Kazalo
Iskanje po vodniku

Korak 2: preverjanje skladnosti z merili Programa

Med razvojem projekta in pred oddajo vloge za podporo EU morajo sodelujoče organizacije preveriti, ali projekt upošteva naslednja merila glede upravičenosti, izključitve, izbora in dodelitve.

Merila za upravičenost

Merila za upravičenost so povezana predvsem z vrsto projekta in aktivnosti (vključno s trajanjem, sodelujočimi organizacijami itd., kadar je to ustrezno), ciljno skupino (npr. status in število vključenih udeležencev) in pogoji za oddajo vloge za nepovratna sredstva v okviru takega projekta (npr. roki za oddajo, pravilno izpolnjen prijavni obrazec itd.).

Za upravičenost mora projekt izpolniti vsa merila za upravičenost, ki so povezana z ukrepom, v okviru katerega se odda predlog projekta. Če projekt ne izpolnjuje teh meril ob prijavi, bo zavrnjen brez nadaljnjega ocenjevanja. V primeru mobilnosti in štipendij EMJMD, podprtih v okviru ključnega ukrepa 1 ali ključnega ukrepa 2, se lahko nekatera merila za upravičenost (npr. trajanje, profil udeležencev itd.) izjemoma preverijo le med izvajanjem projekta ali v zadnji fazi poročanja (ne ob prijavi). Ob prijavi morajo prijavitelji izjaviti, da bo projekt izpolnjeval ta merila. Če pa se med izvajanjem projekta ali v zadnji fazi poročanja ugotovi, da ta merila niso bila izpolnjena, se lahko udeleženci ali aktivnost štejejo za neupravičene, zaradi česar se lahko zniža znesek nepovratnih sredstev EU, ki je bil prvotno dodeljen projektu, ali pa je treba ta znesek vrniti.

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom1 1. februarja 2020, zlasti v skladu s členom 127(6), členom 137 in členom 138 sporazuma, sklicevanja na fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v državi članici Evropske unije vključujejo fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu. Osebe s prebivališčem v Združenem kraljestvu in subjekti iz Združenega kraljestva so zato upravičeni do sodelovanja pri vseh ukrepih v sklopu tega programa do njegovega zaključka.

Merila za izključitev

V skladu s členoma 136-140 in/ali 141 finančne uredbe EU bo prijavitelj izključen iz sodelovanja na razpisih za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+ ali zavrnjen v postopku dodelitve nepovratnih sredstev, če je v kateri koli od naslednjih okoliščin2:

a) je prijavitelj v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, kadar njegova sredstva upravlja likvidator ali sodišče, kadar ima dogovor z upniki, če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali kadar je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, določenega v zakonodaji Unije ali nacionalnem pravu;

b) je s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da prijavitelj krši svoje obveznosti v zvezi s plačilom davkov ali prispevki za socialno varnost v skladu z veljavnim pravom;

c) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je prijavitelj zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji pripada, ali s tem, ko je ravnal krivdno, pri čemer to ravnanje, če kaže na naklep ali hudo malomarnost, vpliva na njegovo strokovno verodostojnost, med drugim zlasti na naslednje:

 1. zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo zaradi preverjanja neobstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril upravičenosti ali meril za izbor ali pri izpolnjevanju pravnih obveznosti;
 2. sklepanje dogovorov z drugimi osebami ali subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;
 3. kršenje pravic intelektualne lastnine;
 4. poskus vplivanja na postopek odločanja odgovornega odredbodajalca med postopkom dodeljevanja;
 5. poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku dodeljevanja;

d) je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je prijavitelj kriv česarkoli od naslednjega:

 1. goljufija v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta3 in člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene z Aktom Sveta z dne 26. julija 19954;
 2. korupcija, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371 ali aktivna korupcija v smislu člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene z Aktom Sveta z dne 26. maja 19975 ali dejanjem, o katerem govori člen 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ6, ali korupcija, kot je opredeljena v drugih veljavnih zakonih;
 3. ravnanje, povezano s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ7;
 4. pranje denarja ali financiranje terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta8;
 5. terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 oziroma 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ9, ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 tega sklepa;
 6. vpletenost v delo otrok ali druga kazniva dejanja, povezana s trgovino z ljudmi, kot je navedeno v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta10;

e) prijavitelju je zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne naloge pri izvrševanju pravnih obveznosti, ki se financirajo iz proračuna, kar je:

