Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Μέρος Γ – Πληροφορίες για τους αιτούντες

Όλοι οι οργανισμοί (περιλαμβανομένων των άτυπων ομάδων) που προτίθενται να υποβάλουν πρόταση σχεδίου προκειμένου να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα ενότητα, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού1 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ»).

Οι ιδιώτες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής προτάσεων σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, εκτός εάν ενεργούν για λογαριασμό μιας ομάδας (τουλάχιστον τεσσάρων) νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραιτήτως στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (εφεξής «άτυπη ομάδα νέων»).