Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Steg 2: Kontrollera att programmets kriterier är uppfyllda

När de deltagande organisationerna utformar sitt projekt och innan de ansöker om EU-stöd måste de kontrollera att projektet uppfyller följande kriterier: bidragsberättigande, uteslutning, urval och tilldelning.

Vem kan få bidrag?

Kriterierna för bidragsberättigande gäller framför allt typen av projekt och aktiviteter (inklusive om det är relevant varaktighet, deltagande organisationer osv.), målgruppen (t.ex. status för och antal deltagare) och villkoren för att lämna in en ansökan om bidrag för projektet (t.ex. att lämna in ansökan i tid, att ansökan är fullständigt ifylld osv.).

För att vara bidragsberättigande måste projektet uppfylla alla kriterier för bidragsberättigande för den insats som förslaget avser. Om projektet inte uppfyller dessa kriterier i ansökningsskedet kommer det att avslås utan ytterligare bedömning. När det gäller mobilitet och stipendier för Erasmus Mundus gemensamma masterprogram inom ramen för programområde 1 eller programområde 2 får emellertid vissa kriterier för bidragsberättigande (t.ex. varaktighet, deltagarnas profil osv.) endast kontrolleras under projektets genomförande eller i slutrapporten (inte under ansökningsskedet). Under ansökningsskedet kommer de sökande att uppmanas att ange om projektet inte uppfyller dessa kriterier. Om det visar sig under genomförandet eller i slutrapporten att kriterierna inte är uppfyllda kan emellertid deltagarna eller verksamheten komma att betraktas som icke bidragsberättigade, och det EU-bidrag som ursprungligen tilldelats projektet kan komma att sänkas eller krävas tillbaka i motsvarande grad.

Brittiska sökande bör uppmärksamma att urvalskriterierna måste vara uppfyllda under hela den tid som bidraget beviljas för. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett sådant avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade kommer finansieringen från EU att upphöra (även om du fortsätter att delta, om möjligt). Du kan även bli tvungen att lämna projektet.

De särskilda kriterier för bidragsberättigande som gäller för var och en av de insatser som genomförs inom ramen för programhandledningen för Erasmus+ beskrivs i del B i handledningen.

Uteslutningskriterier

I enlighet med artiklarna 136 och/eller 137 i EU:s budgetförordning ska en sökande uteslutas från att delta i ansökningsomgångar inom Erasmus+-programmet eller få avslag vid tilldelningsförfarandet om1

 1. sökande är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt unionslagar eller nationella lagstiftning
 2. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att sökande inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter enligt gällande lagstiftning

 3. det i en slutlig dom eller i ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att sökande har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att ha brutit mot tillämpliga lagar eller andra författningar eller yrkesetiska regler som gäller i sökandes yrke, eller genom att uppsåtligen eller grovt oaktsamt ha agerat felaktigt på ett sätt som påverkar sökandes yrkesmässiga trovärdighet, och t.ex.
   
