TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

3. lépés: A pénzügyi feltételek ellenőrzése

Támogatástípusok

A következő támogatástípusok lehetségesek1:

 • a ténylegesen felmerült elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése: például a stratégiai partnerségek keretében a sajátos nevelési igényű személyek részvételével kapcsolatos járulékos költségek fedezésére szolgáló összeg;
 • egységköltség-hozzájárulás alapján történő visszatérítés: például az oktatási, képzési és ifjúsági mobilitási projektek keretében nyújtott személyi támogatásra odaítélt összeg;
 • egyösszegű támogatások: például a Jean Monnet-projektek kiegészítő tevékenységeinek megvalósításához történő hozzájárulásként odaítélt összeg;
 • átalányfinanszírozás: például nonprofit sportesemények közvetett költségeinek fedezésére odaítélt összeg;
 • a fentiek kombinációja.

Az Erasmus+ programra alkalmazandó finanszírozási mechanizmus az esetek többségében az egységköltség-hozzájárulás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatást nyújt. E támogatástípusok lehetővé teszik, hogy a pályázók könnyen kiszámíthassák a kérelmezendő támogatási összeget, és megkönnyítik a projekt reális pénzügyi tervezését.

Ha tudni szeretné, hogy a pályázati útmutatóban tárgyalt Erasmus+ cselekvésekre mely támogatástípus alkalmazandó, tanulmányozza a B. rész „Finanszírozási szabályok” elnevezésű táblázatainak „Finanszírozási mechanizmus” oszlopát.

Az uniós támogatásokra alkalmazandó alapelvek

A visszaható hatály tilalma

Már befejezett projektekhez visszamenőlegesen nem nyújtható uniós támogatás.

Már megkezdett projekthez csak abban az esetben ítélhető oda uniós támogatás, ha a pályázó bizonyítani tudja a projekt pályázatának keretén belül, hogy szükség volt a projektnek a támogatási megállapodás aláírása vagy a támogatási határozatról szóló értesítés előtti megkezdésére. Ilyen esetekben elszámolható költségek nem merülhetnek fel a pályázat benyújtásának időpontja előtt.

Ha a pályázó a támogatási megállapodás aláírása vagy a támogatási határozatról szóló értesítés előtt megkezdi a projekt megvalósítását, annak kockázatait a pályázó viseli.

A támogatások halmozásának tilalma

Uniós finanszírozású projektenként az uniós költségvetésből csak egy támogatás ítélhető oda bármely kedvezményezett számára. Az uniós költségvetésből semmilyen körülmények között nem finanszírozható kétszer ugyanaz a költség.

A kétszeres finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a pályázónak a pályázati formanyomtatvány megfelelő rovatában meg kell jelölnie az adott évben akár azonos projektre vagy más projektre kapott vagy kérelmezett bármely más finanszírozás, köztük a működési támogatások forrását és összegét.

Az azonos vagy nagyon hasonló – azonos pályázó által vagy azonos konzorciumhoz tartozó partnerek által benyújtott – pályázatok a kettős finanszírozás elkerülése érdekében speciális elbírálás tárgyát képezik, és azok mindegyike elutasítható.

Többször benyújtott pályázatok

Az Erasmus+ nemzeti irodák által irányított decentralizált cselekvések esetén az egyazon pályázó vagy konzorcium által – akár egyazon irodához, akár különböző irodákhoz – kétszer vagy többször benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Amennyiben különböző pályázók vagy konzorciumok ugyanazt a pályázatot nyújtják be, vagy nagyon hasonló pályázatot nyújtanak be, a pályázatok speciális elbírálás tárgyát képezik, és azok mindegyike elutasítható.

Nonprofit elv és társfinanszírozás

Az uniós költségvetésből nyújtott támogatás célja vagy hatása nem lehet a kedvezményezett által megvalósított projekt keretében nyereség elérése. A nyereség annak az egyenlegnek a kifizetésekor számított többlet, amely a cselekvés vagy munkaprogram elszámolható költségeit meghaladó bevételekből – amennyiben a bevételek az uniós támogatásra korlátozódnak – és az e cselekvés vagy munkaprogram által elért bevételből adódik2. A nonprofit elv nem alkalmazandó sem az egységköltségen, egyösszegű támogatáson vagy átalányfinanszírozáson alapuló támogatások – az ösztöndíjakat is beleértve –, sem a 60 000 EUR-t nem meghaladó támogatási kérelmek esetében. A támogatás következtében keletkezett nyereség kiszámításához a természetbeni hozzájárulás formájában történő társfinanszírozást nem kell figyelembe venni.

