Turinys
Paieška vadove

C dalis. Informacija pareiškėjams

Visų organizacijų (įskaitant neformaliąsias grupes), ketinančių teikti projekto pasiūlymą, kad gautų iš ES finansinę paramą pagal programą „Erasmus+“, prašoma atidžiai perskaityti šį skirsnį, parengtą pagal taikomas Finansinio reglamento nuostatas1, taikomas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui (toliau – ES finansinis reglamentas)

Pagal programą „Erasmus+“ fiziniai asmenys neturi teisės teikti projektų pasiūlymų, išskyrus atvejus, kai jie teikia paraišką jaunimo (bent keturių jaunuolių) grupės, aktyviai veikiančios jaunimo srityje, bet nebūtinai jaunimo organizacijos struktūroje (toliau – neformaliosios jaunimo grupės), vardu.