  1. falskeligen eller oaktsamt lämnat felaktiga uppgifter av det slag som behövs för att kunna kontrollera om det föreligger skäl för uteslutning eller om urvalskriterierna är uppfyllda eller vid fullgörandet av ens rättsliga förpliktelser
  2. ingått ett avtal med andra fysiska eller juridiska personer i syfte att snedvrida konkurrensen
  3. gjort intrång i immateriella rättigheter
  4. försökt att påverka utanordnarens beslutsprocess under tilldelningsförfarandet
  5. försökt att få tag i konfidentiell information som skulle ha kunnat ge sökande otillbörliga fördelar under tilldelningsförfarandet
 4. i en slutlig dom har konstaterats att sökande har gjort sig skyldig till något av följande:
  1. bedrägeri, i den mening som framgår av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13712 och artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, som upprättats av rådets akt från den 26 juli 19953
  2. korruption, såsom det definieras i artikel 4(2) i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv korruption, i den mening som framgår av artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som upprättats av rådets akt från den 26 maj 19974 eller beteende av det slag som tas upp i artikel 2(1) i Rådets rambeslut 2003/568/RIF5, eller korruption, såsom det definieras enligt övriga gällande lagar
  3. beteende som rör en kriminell organisation enligt artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF
  4. penningtvätt eller finansiering av terrorism, i den mening som framgår av artikel 1(3), (4) och (5) i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/8496
  5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt definitionerna i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF7, eller anstiftan av eller medhjälp till eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det beslutet
  6. barnarbete eller andra brott med anknytning till människohandel enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU8
 5. sökande har uppvisat allvarliga brister i fullgörandet av de huvudsakliga skyldigheterna som uppstått i samband med ett kontrakt som finansierats genom budgeten vilket då
  1. medfört att kontraktet  sagts upp i förtid
  2. lett till avtalsvite eller andra avtalsenliga påföljder eller
 6. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att sökande har begått en oegentlighet i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/959
 7. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att den sökande bildat en juridisk person i en annan jurisdiktion i avsikt att kringgå skattemässiga, sociala eller andra skyldigheter i den jurisdiktion där hen själv har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhetslokal
 8. det i en slutlig dom eller ett slutligt förvaltningsbeslut har konstaterats att en juridisk person bildats i den avsikt som beskrivs i punkt (g)
 9. det i avsaknad av en slutlig dom eller i tillämpliga fall ett slutligt förvaltningsbeslut konstateras att sökande befinner sig i någon av de situationer som anges i punkter (c)–(f) ovan, särskilt utifrån
  1. uppgifter som framkommit i samband med revisioner eller utredningar som genomförts av EPPO, för de medlemsstater som deltar i ett utökat samarbete med stöd av EU-förordning 2017/1939, alternativt av revisionsrätten eller OLAF  eller i samband med internrevision eller någon annan kontroll, revision eller tillsyn som genomförs av en utanordnare
  2. icke-slutliga förvaltningsbeslut, som kan innefatta disciplinära åtgärder, som fattas av behörigt tillsynsorgan som ansvarar för att kontrollera tillämpningen av yrkesetiska regler
  3. uppgifter som omnämnts i beslut som fattats av fysiska eller juridiska personer som förvaltat EU-medel med stöd av punkt (c) i den första underparagrafen i artikel 62(1)
  4. information som överlämnats enligt punkt (d) i artikel 142(2) i EU:s budgetförordning av fysiska eller juridiska personer som förvaltat EU-medel med stöd av punkt (b) i den första underparagrafen i artikel 62(1) i EU:s budgetförordning.
  5. beslut som fattas av kommissionen om överträdelser av EU-lagstiftning om konkurrens eller beslut som fattas av en nationell behörig myndighet om överträdelser av unionens eller nationell konkurrenslagstiftning.
  6. beslut om uteslutning som fattas av en utanordnare vid EU:s institutioner, kontor, byråer eller organ.
 10. en sökande av det slag som omnämns i artikel 135(2), såvida dessutom 
  1. en person som ingår i den sökandes förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som har befogenhet att företräda denne, rätt att fatta beslut å dennes vägnar eller kontroll över denne befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkter (c)–(h) ovan
  2. en fysisk eller juridisk person med obegränsat ansvar för den sökandes skulder befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt (a) eller (b) ovan
  3. en fysisk person som på grund av sin befattning är nödvändig för att kunna ingå eller fullgöra kontraktet i fråga befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkter (c)–(h) ovan
 11. en fysisk eller juridisk person med obegränsat ansvar för sökandens skulder är i en eller flera av de situationer som avses i a eller b ovan.

Om en sökande är i en av de situationer som anges ovan och som utgör skäl för uteslutning bör sökanden ange vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att avhjälpa situationen, och på så sätt visa sin pålitlighet. Det kan handla om tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder som vidtagits för att förhindra att situationen upprepas, ersättning av skada eller betalning av böter. Detta gäller inte de situationer som avses i led d i detta avsnitt.