Az uniós támogatás pénzügyi ösztönzőnek felel meg olyan projektek megvalósítása esetében, amelyek az uniós támogatás nélkül nem valósulhatnának meg, és a társfinanszírozás elvén alapulnak. A társfinanszírozás elve azt jelenti, hogy az uniós támogatás nem fedezi a projekt összes költségét, és a projektet az uniós támogatástól eltérő, egyéb társfinanszírozási forrásokból (például a kedvezményezett saját forrásaiból, a cselekvés által generált jövedelemből, harmadik felek által biztosított pénzügyi hozzájárulásokból) kell finanszírozni.

Az egységköltségen, egyösszegű támogatáson vagy átalányfinanszírozáson alapuló uniós támogatások esetében – a pályázati útmutatóban tárgyalt cselekvések többségére jellemző módon – a Bizottság az egyösszegű támogatás vagy az átalányfinanszírozás mértékének vagy arányának megállapításával egy időben, előre és az adott cselekvés egészére nézve figyelembe veszi a nonprofit elvet és a társfinanszírozás elvét. A nonprofit elv és a társfinanszírozás elve általánosan érvényes, ezért a pályázóknak nem kell tájékoztatniuk a Bizottságot a nem uniós támogatásból származó finanszírozási forrásokról, és a projekt során felmerült költségeket sem kell igazolniuk.

Az egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatások kifizetése azonban nem sérti a kedvezményezettek jog szerinti nyilvántartásaihoz való hozzáférés jogát. Ha ellenőrzés vagy könyvvizsgálat feltárja, hogy a támogatás alapjául szolgáló esemény nem valósult meg (például a projekttevékenységeket nem a pályázati szakaszban jóváhagyott módon valósították meg, a résztvevők nem vettek részt a tevékenységekben stb.), és a kedvezményezettnek jogosulatlanul fizettek ki egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatást, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult akár a támogatás teljes összegét visszafizettetni. Ugyanígy, ha a megvalósított tevékenységek vagy az elért eredmények minősége nem megfelelő, akkor a támogatást részben vagy egészben visszafizettethetik, még akkor is, ha a tevékenységeket megvalósították, és azok elszámolhatónak minősülnek.

Az Európai Bizottság ezenfelül a kedvezményezettek közül kiválasztott mintákra vonatkozóan statisztikai és ellenőrzési céllal felméréseket végezhet, amelyek célja az egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatással finanszírozott projektek során ténylegesen felmerült költségek mennyiségi meghatározása.

Az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítésén alapuló támogatásokra alkalmazandó különös rendelkezések

Ha az uniós támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítésén alapul, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

Elszámolható költségek

Az uniós támogatás nem haladhatja meg a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség által a projektek kiválasztása során a pályázati űrlapon megadott becsült elszámolható költségek összege alapján megállapított felső határértéket. Elszámolható költségek a támogatás kedvezményezettjének azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek valamennyi alábbi kritériumnak:

 • a projekt időtartama alatt merültek fel, a záróbeszámolóhoz és a könyvvizsgálói igazolásokhoz kapcsolódó költségek kivételével;
 • szerepelnek a projekt becsült átfogó költségvetésében;
 • szükségesek a támogatás tárgyát képező projekt megvalósításához;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország alkalmazandó számviteli standardjaival, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatával összhangban kerültek meghatározásra;
 • megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;
 • a költségek észszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különösen a gazdaságosság és a hatékonyság tekintetében;
 • nem egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás formájában nyújtott uniós támogatásból fedezik őket.

A következő költségkategóriák is elszámolhatónak minősülnek:

 • a támogatás kedvezményezettje által benyújtott előfinanszírozási garanciához kapcsolódó költségek, amennyiben a garanciákat a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség megköveteli;
 • költség pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokkal és a működési hitelesítési jelentésekkel kapcsolatos költségek, amennyiben az ilyen igazolások vagy jelentések a nemzeti, vagy a végrehajtó ügynökség kifizetési kérelmeinek alátámasztásához szükségesek;
 • értékcsökkenési költségek, feltéve, hogy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek.

A kedvezményezett belső számviteli és ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük a projekttel kapcsolatban elszámolt költségek és bevételek közvetlen egyeztetését a megfelelő számlakimutatásokkal és bizonylatokkal.

Hozzáadottérték-adó (héa)

A hozzáadottérték-adó (héa) csak akkor minősül elszámolható költségnek, ha az alkalmazandó nemzeti héajogszabályok értelmében nem visszaigényelhető3. Kizárólag azok a tevékenységek, illetve ügyletek képeznek kivételt, amelyeket állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és más közintézmények hatóságként hajtanak végre4. Ezen túl:

 • nem elszámolható – a nemzeti feltételek vagy a kedvezményezett gondatlansága miatt – ténylegesen nem levont, de levonható héa;
 • a héairányelv nem alkalmazandó harmadik országok esetében. A partnerországbeli szervezetek/intézmények mentesülhetnek az adók (többek között a héa), vámok és illetékek alól, amennyiben erre vonatkozóan az Európai Bizottság és az adott szervezet/intézmény székhelye szerinti partnerország között megállapodás jött létre.