 1. privedlo do predčasnega preklica pravnih obveznosti;
 2. privedlo do uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni; ali;
 3. bilo razkrito s strani odredbodajalca, OLAF ali Računskega sodišča po preverjanju, reviziji ali preiskavi;

f) je s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je prijavitelj storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9511;

g)   je s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je prijavitelj ustanovil subjekt v drugi jurisdikciji z namenom zaobiti davčne, socialne in druge pravne obveznosti v jurisdikciji, kjer ima registriran sedež, upravo ali glavni kraj poslovanja;

h)   je s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je bil subjekt ustanovljen z namenom iz točke (g) zgoraj;

i)    če ni nobene pravnomočne sodbe, ali kadar je ustrezno, pravnomočne upravne odločbe in je prijavitelj v eni od okoliščin iz točk od (c) (d), (f), (g) in (h) zgoraj zlasti zaradi:

 1. dejstev, ugotovljenih med revizijami ali preiskavami, ki so jih izvedle EPPO za tiste države članice okrepljenega povezovanja v skladu z Uredbo sveta (EU) 2017/1939, Računsko sodišče, OLAF ali notranji revizor ali med katerim koli drugim preverjanjem, revizijo ali nadzorom, za katero je odgovoren odredbodajalec;
 2. nepravnomočnih upravnih odločb, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih je sprejel pristojni nadzorni organ, odgovoren za to, da preveri, ali se uporabljajo standardi poklicne etike;
 3. dejstev, navedenih v sklepih oseb in subjektov, ki upravljajo sredstva Unije v skladu s točko (c) prvega pododstavka člena 62(1);
 4. informacij, ki se prenašajo v skladu s točko (d) člena 142(2) Finančne uredbe EU, s strani entitet, ki upravljajo sredstva Unije v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 62(1) Finančne uredbe EU.
 5. sklepov Komisije v zvezi s kršitvijo pravil Unije o konkurenci ali sklepov nacionalnega pristojnega organa v zvezi s kršitvijo prava Unije o konkurenci ali nacionalnega konkurenčnega prava;
 6. sklepov o izključitvi, ki jih sprejme odredbodajalec institucije EU, evropskega urada ali agencije ali urada EU;

j) prijavitelj iz člena 135(2), kjer:

 1. fizična ali pravna oseba, ki je član administrativnega, upravnega ali nadzornega organa prijavitelja iz člena 135(2) ali oseba, ki je pravni zastopnik prijavitelja, ima možnost odločanja ali nad njim nadzor, se je znašla v eni ali več situacij iz točk (c) do (h) zgoraj;
 2. fizična ali pravna oseba, ki prevzame neomejeno odgovornost za dolgove prijavitelja iz člena 135(2), se je znašla v eni ali več situacij iz točk (a) ali (b) zgoraj;
 3. fizična oseba, ki je bistvena za dodeljevanje ali uresničevanje pravnih obveznosti se je znašla v eni ali več situacij iz točk (c) do (h) zgoraj.

Če je prijavitelj v kateri koli od navedenih situacij za izključitev, mora navesti ukrepe, ki jih je sprejel za odpravo situacije za izključitev, s čimer dokaže, da je zanesljiv. Ukrepi lahko vključujejo na primer tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za preprečitev nadaljnjih ponovitev, nadomestilo za škodo ali plačilo glob. To ne velja za situacije iz točke (d) tega oddelka.

V primerih iz točk od (c) do (h) in če ni nobene pravnomočne sodbe, ali kadar je ustrezno, pravnomočne upravne odločbe, lahko nacionalna ali Izvajalska agencija prijavitelja začasno izključi iz sodelovanja na razpisu za zbiranje predlogov, če bi njegova udeležba pomenila resno in neposredno grožnjo za finančne interese Unije.

