Cuprins
Căutați în ghid

Etapa 3: Verificarea condițiilor financiare

Tipuri de granturi

Granturile pot fi de următoarele tipuri1:

 • rambursarea unui procent stabilit din costurile eligibile efectiv suportate: de exemplu, suma acordată în cadrul parteneriatelor strategice pentru a acoperi costurile suplimentare legate de participarea persoanelor cu nevoi speciale;
 • rambursarea pe bază de contribuție la costurile unitare: de exemplu, suma acordată ca sprijin individual în cadrul proiectelor de mobilitate în domeniile educației, formării și tineretului;
 • sume forfetare: de exemplu, suma acordată pentru a contribui la punerea în aplicare a activităților complementare în cadrul proiectelor Jean Monnet;
 • finanțare la rate forfetare: de ex. suma acordată pentru acoperirea costurilor indirecte asociate evenimentelor sportive non-profit;
 • o combinație a celor de mai sus.

Mecanismul de finanțare aplicat în cadrul programului Erasmus+ oferă, în cele mai multe cazuri, granturi bazate pe rambursare în funcție de contribuția la costurile unitare. Aceste tipuri de granturi ajută solicitanții să calculeze cu ușurință valoarea grantului solicitat și facilitează o planificare financiară realistă a proiectului.

Pentru a afla ce tip de grant se aplică fiecărui element de finanțare în cadrul diferitelor acțiuni Erasmus+ acoperite de prezentul ghid, vă rugăm să consultați coloana „Mecanism de finanțare” din tabelurile „Reguli de finanțare” din partea B.

Principii aplicabile granturilor UE

Principiul neretroactivității

Pentru proiectele deja încheiate, nu se pot acorda retroactiv granturi UE.

Un grant UE poate fi acordat pentru un proiect care a început deja doar dacă solicitantul poate demonstra, în propunerea de proiect, necesitatea începerii proiectului înainte de semnarea acordului de grant sau de notificarea deciziei de acordare a grantului. În astfel de cazuri, costurile eligibile pentru finanțare nu trebuie să fi fost suportate înainte de data depunerii cererii de grant.

În cazul în care solicitantul începe punerea în aplicare a proiectului înainte de semnarea acordului de grant sau de notificarea deciziei de acordare a grantului, acesta își asumă toate riscurile în acest sens.

Acordarea necumulativă

Orice proiect finanțat de UE nu poate primi decât un singur grant din bugetul UE pentru fiecare beneficiar. În niciun caz aceleași costuri nu pot fi finanțate de două ori din bugetul Uniunii.

Pentru a evita riscul dublei finanțări, solicitantul trebuie să indice, în secțiunea relevantă a formularului de cerere, sursele și cuantumurile oricăror alte finanțări primite sau solicitate în acel an, indiferent dacă acestea sunt pentru același proiect sau pentru orice alt proiect, inclusiv granturile de funcționare.

Cererile identice sau foarte similare - prezentate de același solicitant sau de către alți parteneri din același consorțiu - vor fi supuse unei evaluări specifice, pentru a exclude riscul dublei finanțări, și pot fi respinse.

Cereri multiple

Pentru acțiunile descentralizate gestionate de agențiile naționale Erasmus+, toate cererile care sunt prezentate de două sau mai multe ori de către același solicitant sau consorțiu, la aceeași agenție sau la agenții diferite, vor fi respinse. În cazul în care aceeași cerere sau cereri foarte similare sunt depuse de alți solicitanți sau alte consorții, acestea vor fi supuse unei evaluări specifice și pot fi respinse.

Non-profit și cofinanțare

Un grant finanțat din bugetul Uniunii nu trebuie să aibă scopul sau efectul de a produce profit în cadrul proiectului realizat de către beneficiar. Profitul se definește drept surplusul calculat la plata soldului, ca raport dintre venituri și costurile eligibile ale acțiunii sau programului de lucru, veniturile limitându-se la grantul Uniunii și la sumele generate prin respectiva acțiune sau program de lucru2. Principiul non-profitului nu se aplică granturilor acordate sub formă de cost unitar, de sumă forfetară sau de finanțare pe bază de rată fixă, inclusiv burse, și nici cererilor de grant care nu depășesc 60 000 EUR. În scopul calculării profitului generat de grant, cofinanțarea sub formă de contribuții în natură nu va fi luată în considerare.

De asemenea, un grant UE este un stimulent pentru a realiza un proiect care nu ar fi posibil fără sprijin financiar din partea UE și se bazează pe principiul cofinanțării. Cofinanțarea implică faptul că grantul UE nu poate finanța toate costurile proiectului; proiectul trebuie să fie finanțat din surse de cofinanțare diferite de grantul UE (de exemplu, propriile resurse ale beneficiarului, venit generat de acțiune, contribuții financiare din partea terților).

