Cuprins
Căutați în ghid

Etapa 2: Verificarea Conformității Cu Criteriile Programului

La elaborarea proiectului și înainte de a depune cererea de sprijin din partea UE, organizațiile participante trebuie să se asigure că proiectul respectă următoarele criterii: de eligibilitate, de excludere, de selecție și de atribuire.

Criterii De Eligibilitate

Criteriile de eligibilitate se referă în principal la tipul proiectului și al activităților (inclusiv, dacă este cazul, durata, organizațiile participante relevante etc.), grupul țintă (de exemplu, statutul și numărul participanților implicați) și condițiile pentru depunerea unei cereri de grant pentru un astfel de proiect (de exemplu, termenele limită de depunere, integralitatea formularului de candidatură etc.).

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate legate de acțiunea în cadrul căreia este depusă propunerea. În cazul în care proiectul nu îndeplinește criteriile de eligibilitate în etapa de candidatură, acesta va fi respins fără a fi evaluat mai departe. În mod excepțional, în cazul activităților de mobilitate și al burselor EMJMD sprijinite în cadrul acțiunii-cheie 1 sau al acțiunii-cheie 2, unele criterii de eligibilitate (de exemplu, durata, profilul participanților etc.) pot fi verificate numai în etapa de punere în aplicare a proiectului sau în etapa raportului final (nu în etapa depunerii candidaturii). În etapa depunerii candidaturii, solicitanții vor trebui să declare că proiectul va îndeplini criteriile respective. Totuși, dacă în etapa de punere în aplicare sau a raportului final este evident că aceste criterii nu au fost îndeplinite, participanții sau activitatea pot (poate) fi considerați (considerată) neeligibili (neeligibilă) și, în consecință, se poate aplica o reducere/recuperare a grantului UE acordat inițial proiectului.

Pentru candidații britanici, vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate. În cazul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană pe perioada grantului, fără a fi încheiat un acord cu Uniunea Europeană în virtutea căruia candidații britanici să poată fi în continuare eligibili, nu veți mai beneficia de finanțare UE (continuându-vă, totuși, participarea, în măsura posibilului) sau vi se va solicita să ieșiți din proiect, în temeiul prevederilor relevante privind încetarea grantului din acordul de grant.

Criteriile specifice de eligibilitate care se aplică pentru fiecare dintre acțiunile puse în aplicare prin ghidul programului Erasmus+ sunt descrise în partea B a ghidului.

Criterii De Excludere

În conformitate cu articolele 136-140 și/sau 141 din Regulamentul financiar al Uniunii Europene, un candidat va fi exclus de la participarea la cererea de propuneri a programului Erasmus+ sau va fi respins în cadrul procedurii de atribuire dacă se află în oricare dintre următoarele situații1:

 1. candidatul se află în faliment, în insolvență sau este în curs de lichidare, activele sale se află în administrarea unui administrator judiciar sau a unui tribunal, a încheiat un acord cu creditorii, are activitatea suspendată sau se află în orice situație analoagă ca urmare a unei proceduri similare prevăzute în legislația comunitară sau națională;

 2. o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit faptul că solicitantul se face vinovat de încălcarea obligațiilor privitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor de securitate socială, în conformitate cu legislația aplicabilă;
 3. o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit că solicitantul s-a făcut vinovat de grave erori privind conduita profesională prin încălcarea legislației sau a reglementărilor în vigoare sau a standardelor de etică ale profesiei căreia îi aparține solicitantul sau prin implicarea în comportamente ilicite care îi afectează credibilitatea profesională, caz în care un astfel de comportament denotă o acțiune rău-intenționată sau o gravă neglijență, incluzând, în special, oricare dintre următoarele:
  1. declararea în mod fraudulos sau din neglijență a unor informații false necesare pentru verificarea lipsei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau de eligibilitate sau în momentul îndeplinirii angajamentului asumat prin lege;
  2. încheierea de acorduri cu alte persoane în scopul distorsionării concurenței;
  3. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  4. încercarea de a influența decizia responsabilului de autorizare, pe durata procedurii de atribuire;
  5. încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;
 4. o hotărâre judecătorească definitivă a stabilit că solicitantul se face vinovat de oricare dintre următoarele:

