Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Steg 4: Fylla i och lämna in ansökningsblanketten

För att ansöka om ett EU-bidrag inom ramen för programmet Erasmus+ måste de sökande använda de särskilda blanketterna för varje insats. Blanketterna finns på Europeiska kommissionens webbplats och även på de nationella programkontorens och Centrala programkontorets webbplatser (du hittar kontaktuppgifter i bilaga IV till den här handledningen).

När det gäller projekt som lämnas in för konsortiers räkning ska den samordnande organisationen eller gruppen lämna in en enda ansökan för hela projektet för alla deltagande organisationers räkning. Ansökan ska lämnas in till det berörda nationella programkontoret eller Centrala programkontoret (se avsnitten ”Var kan ansökan lämnas?” i del B i handledningen).

Ansökningsförfarande

Webbaserade e-blanketter

För de flesta insatser i programmet måste sökande lämna in sin ansökan via webben till det berörda nationella programkontoret eller Centrala programkontoret, på rätt elektronisk blankett och med alla begärda bilagor. Ansökningar som skickas med post, bud, fax eller e-post godtas inte.

Den elektroniska blanketten ska fyllas i på något av de officiella språk som används i programländerna. När det gäller insatser som förvaltas på centraliserad nivå av Centrala programkontoret måste de sökande fylla i blanketten på något av EU:s officiella språk.

Du hittar mer information i riktlinjerna för hur elektroniska blanketter ska fyllas i och skickas in. I de riktlinjerna finns också upplysningar om vad du kan göra om du får tekniska problem. Riktlinjerna finns på de nationella programkontorens webbplatser (särskilt för decentraliserade insatser), Centrala programkontorets webbplats (särskilt för centraliserade insatser) och på Europeiska kommissionens webbplats.

Om samma ansökan lämnas in flera gånger UNDER samma urvalsomgång till samma nationella programkontor eller till Centrala programkontoret ska det nationella programkontoret eller Centrala programkontoret alltid betrakta den sista version som lämnades in före ansökningstidens utgång som den giltiga ansökan. Ansökningar som skickas med post, bud, fax eller e-post godtas inte. Om samma, eller mycket likartade, ansökningar från samma sökande organisation eller konsortium lämnas in flera gånger till olika programkontor kommer samtliga ansökningar automatiskt att avslås (se avsnittet om dubbelfinansiering).

Ansökningsblanketter på papper

Det kan hända att det saknas elektroniska blanketter för vissa centraliserade insatser. I så fall måste ansökningarna skickas in med post (poststämpeln gäller som inlämningsdag) eller bud (datum då budtjänsten tog emot ansökan gäller) till Centrala programkontoret (se kontaktuppgifter i bilaga IV till den här handledningen). Ansökningar som skickas med fax eller e-post godtas inte.

Sökande får inte göra några ändringar i sin bidragsansökan efter sista ansökningsdatum.

Ansök i tid

Ansökan måste lämnas in senast det sista datum för ansökan som fastställts för varje programområde. Ansökningsdatumen för att lämna in projekt fastställs för varje programområde i del B ”Kriterier för bidragsberättigande” i den här handledningen.

Obs! Oavsett sista ansökningsdatum ska den elektroniska blanketten alltid lämnas in senast kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Brysseltid). Sökande som verkar i länder i en annan tidszon måste vara uppmärksamma på tidsskillnaderna för att undvika avslag.