Če so v ukrepu, za katerega je prijavitelj predložil predlog, predvidene posebne določbe za udeležbo povezanih subjektov, tudi zanje veljajo ista merila za izključitev. Prijaviteljem ali, kadar je ustrezno, povezanim subjektom se lahko zavrne sodelovanje v tem postopku in izrečejo upravne sankcije (izključitev ali denarna kazen), če se izkaže, da so izjave ali informacije, predložene kot pogoj za sodelovanje v tem postopku, lažne.

Nacionalna ali Izvajalska agencija lahko na svojem spletišču objavi naslednje informacije, povezane z izključitvijo, in kadar je ustrezno, denarno kaznijo v primerih iz točk (c) do (h) zgornjega oddelka:

 1. ime zadevnega prijavitelja;
 2. situacija za izključitev;
 3. trajanje izključitve in/ali znesek denarne kazni.

Ta merila za izključitev veljajo za prijavitelje v okviru vseh ukrepov programa Erasmus+. Prijavitelji morajo v primeru vloge za nepovratna sredstva EU predložiti častno izjavo, s katero potrjujejo, da niso v nobeni od navedenih okoliščin. Ta častna izjava je poseben razdelek ali priloga k prijavnemu obrazcu.

V primeru predlogov, predloženih v imenu konzorcija partnerjev, opisana merila veljajo za vse sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt.

V skladu s členi od 136 do 142 finančne uredbe EU se lahko prijaviteljem, ki so dali zavajajoče informacije ali so hudo kršili pogodbene obveznosti v predhodnem postopku dodelitve nepovratnih sredstev, izrečejo upravne ali denarne kazni.12

Poleg tega Komisija meni, da so ali bi lahko bile v primeru izvajanja ukrepov, ki so zajeti v vodniku za prijavitelje, naslednje organizacije v navzkrižju interesov in torej niso ali ne bi mogle biti upravičene do sodelovanja:

 • nacionalni organi, ki so pristojni za nadzor nacionalnih agencij in izvajanje programa Erasmus+ v svoji državi, ne morejo oddati vloge za kateri koli ukrep, ki ga upravljajo nacionalne agencije v kateri koli državi, ali v njem sodelovati, lahko pa se prijavijo za sodelovanje (kot prijavitelji ali partnerji) v ukrepih, ki jih upravlja Izvajalska agencija ali GD EAC, razen če to ni izrecno izključeno za zadevni ukrep (kot je navedeno v delu B tega vodnika);
 • nacionalne agencije (edina aktivnost njihovega pravnega subjekta) ali oddelki pravnih subjektov v nacionalnih agencijah, ki se ukvarjajo z aktivnostmi zunaj pristojnosti nacionalnih agencij, ne morejo oddati vloge za kateri koli ukrep, ki se izvaja s tem vodnikom, ali v njem sodelovati;
 • strukture in omrežja, ki so opredeljeni ali določeni v pravni podlagi programa Erasmus+ ali katerega koli drugega letnega delovnega programa, ki ga sprejme Komisija za izvajanje programa Erasmus+, ker bodo prejeli poseben finančni prispevek Komisije v okviru izvajanja programa Erasmus+, ter ki jih gosti pravni subjekt, ki gosti tudi nacionalno agencijo, ne morejo oddati vloge za kateri koli ukrep, ki ga upravljajo nacionalne agencije programa Erasmus+ v kateri koli državi, ali v njem sodelovati, lahko pa se prijavijo za sodelovanje (kot prijavitelji ali partnerji) v ukrepih, ki jih upravlja Izvajalska agencija ali GD EAC, razen če to ni izrecno izključeno za zadevni ukrep (kot je navedeno v delu B tega vodnika); pred dodelitvijo nepovratnih sredstev ali naročila morajo dokazati, da niso v navzkrižju interesov, ker so sprejeli previdnostne ukrepe ali ker njihova notranja organizacija predvideva jasno ločevanje interesov. Poleg tega je treba opredeliti stroške in prihodke posameznih ukrepov ali aktivnosti, za katere se dodelijo sredstva EU. Sklep o priznanju, da obstaja zadostno zagotovilo, da niso v dejanskem navzkrižju interesov, v okviru lastne pristojnosti in odgovornosti sprejme Izvajalska agencija ali GD EAC, pri katerem so se prijavili;
 • pravni subjekti, ki gostijo nacionalne agencije programa Erasmus+, vendar se ukvarjajo z drugimi aktivnostmi v okviru programa Erasmus+ ali zunaj njega, ter subjekti, ki so povezani s temi pravnimi subjekti, ne morejo oddati vloge za kateri koli ukrep, ki ga upravljajo nacionalne agencije v kateri koli državi, ali v njem sodelovati, lahko pa se načeloma prijavijo za sodelovanje v ukrepih, ki jih upravlja Izvajalska agencija ali GD EAC, razen če to ni izrecno izključeno za zadevni ukrep (kot je navedeno v delu B tega vodnika). Vendar morajo pred dodelitvijo nepovratnih sredstev ali naročila dokazati, da niso v navzkrižju interesov, ker so sprejeli previdnostne ukrepe ali ker njihova notranja organizacija predvideva jasno ločevanje interesov (npr. minimalno ločevanje računov, ločevanje področij poročanja in odločanja, ukrepi za preprečevanje dostopa do zaščitenih informacij). Poleg tega je treba opredeliti stroške in prihodke posameznih ukrepov ali aktivnosti, za katere se dodelijo sredstva EU. Sklep o priznanju, da obstaja zadostno zagotovilo, da niso v dejanskem navzkrižju interesov, v okviru lastne pristojnosti in odgovornosti sprejme institucija, pri kateri so se prijavili.