I de fall som anges i c–f ovan kan det nationella eller centrala programkontoret, i avsaknad av en slutlig dom eller i tillämpliga fall ett slutligt förvaltningsbeslut, tillfälligt utesluta en sökande från att delta i en ansökningsomgång om sökandens deltagande skulle utgöra ett allvarligt och överhängande hot mot unionens ekonomiska intressen.

Om sökanden har inlämnat ett projektförslag inom ramen för en insats som har särskilda bestämmelser för dotterbolag, gäller samma uteslutningskriterier för dessa.

En sökande, eller i tillämpliga fall ett dotterbolag, kan uteslutas från detta förfarande och påföras administrativa påföljder (uteslutning eller böter) om någon av de försäkranden som gjorts eller de uppgifter som lämnats som villkor för att delta i förfarandet visar sig vara falska.

Det nationella eller Centrala programkontoret får på sin webbplats publicera följande information om uteslutning och, i tillämpliga fall, ekonomiska påföljder i de fall som avses i punkter (c)–(h) ovan:

 1. namnet på den berörda sökanden
 2. skälen för uteslutning
 3. uteslutningens varaktighet och/eller bötesbeloppet

Dessa uteslutningskriterier gäller för sökande inom ramen för alla insatser i programmet Erasmus+. För att visa att de inte befinner sig i någon av ovannämnda situationer måste sökande som ansöker om ett EU-bidrag på mer än 60 000 euro försäkra på heder och samvete att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses ovan. Denna försäkran finns som ett särskilt avsnitt i eller som en bilaga till ansökningsblanketten.

När det gäller förslag som lämnas in för ett konsortium av partner ska de kriterier som beskrivs ovan tillämpas på alla deltagande organisationer som är involverade i projektet.

I enlighet med artiklarna 136–138 till EU:s budgetförordning får administrativa och ekonomiska påföljder införas för sökande som har lämnat felaktiga uppgifter eller konstaterats bryta mot de kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt under ett tidigare bidragsförfarande10.

Dessutom anser kommissionen att följande organisationer befinner eller kan befinna sig i en situation som kan leda till intressekonflikter och därför inte får eller kan delta i genomförandet av insatser som omfattas av programhandledningen:

 • Nationella myndigheter med ansvar för tillsyn över nationella programkontor och genomförandet av programmet Erasmus+ i deras land: får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som förvaltas av nationella programkontor i något land, men får ansöka om att delta (som sökande eller partner) i insatser som förvaltas av GD EAC eller av generaldirektoratet för utbildning och kultur, om detta inte är uttryckligen uteslutet för den berörda insatsen (anges i del B i handledningen).
 • Nationella programkontor (enda verksamhet i den juridiska enheten) eller nationella programkontors avdelningar inom juridiska enheter som förvaltar verksamheter utanför de nationella programkontorens ansvarsområde får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som genomförs genom denna handledning.
 • Strukturer och nätverk som anges eller avses i programmet Erasmus+ eller i något av kommissionens årliga arbetsprogram, vilka antagits för att genomföra programmet Erasmus+, som har det specifika syftet att motta ett finansiellt bidrag från kommissionen under genomförandet av programmet Erasmus+ och som har samma juridiska enhet som det nationella programkontoret får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som förvaltas av nationella programkontor för Erasmus+ i något land, men får ansöka om att delta (som sökande eller partner) i insatser som förvaltas av Centrala programkontoret eller GD EAC, om detta inte är uttryckligen uteslutet för den berörda insatsen (som anges i del B i handledningen). Innan de tilldelas ett bidrag eller ett kontrakt bör de kunna visa att de inte befinner sig i en intressekonflikt, antingen genom att de vidtar säkerhetsåtgärder eller genom att deras interna organisation har en tydlig uppdelning mellan olika intressen. Dessutom måste kostnaderna och intäkterna för varje insats eller verksamhet för vilken EU-medel tilldelas fastställas. Beslutet om att det finns tillräckliga försäkringar om att de inte befinner sig i en intressekonflikt fattas av Centrala programkontoret eller av GD EAC, under deras eget ansvar och ansvarsskyldighet, som de tillämpar.
 • De juridiska enheter som står som värd för nationella programkontor inom Erasmus+ men som förvaltar andra verksamheter inom eller utanför ansvarsområdet för programmet Erasmus+, liksom enheter som står dessa juridiska enheter nära, får inte lämna in ansökan för eller delta i någon insats som förvaltas av nationella programkontor i något land, men får i princip ansöka om att delta i insatser som förvaltas av Centrala programkontoret eller GD EAC, om detta inte är uttryckligen uteslutet för den berörda insatsen (som anges i del B i handledningen). Innan de tilldelas ett bidrag eller ett kontrakt måste de dock kunna visa att de inte befinner sig i en intressekonflikt, antingen genom att de vidtar säkerhetsåtgärder eller genom att deras interna organisation har en tydlig uppdelning mellan olika intressen (till exempel minsta åtskillnad mellan konton, åtskillnad mellan redovisning och beslutsfattande samt åtgärder för att förhindra tillgång till sekretessbelagd information). Dessutom måste kostnaderna och intäkterna för varje insats eller verksamhet för vilken EU-medel tilldelas fastställas. Beslutet om att det finns tillräckliga försäkringar om att det inte föreligger någon intressekonflikt fattas av institutionen, under dess eget ansvar och ansvarsskyldighet, som den tillämpar.