Elszámolható közvetett költségek

Bizonyos projekttípusok esetében (a cselekvések finanszírozási szabályainak részleteit lásd a pályázati útmutató B. részében) a projekt elszámolható közvetlen költségeinek 7 %-át nem meghaladó átalányösszeg számolható el közvetett költségek jogcíme alatt, amelyek a kedvezményezettnek olyan általános adminisztratív költségeit képezik (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.), amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek, de amelyek elszámolhatók a projektre.

A közvetett költségek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek egy másik költségvetési kategóriában szerepelnek. A közvetett költségek nem számolhatók el, ha a kedvezményezett működési támogatást kap az uniós költségvetésből (például az Erasmus+ program civil társadalmi együttműködésről szóló pályázati felhívása keretében).

Nem elszámolható költségek

A következő költségek nem minősülnek elszámolhatónak:

 • a tőkemegtérülés;
 • az adósság- és az adósságszolgálati költségek;
 • veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalékok;
 • fizetendő kamatok;
 • a kétes tartozások;
 • árfolyamveszteségek;
 • héa, amennyiben az alkalmazandó nemzeti héajogszabályok értelmében visszaigényelhető (lásd a hozzáadottérték-adóról szóló bekezdést);
 • a kedvezményezett által más olyan projekt vagy munkaprogram keretében elszámolt költségek, amely projekt vagy munkaprogram uniós támogatásban részesül (lásd az elszámolható közvetett költségekről szóló bekezdést);
 • a túlzott vagy felelőtlen kiadások;
 • természetbeni juttatások;
 • berendezések bérlése vagy lízingelése esetén a lízingelési vagy bérleti időszak végén bármilyen megvásárlási lehetőség költsége;
 • bankszámla nyitásának és fenntartásának költségei (a nemzeti irodától vagy a Végrehajtó Ügynökségtől beérkező/a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség számára történő utalásoknak a kedvezményezett bankja által felszámolt költségeit is beleértve).

Finanszírozási források

A pályázónak a pályázati űrlapon kell feltüntetnie az uniós támogatástól eltérő, egyéb forrásból származó hozzájárulásokat. A külső társfinanszírozás a kedvezményezett saját forrásaiból, harmadik felek pénzügyi hozzájárulásából, illetve a projekt által generált jövedelemből származhat. Ha a záróbeszámoló és az egyenlegkifizetés iránti kérelem benyújtásának időpontjában igazolható, hogy a projekt során az elszámolható költségeket meghaladó többletbevétel (lásd a Nonprofitról és társfinanszírozásról szóló szakaszt) merült fel, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult arra, hogy a kedvezményezettnél a projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült elszámolható költségekhez való uniós hozzájárulásnak megfelelő nyereséghányadot visszafizettesse. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a projektekre, amelyekhez 60 000 EUR-nál kevesebb támogatást igényeltek.

A természetbeni hozzájárulás nem minősül lehetséges társfinanszírozási forrásnak.

 • 1. A BIZOTTSÁG C(2013)8550 HATÁROZATA (2013. december 4.) : Az egyösszegű támogatások, az egységköltség-alapú visszatérítés és az átalányfinanszírozás alkalmazása az „Erasmus+ program” keretében (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf)
 • 2. E célból a bevétel a projekt által generált jövedelemre, valamint a donorok által kifejezetten az elszámolható költségekre átutalt pénzügyi hozzájárulásokra korlátozódik. A fent meghatározottak szerinti nyereség (vagy veszteség) tehát a következők különbsége:
  • a támogatás ideiglenesen elfogadott összege, és a cselekvés által generált jövedelem és
  • a kedvezményezett számára felmerült elszámolható költségek.

  Ezenfelül minden olyan esetben, amikor nyereség keletkezik, azt visszafizettetik. A nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult arra, hogy a kedvezményezettnél a cselekvés végrehajtása során ténylegesen felmerült elszámolható költségekhez nyújtott uniós hozzájárulásnak megfelelő nyereséghányadot visszafizettesse. A nyereség kiszámítási módját tovább pontosítjuk azon cselekvések esetében, amelyeknél a támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése formájában valósul meg.

 • 3. A tagállamokban a nemzeti héajogszabályok ültetik át a héairányelvet (a 2006/112/EK irányelvet).
 • 4. Lásd az irányelv 13. cikkének (1) bekezdését.