Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Stap 4: het aanvraagformulier invullen en versturen

Om in het kader van het Erasmus+-programma een EU-subsidie aan te vragen, moeten de aanvragers voor elke actie specifieke formulieren gebruiken. Die formulieren zijn te vinden op de websites van de Europese Commissie, van de nationale agentschappen of van het Uitvoerend Agentschap (zie de contactgegevens in bijlage IV bij deze gids).

Voor namens consortia ingediende projecten verstuurt de coördinerende organisatie of groep één aanvraag voor het volledige project namens alle deelnemende organisaties. De aanvraag moet worden ingediend bij het bevoegde nationaal of Uitvoerend Agentschap (zie deel B van deze gids, bij elke actie onder "Waar aanvragen?").

Aanvraagprocedure

ELEKTRONISCHE ONLINEFORMULIEREN

Voor de meeste programma-acties moeten de aanvragers gebruikmaken van het juiste elektronische formulier om hun aanvraag samen met alle gevraagde bijlagen online te versturen naar het bevoegde nationaal of Uitvoerend Agentschap. Aanvragen die per post, per besteldienst, per fax of per e-mail worden verstuurd worden niet aanvaard.

Het elektronische formulier moet worden ingevuld in een van de officiële talen van de programmalanden. Voor acties die centraal door het Uitvoerend Agentschap worden beheerd, moeten de aanvragers het formulier invullen in een van de officiële talen van de EU.

Nadere bijzonderheden zijn terug te vinden in de richtsnoeren voor het invullen en versturen van een elektronisch formulier. Daarin staat ook informatie over de werkwijze bij technische problemen. Deze richtsnoeren kunnen worden geraadpleegd op de websites van de nationale agentschappen (specifiek voor gedecentraliseerde acties), het Uitvoerend Agentschap (specifiek voor gecentraliseerde acties) en de Europese Commissie.

Wordt dezelfde aanvraag in dezelfde selectieronde meermaals ingediend bij hetzelfde nationale agentschap of bij het Uitvoerend Agentschap, dan wordt alleen rekening gehouden met de versie die het laatst is ingediend vóór het verstrijken van de uiterste termijn. Wanneer dezelfde aanvragende organisatie of hetzelfde consortium identieke of soortgelijke aanvragen meermaals indient bij verschillende agentschappen, worden alle aanvragen automatisch afgewezen (zie het deel over het beginsel van niet-cumuleerbaarheid).

AANVRAAGFORMULIEREN OP PAPIER

Voor bepaalde gecentraliseerde programma-acties zijn geen elektronische formulieren beschikbaar. De aanvragen voor deze acties moeten per post (datum postmerk) of per besteldienst (de datum van het bewijs van afgifte aan de besteldienst geldt als bewijs) worden verstuurd naar het Uitvoerend Agentschap (zie de contactgegevens in bijlage IV bij deze gids). Per fax of per e-mail verstuurde aanvragen worden niet aanvaard.

Na het verstrijken van de uiterste indieningstermijn kunnen aanvragers geen wijzigingen meer aanbrengen in hun subsidieaanvraag.

NALEVING VAN DE UITERSTE TERMIJN

De aanvraag moet worden ingediend binnen de voor elke actie vastgelegde uiterste termijn. In deel B van deze gids onder "Subsidiabiliteitscriteria" staan voor elke actie de uiterste termijnen voor het indienen van projectvoorstellen.

Opmerking: voor elektronische formulieren eindigt de termijn voor de indiening altijd om 12 uur 's middags (Belgische tijd), ongeacht de datum. Aanvragers in landen met een andere tijdzone moeten zorgvuldig rekening houden met tijdverschillen om te vermijden dat hun aanvraag wordt afgewezen.