În cazul în care grantul UE este oferit sub formă de cost unitar, de sumă forfetară sau de finanțare pe bază de rată fixă – astfel cum este cazul pentru majoritatea acțiunilor care fac obiectul prezentului ghid – principiile non-profitului și cofinanțării sunt asigurate de către Comisie pentru acțiune în ansamblu, în avans, atunci când aceasta definește ratele sau procentajele costurilor unitare, ale sumelor forfetare și ale ratelor fixe. În general, se presupune că principiile non-profitului și cofinanțării sunt respectate și, prin urmare, solicitanții nu trebuie să furnizeze informații cu privire la sursele de finanțare diferite de subvențiile UE și nici nu trebuie să justifice costurile suportate de proiect.

Cu toate acestea, plata grantului bazat pe rambursare în funcție de contribuția la costurile unitare, de sumele forfetare sau de finanțare pe bază de rată fixă nu aduce atingere dreptului de acces la documentele statutare al beneficiarilor. În cazul în care un control sau un audit arată că evenimentul generator nu a avut loc (de exemplu, activități de proiect nerealizate astfel cum au fost aprobate în etapa de depunere a cererii de finanțare, participanți care nu iau parte la activități etc.) și a fost efectuată o plată necuvenită către beneficiar printr-un grant bazat pe rambursare în funcție de contribuție la costurile unitare, de sumele forfetare sau de rata fixă, agenția națională sau agenția executivă va avea dreptul de a recupera cuantumul grantului. În mod similar, în cazul în care activitățile întreprinse sau rezultatele produse sunt insuficiente din punct de vedere calitativ, grantul poate fi redus parțial sau integral, chiar dacă activitățile au avut loc și sunt eligibile.

De asemenea, în scopuri statistice și de monitorizare, Comisia Europeană poate efectua anchete pe eșantioane de beneficiari, care vizează cuantificarea costurilor reale suportate în proiectele finanțate pe bază de rambursare în funcție de contribuția la costurile unitare, de sumele forfetare sau de rate fixă.

Dispoziții specifice aplicabile granturilor plătite pe baza rambursării unui procent stabilit din costurile eligibile

În cazul în care grantul UE este acordat ca rambursare a unui procent stabilit din costurile eligibile, se aplică următoarele dispoziții:

Costuri eligibile

Un grant UE nu trebuie să depășească suma totală stabilită de agenția națională sau agenția executivă la momentul selecției proiectelor pe baza costurilor eligibile estimate menționate în formularul de cerere. Costurile eligibile sunt costurile suportate efectiv de beneficiarul unui grant care îndeplinesc toate criteriile următoare:

 • sunt suportate pe durata proiectului, cu excepția costurilor legate de rapoartele finale și de certificatele de audit
 • sunt indicate în bugetul general estimat al proiectului
 • sunt necesare pentru punerea în aplicare a proiectului care face obiectul grantului
 • sunt identificabile și verificabile și, în special, sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului și stabilite în conformitate cu standardele de contabilitate din țara în care este stabilit beneficiarul și sunt determinate în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului în materie de contabilitate a costurilor
 • respectă dispozițiile legislației fiscale și sociale aplicabile
 • sunt rezonabile, justificate și îndeplinesc cerințele bunei gestiuni financiare, în special cele privind economia și eficiența
 • nu sunt acoperite de granturi UE sub formă de contribuție la costurile unitare, de sume forfetare sau de finanțare pe bază de rate fixe.

Următoarele categorii de costuri sunt, de asemenea, considerate eligibile:

 • costurile legate de o garanție de prefinanțare depusă de către beneficiarul grantului, în cazul în care garanția este solicitată de agenția națională sau de agenția executivă;
 • costurile privitoare la atestările de pe situațiile financiare și rapoartele de verificare operațională, în situația în care aceste atestări sau rapoarte sunt solicitate pentru susținerea cererilor de plată de către Agenția Națională sau Executivă;
 • costurile de amortizare, cu condiția să fie suportate efectiv de către beneficiar.