Merila za izbor

Z merili za izbor nacionalna ali Izvajalska agencija oceni finančno in operativno zmogljivost prijavitelja za izvedbo predlaganega projekta.

Finančna zmogljivost

Finančna zmogljivost pomeni, da ima prijavitelj stalna in zadostna finančna sredstva za izvajanje svoje aktivnosti v celotnem obdobju, v katerem se izvaja projekt, ali v letu, za katerega se dodelijo nepovratna sredstva, in za prispevanje k njegovemu financiranju.

Preverjanje finančne zmogljivosti ne velja za:

 • javne organizacije, vključno z organizacijami Držav članic13;
 • mednarodne organizacije.

V primeru vlog za nepovratna sredstva EU, ki jih oddajo druge vrste organizacij (tj. ne tiste, ki so navedene zgoraj) in ne presegajo 60 000 EUR, morajo prijavitelji zagotoviti častno izjavo, s katero potrjujejo zadostno finančno zmogljivost za izvedbo projekta. Ta častna izjava je poseben razdelek prijavnega obrazca.

V primeru vlog za nepovratna sredstva EU, ki jih oddajo druge vrste organizacij in presegajo 60 000 EUR, mora prijavitelj poleg izjave o častnih namenih na portal za udeležence naložiti naslednje dokumente:

 • za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije: izkaz uspeha in bilanco stanja prijavitelja za zadnje proračunsko leto, za katero je bil pripravljen zaključni račun;
 • za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska agencija: obrazec za finančno zmogljivost, ki se izpolni z ustreznimi zakonskimi računovodskimi podatki in finančnimi izkazi (vključno z izkazom uspeha in bilanco stanja ter drugimi prilogami, če je potrebno) za zadnji dve proračunski leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun;
 • za subjekte, ki ne morejo predložiti navedenih dokumentov, ker so bili na novo ustanovljeni, lahko te dokumente nadomesti izjava o finančnih interesih ali izjava o zavarovanju, ki navaja poklicna tveganja prijavitelja.

Organizacije morajo te dokumente naložiti na portal za udeležence ob registraciji na portalu (glej poglavje „Korak 1: registracija na portalu za udeležence“) ali ko z njimi stopijo v stik iz službe EU za potrjevanje, da bi kot prijavitelji posredovali potrebno podporno dokumentacijo. V primeru centraliziranega ukrepa bo ta zahteva poslana prek sistema elektronskega sporočanja, ki je del registra udeležencev.

