Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Dio C – Informacije za podnositelje zahtjeva

Pozivaju se sve organizacije (uključujući neformalne skupine) koje planiraju predati prijedlog projekta kako bi dobile financijsku potporu od EU-a u okviru programa Erasmus+ da pažljivo pročitaju ovaj odjeljak koji je sastavljen u skladu s primjenjivim odredbama Financijske uredbe,1 koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (u daljnjem tekstu „Financijska uredba EU-a”).

Pojedinci nemaju pravo predati prijedloge projekata u okviru programa Erasmus+, osim osoba koje se prijavljuju u ime skupine (od najmanje četvero) mladih aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih (dalje u tekstu „neformalna skupina mladih”).