Procedurile interne de contabilitate și de audit ale beneficiarului trebuie să permită reconcilierea directă a costurilor și a veniturilor declarate cu privire la proiect cu declarațiile contabile și cu documentele justificative corespunzătoare.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Taxa pe valoarea adăugată va fi considerată un cost eligibil numai în cazul în care aceasta nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale aplicabile în materie de TVA3. Singura excepție se referă la activitățile sau tranzacțiile la care statele, autoritățile guvernamentale regionale sau locale și alte organisme publice iau parte în calitate de autorități publice4. De asemenea:

 • TVA deductibilă care nu a fost dedusă efectiv (din cauza condițiilor naționale sau a nepăsării beneficiarilor) nu este eligibilă
 • directiva TVA nu se aplică în țările din afara UE. Organizațiile din țările partenere pot fi scutite de taxe (inclusiv de TVA), obligații și alte impuneri, în cazul în Comisia Europeană și țara parteneră în care este stabilită organizația au semnat un acord în acest sens.

Costuri indirecte eligibile

Pentru anumite tipuri de proiecte (pentru detalii cu privire la regulile de finanțare pentru acțiuni, consultați partea B a ghidului), o sumă forfetară care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului se încadrează ca eligibilă în cadrul cheltuielilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costul pentru sediu etc.) care pot fi considerate drept imputabile proiectului.

Costurile indirecte nu pot include costurile incluse la o altă categorie bugetară. Costurile indirecte nu sunt eligibile dacă beneficiarul primește deja un grant de funcționare din bugetul Uniunii (de exemplu, în urma cererii de propuneri privind cooperarea societății civile în cadrul programului Erasmus+).

Costuri neeligibile

Următoarele costuri nu vor fi considerate eligibile:

 • rentabilitatea capitalului
 • costuri aferente datoriei și serviciului datoriei
 • provizioane pentru pierderi sau datorii
 • dobânzi datorate
 • creanțe îndoielnice
 • pierderi de schimb valutar
 • TVA, atunci când este considerată recuperabilă în conformitate cu legislația națională aplicabilă în materie de TVA (a se vedea alineatul de mai sus privind taxa pe valoarea adăugată)
 • costurile declarate de către beneficiar și acoperite de un alt proiect sau program de lucru care beneficiază de un grant UE (a se vedea, de asemenea, alineatul de mai sus privind costurile indirecte eligibile)
 • cheltuieli excesive sau abuzive
 • contribuții în natură
 • în caz de închiriere sau leasing de echipamente, costul oricărei opțiuni de răscumpărare la sfârșitul contractului de leasing sau al perioadei de închiriere;
 • costuri pentru deschiderea și operarea conturilor bancare (inclusiv comisioanele de transfer de la/către agenția națională sau agenția executivă percepute de banca beneficiarului).

Surse de finanțare

Solicitantul trebuie să indice în formularul de cerere contribuția din alte surse decât grantul UE. Cofinanțarea externă poate lua forma resurselor propriii ale beneficiarului, a contribuțiilor financiare din partea unor terți sau a veniturilor generate de proiect. În cazul în care, la momentul raportului final și al cererii de plată a soldului, există dovezi cu privire la existența unui surplus de venit (a se vedea secțiunea Non-profit și Cofinanțare) față de costurile eligibile suportate de proiect, agenția națională sau agenția executivă are dreptul de a recupera procentul din profit corespunzător contribuției Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de beneficiar pentru a realiza proiectul. Această dispoziție nu se aplică proiectelor care solicită un grant care nu depășește 60 000 EUR.

Contribuțiile în natură nu sunt considerate o posibilă sursă de cofinanțare.

 • 1. DECIZIA C(2013)8550 a COMISIEI din 4 decembrie 2013 privind utilizarea sumelor forfetare, rambursarea pe baza costurilor unitare și finanțarea pe bază de rate fixe în cadrul Programului „Erasmus+”, (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf)
 • 2. În acest scop, încasările sunt limitate la veniturile generate de proiect, precum şi la contribuţiile financiare alocate în mod special de către donatori pentru finanţarea costurilor eligibile. Profitul (sau pierderile), astfel cum este definit mai sus, reprezintă aşadar diferenţa dintre:
  suma grantului acceptată provizoriu, veniturile generate de acţiune şi contribuţiile financiare alocate în mod special de către donatori pentru finanţarea costurilor eligibile, şi costurile eligibile suportate de beneficiar.
  De asemenea, de fiecare dată când se realizează profit, acesta va fi recuperat. Agenţia naţională sau agenţia executivă are dreptul să recupereze procentul din profit corespunzător contribuţiei Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar pentru a realiza acţiunea. Se vor furniza clarificări suplimentare cu privire la calculul profitului pentru acţiunile în care granturile sunt sub formă de rambursare a unui procent stabilit din costurile eligibile.
 • 3. În statele membre, legislația națională privind TVA transpune Directiva 2006/112/CE privind TVA.
 • 4. A se vedea articolul 13 alineatul (1) din directivă.