Sisukord
Otsi juhendist

C osa. Teave taotlejatele

Kõikidel organisatsioonidel (sealhulgas mitteametlikel rühmadel), kes kavatsevad programmi Erasmus+ käigus ELi rahalise toetuse saamiseks esitada projektiettepaneku, palutakse hoolikalt tutvuda käesoleva jaoga, mis on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärusega (edaspidi „ELi finantsmäärus”)1.

Üksikisikutel on õigus esitada programmi Erasmus+ raames projektiettepanekuid üksnes juhul, kui nad esitavad need sellise noorterühma nimel (kuhu kuulub vähemalt neli noort), kes tegeleb noorsootööga, kuid mitte tingimata mõnes noorteorganisatsioonis (edaspidi „mitteametlik noorterühm”).