταίρους στη χώρα υποδοχής, παροχή συμβουλών κ.λπ.).Οι δικαιούχοι στρατηγικών συμπράξεων ή έργων αλληλεγγύης μπορούν να αναστείλουν προσωρινά το σχέδιό τους ή να ζητήσουν παράταση της διάρκειας του σχεδίου και να πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες μόλις αρθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Στην περίπτωση αυτή, η επιχορήγηση για τη διαχείριση του σχεδίου θα υπολογιστεί με βάση τη νέα διάρκεια του σχεδίου, εξαιρουμένης της αναστολής, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό συμφωνηθέν ποσό επιχορήγησης.Επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας σας. Στις περιπτώσεις που έχουν ακυρωθεί δραστηριότητες του Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και οι οργανισμοί έχουν επιβαρυνθεί με δαπάνες που δεν μπορούν να επιστραφούν, θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες αυτές.Επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας σας. Υπό τις σημερινές εξαιρετικές περιστάσεις, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να συμφωνήσει να αποδεχθεί προσωρινά σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα των συμφωνιών επιχορήγησης. Ωστόσο, μόλις αρθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, θα πρέπει να υποβληθούν επίσημα τα έγγραφα με την ιδιόχειρη υπογραφή.Ναι, οι δικαιούχοι οργανισμοί θα λάβουν ποσό ίσο με το πλήρες μοναδιαίο κόστος για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών ανά συμμετέχοντα και για τις δύο περιόδους κινητικότητας, τόσο της εικονικής όσο και της φυσικής.Η δράση μεικτής κινητικότητας θα αρχίσει με μια περίοδο εικονικών μαθημάτων και/ή δραστηριοτήτων και θα συνεχιστεί με μια περίοδο φυσικής κινητικότητας στο εξωτερικό, εάν και όταν το επιτρέψει η κατάσταση.


Σε περίπτωση νέων απρόβλεπτων συνθηκών λόγω της νόσου COVID-19, που καθιστούν αδύνατη τη φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό, η περίοδος φυσικής κινητικότητας μπορεί να μειωθεί ή να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί από παράταση της περιόδου εικονικής κινητικότητας. Όπως συνέβη και κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας, οι δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μπορούν να καλυφθούν εάν επιβεβαιωθεί περίπτωση «ανωτέρας βίας».Ναι, για τις περιόδους εικονικής δραστηριότητας, οι δικαιούχοι οργανισμοί θα λάβουν ποσό ίσο με το 35 % του συνολικού μοναδιαίου κόστους για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα (για την κάλυψη του τμήματος του μοναδιαίου κόστους που αφορά τη διοργάνωση της δραστηριότητας).


Για τις περιόδους φυσικής κινητικότητας, ο δικαιούχος οργανισμός θα λάβει το πλήρες μοναδιαίο κόστος για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα. Θα λάβει επίσης επιχορηγήσεις για έξοδα ταξιδιού.Ναι, οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά ή/και τη μίσθωση εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων εικονικής και μεικτής κινητικότητας μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19.


Ο εθνικός σας οργανισμός μπορεί να εγκρίνει τέτοιες δεόντως τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες αγορές, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του σχεδίου και την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στοχευόμενων ομάδων. Η στήριξη που παρέχεται γενικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια του σχεδίου ούτε να αφορά τον συνήθη εξοπλισμό γραφείου και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κανονικά από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για άλλες δραστηριότητες εκτός του σχεδίου.Ναι, οι δαπάνες για τη στήριξη της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες σε εικονικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που καθορίζονται στον οδηγό του προγράμματος.


Το αίτημα παροχής στήριξης σε άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και να τεκμηριώνεται από τον δικαιούχο οργανισμό και να εγκρίνεται από τον εθνικό οργανισμό.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα