Koronavirus – dotazy od přijímacích organizací programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Dále najdete odpovědi na nejčastější dotazy přijímacích organizací.

Další informace o dopadu pandemie koronaviru a opatřeních Evropské komise


Požádali jsme instituce vysokoškolského vzdělávání, aby byly co nejflexibilnější a nejpragmatičtější a pomohly studentům dosáhnout předpokládaných výsledků, a to bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. Například prostřednictvím dálkového studia s využitím digitálních nástrojů. Pomohlo by to zejména těm studentům, kteří se vrátili domů a potřebují dokončit kurzy z hostitelské instituce v režimu distančního studia a nechat si uznat kredity získané v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů.Ano, tyto náklady můžete považovat za „způsobilé“, jestliže nepřekročíte celkový rozpočet vašeho projektu, na který se vztahuje dotyčná grantová dohoda. Během případného pozdějšího auditu budete možná muset nezbytnost proplacení těchto dodatečných nákladů doložit.Ano, tyto náklady můžete považovat za „způsobilé“, jestliže nepřekročíte celkový rozpočet vašeho projektu, na který se vztahuje dotyčná grantová dohoda. Během případného pozdějšího auditu budete možná muset nezbytnost proplacení těchto dodatečných nákladů doložit.Komise prodloužila lhůtu pro podávání přihlášek u řady výzev v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.


Obraťte se prosím na národní agenturu ve vaší zemi, neboť některé správní postupy týkající se podávání přihlášek budou zjednodušeny.U výše uvedených případů, kdy jsou jednotliví účastníci způsobilí získat nebo si ponechat individuální grant, budete mít i nadále nárok získat organizační podporu z programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.


Stejně tak tomu je v případě, kdy byly aktivity programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity zrušeny. Tento přístup bere v úvahu také nájemné za prostory, náklady na přípravu účastníků před odjezdem, jakož i podporu účastníků během pandemie COVID-19 (zrušení plánovaných aktivit, kontakty s hostitelskými partnery, poradenství apod.).Příjemci strategických partnerství nebo solidárních projektů se mohou rozhodnout, že projekt dočasně pozastaví, požádat o prodloužení doby trvání projektu a provést plánované aktivity poté, co budou omezení kvůli pandemii COVID-19 odvolána. V tomto případě se grant na řízení projektu vypočítá na základě nové doby trvání projektu (s výjimkou pozastavení), nesmí však překročit celkovou dohodnutou výši grantu.Obraťte se na národní agenturu ve vaší zemi. V případě, že aktivity programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity jsou zrušeny a organizace už v té souvislosti měly výdaje, které nelze získat zpět, budou mít tyto organizace nárok na proplacení nákladů.Obraťte se na národní agenturu ve vaší zemi. S ohledem na současné výjimečné okolnosti se může národní agentura rozhodnout, že bude dočasně přijímat naskenované podepsané kopie grantových dohod. Poté, co budou omezení kvůli pandemii COVID-19 odvolána, se však budou muset dodat ručně podepsané dohody.
Kombinovaná mobilita začíná obdobím virtuálního učení nebo aktivity, na něž navazuje vycestování do zahraničí, pokud to situace umožňuje.


V případě, že v důsledku nových nepředvídaných okolností souvisejících s pandemií COVID-19 nemůže fyzická mobilita proběhnout, lze toto období zkrátit nebo zcela zrušit a nahradit ho prodloužením období virtuální mobility. Podobně jako v době vypuknutí pandemie mohou být již vzniklé náklady proplaceny, a to pokud se potvrdí, že šlo o případ „vyšší moci“.Ano, v období virtuální mobility obdrží přijímající organizace 35 % celkových jednotkových nákladů na organizační podporu na den na účastníka (tj. na pokrytí té části jednotkových nákladů, které jsou nezbytné k organizaci dané aktivity).


Za období fyzické mobility obdrží přijímající organizace plnou organizační podporu na den a účastníka. Kromě toho získá rovněž prostředky na pokrytí cestovních nákladů.Ano, náklady na koupi/pronájem vybavení či služeb, jež jsou nezbytné k realizaci aktivit v rámci virtuální a kombinované mobility, mohou být považovány za způsobilé s ohledem na výjimečný kontext vzniklý pandemií COVID-19.


Příslušná národní agentura vám může povolit nákup takových služeb či zařízení, pokud je řádně zdokumentovaný a odůvodněný a je považován za nezbytný k realizaci daného projektu a řádné účasti dané cílové skupiny. Poskytnutá podpora by neměla překročit délku trvání projektu a neměla by být využita na nákup běžného kancelářského vybavení nebo zařízení, které zúčastněné organizace běžně používají i mimo rámec daného projektu.Ano, náklady na zajištění účasti osob se zvláštními potřebami na virtuálních aktivitách mohou být považovány za způsobilé podle stejných pravidel, která uvádí příručka programu.


Žádost o proplacení těchto nákladů musí přijímající organizace řádně odůvodnit a zdokumentovat a předložit ke schválení příslušné národní agentuře.

Sdílej tuto stránku