Urvalskriterier

Det nationella programkontoret eller Centrala programkontoret använder urvalskriterierna för att bedöma den sökandes ekonomiska eller operativa kapacitet för att genomföra det föreslagna projektet.

Ekonomisk kapacitet

Med ekonomisk kapacitet menas att sökanden har tillförlitliga finansieringskällor som är tillräckliga för att upprätthålla verksamheten under hela den tid som projektet genomförs eller under det år för vilket bidrag beviljas samt för att delta i finansieringen.

Kontrollen av den ekonomiska kapaciteten tillämpas inte på

 • offentliga organ11, inklusive medlemsstatsorganisationer
 • internationella organisationer.

Om andra typer av organisationer (dvs. andra än dem som anges ovan) ansöker om EU-bidrag på högst 60 000 euro, måste den sökande försäkra på heder och samvete att de har ekonomisk kapacitet för att genomföra projektet. Denna försäkran på heder och samvete finns som ett särskilt avsnitt i ansökningsblanketten.

Om andra typer av organisationer (dvs. andra än dem som anges ovan) ansöker om EU-bidrag på mer än 60 000 euro, måste den sökande utöver försäkran på heder och samvete lämna in följande handlingar via deltagarportalen:

 • För insatser som hanteras av de nationella programkontoren: den sökandes resultaträkning och balansräkning för det senaste budgetår för vilket räkenskaperna avslutats.
 • För insatser som hanteras av Centrala programkontoret: en ifylld blankett för ekonomisk kapacitet med lagstadgade redovisningssiffror och årsbokslut (inbegripet den sökandes resultaträkning, balansräkning och eventuella andra bilagor) för de senaste två budgetåren för vilka räkenskaperna avslutats.
 • För enheter som inte kan tillhandahålla den ovannämnda dokumentationen för att de nyligen har bildats får en ekonomisk försäkran eller en försäkringsdeklaration som intygar den sökandes professionella risker ersätta de ovannämnda dokumenten.

Organisationerna måste ladda upp dessa dokument på deltagarportalen, antingen när de registrerar sig (se avsnittet ”Steg 1: Registrera dig på deltagarportalen” ovan) eller när EU:s valideringsansvariga tjänster kontaktar dig för att begära nödvändiga underbyggande handlingar. Vid centraliserade åtgärder kommer denna begäran att skickas in via det meddelandesystem som finns inbyggt i deltagarregistret.

