Spis treści
Szukaj w przewodniku

Etap 4: wypełnienie i złożenie formularza wniosku

W celu ubiegania się o dofinansowanie UE w ramach programu Erasmus+ wnioskodawcy muszą użyć właściwych dla każdej akcji formularzy, które są dostępne na stronach internetowych Komisji Europejskiej, agencji narodowych lub Agencji Wykonawczej (dane kontaktowe znajdują się w załączniku IV do niniejszego przewodnika).

W przypadku projektów składanych w imieniu konsorcjów organizacje koordynujące lub grupy składają jeden wniosek na cały projekt w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących. Wniosek należy złożyć do właściwej agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej (zob. podrozdziały „Gdzie należy złożyć wniosek?” w odniesieniu do każdej akcji każdego w części B niniejszego przewodnika).

Procedura składania wniosku

Formularze online

W przypadku większości akcji w ramach programu wnioskodawcy są zobowiązani złożyć wnioski drogą elektroniczną do właściwej agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej, używając odpowiedniego formularza elektronicznego wniosku i dołączając wszystkie wymagane załączniki. Wnioski wysłane pocztą, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Formularz elektroniczny wniosku musi być wypełniony w jednym z języków urzędowych używanych w krajach programu. W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą na poziomie centralnym wnioskodawcy muszą wypełnić formularz wniosku w jednym z języków urzędowych UE.

Dalsze informacje można znaleźć w wytycznych dotyczących wypełniania i składania formularza elektronicznego wniosku. Wytyczne te zawierają również informacje dotyczące tego, co należy zrobić w przypadku problemów technicznych; wytyczne te są dostępne na stronach internetowych agencji narodowych (w odniesieniu do akcji zdecentralizowanych), Agencji Wykonawczej (w odniesieniu do akcji scentralizowanych) i Komisji Europejskiej.

W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku w ramach tej samej rundy selekcyjnej do tej samej agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza za ważną zawsze będzie uznawała ostatnią wersję wniosku złożoną przed upłynięciem terminu jego składania. W przypadku wielokrotnego złożenia takich samych lub bardzo podobnych wniosków do różnych agencji przez tę samą organizację składającą wniosek lub to samo konsorcjum składające wniosek wszystkie wnioski będą automatycznie odrzucane (zob. podrozdział dotyczący zasady niełączenia dofinansowań).

Formularze wniosków w wersji papierowej

W odniesieniu do niektórych scentralizowanych akcji programu Erasmus+ mogą nie istnieć elektroniczne formularze wniosków. W przypadku tych akcji wnioski należy wysyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub kurierem (decyduje data odbioru przez firmę kurierską) do Agencji Wykonawczej (zob. dane kontaktowe w załączniku IV do niniejszego przewodnika). Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Wnioskodawcy nie mogą w żaden sposób zmieniać swojego wniosku o dofinansowanie po upływie terminu złożenia wniosku.

Należy przestrzegać terminu złożenia wniosku

Wniosek musi zostać złożony w terminie określonym w odniesieniu do każdej akcji. Terminy składania projektów w odniesieniu do każdej akcji określono w podrozdziałach „Kryteria kwalifikowalności” w części B niniejszego przewodnika.

UWAGA: niezależnie od dnia, w jakim upływa termin, formularze elektroniczne zawsze należy składać do godziny 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli). Wnioskodawcy ustanowieni w krajach innej strefy czasowej powinni uważnie uwzględnić różnicę czasu, aby uniknąć odrzucenia wniosku.