Kazalo
Iskanje po vodniku

Korak 4: izpolnitev in oddaja prijavnega obrazca

Če želijo prijavitelji zaprositi za nepovratna sredstva EU v okviru programa Erasmus+, morajo uporabiti obrazce, ki so pripravljeni za posamezne ukrepe in so na voljo na spletiščih Evropske komisije, nacionalnih agencij in Izvajalske agencije (za kontaktne podatke glej Prilogo IV k temu vodniku).

V primeru predlogov projektov, ki se oddajajo v imenu konzorcijev, koordinatorska organizacija ali skupina odda eno vlogo za celoten projekt v imenu vseh sodelujočih organizacij. Vlogo je treba oddati pri ustrezni nacionalni ali Izvajalski agenciji (glej poglavje „Kje se prijaviti?“ za posamezni ukrep v delu B tega vodnika).

Postopek prijave

Spletni elektronski obrazci

Za večino ukrepov Programa morajo prijavitelji svojo vlogo oddati elektronsko pri ustrezni nacionalni ali Izvajalski agenciji ter uporabiti pravi elektronski obrazec, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloge, poslane po pošti, kurirski službi, telefaksu ali e-pošti, ne bodo upoštevane.

Ta elektronski obrazec mora biti izpolnjen v enem od uradnih jezikov, ki se uporabljajo v državah Programa. V primeru centraliziranih ukrepov, ki jih upravlja Izvajalska agencija, morajo prijavitelji izpolniti obrazec v enem od uradnih jezikov EU.

Za več informacij glej navodila o tem, kako izpolniti in oddati elektronski obrazec. V teh navodilih so na voljo tudi informacije o tem, kaj storiti v primeru tehničnih težav; na voljo so na spletiščih nacionalnih agencij (posebej za decentralizirane ukrepe), Izvajalske agencije (posebej za centralizirane ukrepe) in Evropske komisije.

V primeru večkratne oddaje iste vloge v istem krogu izbirnega postopka pri isti nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji bo nacionalna ali Izvajalska agencija vedno štela kot veljavno zadnjo različico, ki je bila oddana pred iztekom roka. V primeru večkratne oddaje istih ali zelo podobnih vlog iste organizacije prijaviteljice ali konzorcija pri različnih agencijah bodo vse vloge samodejno zavrnjene (glej poglavje o nekumulativnem dodeljevanju).

Prijavni obrazci v tiskani obliki

Nekateri centralizirani ukrepi Programa morda niso podprti z elektronskimi obrazci. Za te ukrepe je treba vloge poslati Izvajalski agenciji po pošti (velja datum poštnega žiga) ali s kurirsko službo (velja datum, ko kurirska služba prevzame pošiljko) (glej kontaktne podatke v Prilogi IV k temu vodniku). Vloge, poslane po telefaksu ali e-pošti, ne bodo upoštevane.

Prijavitelji ne morejo spreminjati svoje vloge za nepovratna sredstva po izteku roka za oddajo.

Upoštevanje roka

Vloga mora biti oddana do roka, ki je določen za vsak ukrep. Roki za oddajo predlogov projektov za vsak ukrep so navedeni v poglavjih „Merila za upravičenost“ v delu B tega vodnika.

Opomba:

Za decentralizirane ukrepe, ne glede na datum roka, je rok za oddajo elektronskih obrazcev vedno do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Za centralizirane ukrepe, ki jih zajema ta vodnik po programu, in v skladu z zahtevami portala Komisije za financiranje in priložnosti natečajev (FTOP), je rok za oddajo predlogov za EACEA 17.00 (po bruseljskem času).

Prijavitelji s sedežem v državah v drugih časovnih pasovih naj skrbno upoštevajo časovno razliko, da se izognejo zavrnitvi.