Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Βήμα 4: Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Για τη λήψη επιχορήγησης από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιούν τα ειδικά έντυπα της κάθε δράσης που διατίθενται στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών ή του εκτελεστικού οργανισμού (για τις διευθύνσεις των εν λόγω ιστοτόπων, ανατρέξτε στο Παράρτημα IV του οδηγού).

Όσον αφορά τα σχέδια που υποβάλλονται εκ μέρους κοινοπραξιών, υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από τον οργανισμό ή την ομάδα συντονισμού για το σύνολο του σχεδίου και εξ ονόματος των συμμετεχόντων οργανισμών. Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό (βλέπε για κάθε δράση τη σχετική ενότητα «Πού υποβάλλεται η αίτηση» στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Για τις περισσότερες δράσεις του προγράμματος, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην αρμόδια Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσίας ταχυμεταφορών, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ηλεκτρονική αίτηση συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών του προγράμματος. Όσον αφορά τις δράσεις που υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση από τον εκτελεστικό οργανισμό, οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν την αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων· είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών (ειδικά για αποκεντρωμένες δράσεις), του Εκτελεστικού Οργανισμού (ειδικά για κεντρικές δράσεις) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών της ίδιας αίτησης, κατά τον ίδιο γύρο επιλογής, στην ίδια Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό, θα αξιολογείται μόνον η τελευταία έκδοση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής της ίδιας ή παρόμοιας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα οργανισμό ή κοινοπραξία σε διαφορετικούς οργανισμούς, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται αυτομάτως (βλέπε ενότητα σχετικά με τη μη σωρευτική χορήγηση).

Έντυπες αιτήσεις

Όσον αφορά ορισμένες κεντρικές δράσεις του προγράμματος, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Για τις εν λόγω δράσεις, οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (ως απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (ως απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία ταχυμεταφορών) στον εκτελεστικό οργανισμό (για τις σχετικές διευθύνσεις, ανατρέξτε στο Παράρτημα IV του οδηγού). Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Μετά την προθεσμία υποβολής, οι αιτούντες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν καμία αλλαγή στην αίτησή τους.

Τήρηση των προθεσμιών

Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε δράση. Οι προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού και συγκεκριμένα στα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.

Σημείωση: Ασχέτως ημέρας, η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται πάντοτε στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών). Οι αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες με διαφορετική ζώνη ώρας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά ώρας ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απόρριψης των αιτήσεών τους.