Po oceni tveganja, ki jo opravi nacionalna agencija, in če je bil predlog predložen v imenu konzorcija partnerjev, lahko v primeru dvomov o finančni zmogljivosti katere koli od sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt, nacionalna ali Izvajalska agencija zahteva enake dokumente od sodelujočih organizacij, tudi če je znesek nepovratnih sredstev pod pragom 60 000 EUR ali če skupni znesek nepovratnih sredstev za isto organizacijo presega prag 60 000 EUR.

Kadar vloga zadeva nepovratna sredstva za projekt, za katerega znesek presega 750 000 EUR, se lahko poleg zgoraj navedenega zahteva revizijsko poročilo, ki ga pripravi pooblaščeni zunanji revizor. V poročilu so potrjeni računi za zadnje proračunsko leto, za katero so podatki na voljo.

Če po analizi teh dokumentov nacionalna ali Izvajalska agencija sklene, da ni bila dokazana zahtevana finančna zmogljivost ali da ta ni zadovoljiva, lahko:

 • zaprosi za dodatne informacije;
 • ponudi sporazum o nepovratnih sredstvih ali sklep o prehodnem financiranju s finančnim jamstvom14;
 • ponudi sporazum o nepovratnih sredstvih ali sklep o nepovratnih sredstvih brez predhodnega financiranja ali z manjšim predhodnim financiranjem;
 • ponudi sporazum o nepovratnih sredstvih ali sklep o nepovratnih sredstvih s predhodnim financiranjem, ki je razdeljeno na več obrokov;
 • zavrne vlogo.

Operativna zmogljivost

Operativna zmogljivost pomeni, da ima prijavitelj zahtevane strokovne kompetence in kvalifikacije za izvedbo predlaganega projekta. Prijavitelji morajo zagotoviti častno izjavo, s katero potrjujejo zadostno finančno zmogljivost za izvedbo projekta. Poleg tega, če bo to zahtevano v prijavnem obrazcu in če nepovratna sredstva presegajo 60.00 EUR, bodo prijavitelji morda morali predložiti življenjepise ključnih oseb, ki so vključene v projekt, da prikažejo njihove ustrezne strokovne izkušnje ali druga dokazila, kot so:

 • seznam zadevnih publikacij glavne skupine;
 • izčrpen seznam prejšnjih projektov, ki so bili opravljeni in povezani s področjem politike ali z določenim zadevnim ukrepom.

Merila za dodelitev

Na podlagi meril za dodelitev lahko nacionalna ali Izvajalska agencija oceni kakovost predlogov projektov, ki so predloženi v okviru programa Erasmus+.

V mejah proračunskih sredstev, ki so na voljo za vsak ukrep, bodo nepovratna sredstva dodeljena tistim projektom, ki najbolje upoštevajo ta merila kakovosti.

Popoln sklop meril za dodelitev, ki veljajo za posamezne ukrepe, ki se izvajajo z Vodnikom za prijavitelje Erasmus+, je opisan v delu B tega vodnika.

 • 1. Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.
 • 2. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.
 • 3. Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).
 • 4. UL C 316, 27. 11. 1995, str. 48.
 • 5. UL C 195, 25. 6. 1997, str. 1
 • 6. Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54).
 • 7. Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranem kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).
 • 8. Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5. 6. 2015, str. 73).
 • 9. Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22. 6. 2002, str. 3).
 • 10. Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15. 4. 2011, str.1).
 • 11. Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23. 12. 1995, str. 1).
 • 12. Ne velja za ukrepe, ki jih izvajajo nacionalne agencije.
 • 13. Vključno s šolami, visokošolskimi institucijami in organizacijami na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki so v preteklih dveh letih več kot 50 % svojih letnih prihodkov prejele iz javnih virov. Zanje se šteje, da imajo potrebno finančno, poklicno in administrativno zmogljivost za izvedbo aktivnosti v okviru programa.
 • 14. To jamstvo lahko nadomesti skupno jamstvo tretje osebe ali več jamstev tretje osebe od sodelujočih organizacij, ki so podpisnice istega sporazuma o nepovratnih sredstvih.