  (i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului și al 2 articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 iulie 19953;

  (ii) corupție, astfel cum se definește în Articolul 4 alineatul 2 din Directiva (UE) 2017/1371 sau corupție activă, în sensul articolului 3 din Convenția privind combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 mai 19974, sau conduita la care se face referire în articolul 2 alineatul 1 din Decizia-cadru 2003/568/JA5I a Consiliului, sau corupție, astfel cum este definită în alte legi aplicabile;

  (iii) comportament privitor la o organizație criminală, astfel cum se specifică în articolul 2 al Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului6;

  iv) spălare de bani sau finanțarea terorismului în sensul Articolului 1 alineatele 3, 4 și 5 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului7;

  (v) infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activitățile teroriste, așa cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului, respectiv, sau incitarea, ajutarea, sprijinirea sau tentativa de a comite aceste infracțiuni, astfel cum sunt menționate la articolul 4 din Decizia respectivă;

  (vi)    munca copiilor sau alte infracțiuni privind traficul cu ființe umane, astfel cum se prevede în articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului8;

 5. e)   candidatul prezintă deficiențe semnificative în privința respectării principalelor obligații aferente unui angajament juridic finanțat prin buget, ceea ce:

  (i) a condus la rezilierea anticipată a unui angajament juridic;

  (ii) a condus la aplicarea de daune-interese sau a altor penalități prevăzute prin contract;sau

  (iii) fapt care a fost descoperit de un responsabil de autorizare, de OLAF sau de Curtea de Conturi în urma verificărilor, a auditurilor sau a investigațiilor;

  f)    s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că respectivul candidat a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul 2 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2988/959;

  g)   o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit faptul că respectivul candidat a creat o entitate într-o jurisdicție diferită, în scopul de a eluda obligații fiscale, sociale sau orice alte obligații prevăzute prin lege din jurisdicția în care își are sediul, sau din jurisdicția în care își are sediul central ori principalul punct de lucru;

  h)   o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă a stabilit faptul că a fost creată o entitate în scopurile menționate la litera g);

  i)    în absența unei hotărâri judecătorești definitive sau, după caz, a unei decizii administrative definitive, solicitantul se află într-unul dintre cazurile prevăzute la literele c), d), f), g) și h) menționate anterior, în principal în baza următoarelor:

  i. a faptelor constatate în contextul auditurilor sau al investigațiilor derulate de Parchetul European, pentru acele state membre care participă la cooperarea consolidată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, de Curtea de Conturi, de OLAF sau de auditorul intern sau în contextul oricăror alte verificări, audituri sau controale derulate sub supravegherea responsabilului de autorizare;

  ii. a deciziilor administrative care nu sunt definitive și care pot include măsuri disciplinare întreprinse de organismul de supraveghere competent, responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică profesională;

  iii. a faptelor la care se face referire în deciziile persoanelor și ale entităților care implementează fonduri europene, în conformitate cu litera c) de la primul paragraf al articolului 62, alineatul 1;

  iv. a informațiilor transmise în conformitate cu punctul d) din articolul 142 alineatul 2 al Regulamentului financiar al UE de către entitățile care implementează fonduri europene în conformitate cu litera b) din primul paragraf al articolului 62 alineatul 1 din Regulamentul financiar al UE.

  v. a deciziilor Comisiei privind încălcarea dreptului comunitar în materie de concurență sau ale unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului comunitar sau a celui național în materie de concurență.

  vi. deciziile de excludere ale unui ordonator de credite al unei instituții UE, al unui oficiu european sau al unei agenții sau al unui organism UE.

  j)    un candidat la care se face referire în articolul 135 alineatul 2, în care: 

  i. o persoană fizică sau juridică membră a unui organ administrativ, de conducere sau de supraveghere al candidatului, la care se face referire în articolul 135 alineatul 2 sau care are autoritate de reprezentare, decizie sau control cu privire la respectivul candidat, se află într-una sau mai multe din situațiile specificate la literele c)–h) de mai sus;

  ii. o persoană fizică sau juridică ce își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile solicitantului, la care se face referire în articolul 135 alineatul 2, se află într-una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la litera a) sau b) menționată anterior;

  iii. o persoană fizică esențială pentru atribuirea sau implementarea angajamentului juridic se află într-una sau mai multe din situațiile la care se face referire la literele c)–h) de mai sus.