Om förslaget lämnas in för ett konsortium av partner och det efter det nationella programkontorets riskbedömning uppstår tvivel beträffande den ekonomiska kapaciteten hos någon av de deltagande organisationerna i ett projekt, kan det nationella programkontoret eller centrala programkontoret begära samma dokument från de deltagande organisationerna, även om det belopp som beviljats är lägre än tröskeln på 60 000 euro eller om det totala bidragsbelopp som beviljats samma organisation överskrider tröskeln på 60 000 euro.

Om ansökan gäller bidrag för ett projekt för vilket beloppet överskrider 750 000 euro kan det, utöver ovannämnda handlingar, krävas en revisionsrapport från en godkänd extern revisor. Rapporten ska bestyrka räkenskaperna för det senaste tillgängliga räkenskapsåret.

Om det nationella programkontoret eller Centrala programkontoret efter att ha analyserat dessa dokument konstaterar att den ekonomiska kapaciteten inte har kunnat bevisas eller inte är tillfredsställande, får de

 • begära ytterligare information,
 • erbjuda ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut med en förfinansiering som täcks med en finansiell säkerhet12 ,
 • erbjuda ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut utan förfinansiering eller med en sänkt förfinansiering,
 • erbjuda ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut med en förfinansiering som betalas ut i flera utbetalningar,
 • avslå ansökan.

Operativ kapacitet

Med operativ kapacitet menas att den sökande har den professionella kapacitet och de kvalifikationer som krävs för att genomföra det föreslagna projektet. De sökande måste försäkra på heder och samvete att de har den operativa kapacitet som krävs för att genomföra projektet. Dessutom kan de sökande, om det krävs enligt ansökningsblanketten och om bidraget överstiger 60 000 euro, uppmanas att lämna in meritförteckningar för de nyckelpersoner som är involverade i projektet för att visa att de har relevant yrkeserfarenhet, eller andra relevanta dokument så som:

 • En lista över relevanta publikationer utgivna av gruppen.
 • En komplett lista av tidigare projekt och aktiviteter som utförts inom det aktuella politikområdet eller inom det aktuella programområdet.

Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterierna ger det nationella programkontoret eller Centrala programkontoret möjlighet att bedöma kvaliteten i de projektförslag som lämnats in inom ramen för programmet Erasmus+.

Inom ramen för den tillgängliga budgeten för varje insats kommer bidrag att beviljas de projekt som bäst uppfyller dessa kvalitativa kriterier.

Den fullständiga uppsättningen tilldelningskriterier som gäller för var och en av de insatser som genomförs inom ramen för programhandledningen för Erasmus+ beskrivs i del B i handledningen.

 • 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, EURATOM) nr 966/2012 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget.
 • 2. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (Europeiska unionens officiella tidning, L 198, 28/07/2017, s. 29)
 • 3. Europeiska unionens officiella tidning, C 316, 27/11/1995, s. 48
 • 4. Europeiska unionens officiella tidning, C 195, 25/06/1997, s. 1
 • 5. Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (Europeiska unionens officiella tidning nr L 192, 31/07/2003 s. 54)
 • 6. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, (Europeiska unionens officiella tidning, L 141, 5/06/2015, s. 73)
 • 7. rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (Europeiska unionens officiella tidning, L 164, 22/06/2002, s. 3).
 • 8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (Europeiska unionens officiella tidning, L 101/1, 15/04/2011, s. 1)
 • 9. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (Europeiska unionens officiella tidning, L 312, 23/12/1995, s. 1)
 • 10. Med undantag för insatser som genomförts av nationella programkontor
 • 11. Inbegripet skolor, högskolor och organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott som har fått mer än 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren och ska anses ha tillräcklig ekonomisk, professionell och administrativ kapacitet för att genomföra aktiviteter inom ramen för programmet.
 • 12. Garantin kan ersättas av en gemensam garanti, eller av flera garantier från de deltagande organisationer som är bidragsmottagare i projektet.