În cazul în care solicitantul se află într-una dintre situațiile de excludere enumerate anterior, trebuie să indice măsurile luate pentru a remedia situația de excludere, demonstrându-și astfel seriozitatea. Printre acestea se pot număra, de exemplu, măsuri tehnice, organizatorice și legate de personal pentru a preveni repetarea problemelor, despăgubiri pentru daune sau plăți de amenzi. Aceasta nu se aplică în situațiile menționate la litera (d) din prezenta secțiune.

În cazurile  specificate la literele (c)-(h) de mai sus, în absența unei hotărâri definitive sau, după caz, a unei decizii administrative definitive, agenția națională sau executivă poate exclude provizoriu un candidat de la participarea la cererea de propuneri, în cazul în care participarea sa ar reprezenta o amenințare gravă și iminentă pentru interesele financiare ale Uniunii.

Dacă acțiunea pentru care candidatul și-a trimis propunerea include prevederi specifice referitoare la participarea entităților afiliate, aceleași criterii de excludere se aplică și entităților afiliate.

Respingerea de la această procedură și sancțiuni administrative (excludere sau sancțiuni financiare) pot fi aplicate în cazul candidaților sau părților afiliate, acolo unde este cazul, dacă oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate drept condiție pentru participarea la această procedură se dovedesc a fi false.

Agenția națională sau executivă poate publica pe site-ul său web următoarele informații referitoare la excluderea și, acolo unde este cazul, sancțiunile financiare aplicate în cazurile menționate la literele (c)-(h) din secțiunea anterioară:

 1. the name of the applicant concerned;
 2. situația de excludere;
 3. durata excluderii și/sau valoarea sancțiunii financiare.

Aceste criterii de excludere se aplică solicitanților în cadrul tuturor acțiunilor programului Erasmus+. Pentru a certifica faptul că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate mai sus, solicitanții de granturi UE care trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere în care să ateste că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate anterior. Declarația pe propria răspundere constituie o secțiune specifică din formularul de candidatură sau o anexă la acesta.

În cazul propunerilor prezentate în numele unui consorțiu de parteneri, criteriile descrise mai sus se aplică tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

În conformitate cu articolele 136-142 din Regulamentul financiar al UE, pot fi impuse sancțiuni administrative și financiare solicitanților care se fac vinovați de fals în declarații sau care și-au încălcat în mod grav obligațiile contractuale în cadrul unei proceduri anterioare de acordare a unui grant10.

De asemenea, Comisia consideră că, pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute de ghidul programului, următoarele organizații se află sau s-ar putea afla într-o situație de conflict de interese și, prin urmare, nu sunt sau nu ar putea să nu fie eligibile pentru a participa:

 • Autoritățile naționale responsabile cu supravegherea agențiilor naționale și cu punerea în aplicare a programului Erasmus+ din țara lor nu pot candida sau participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale din nicio țară, dar pot candida pentru participare (în calitate de solicitanți sau parteneri) la acțiunile gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care participarea lor este exclusă în mod explicit pentru acțiunea în cauză (astfel cum este indicat în partea B din ghid);
 • Agențiile naționale (activitate unică a persoanei lor juridice) sau departamentele agențiilor naționale ale persoanelor juridice responsabile cu activități care nu țin de domeniul de competență al agențiilor naționale nu pot candida sau participa la nicio acțiune pusă în aplicare în baza prezentului ghid;
 • Structurile și rețelele identificate sau desemnate în programul Erasmus+ sau în orice program de lucru anual al Comisiei adoptat pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ pentru a beneficia în mod specific de o contribuție financiară din partea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a programului Erasmus+, care sunt găzduite de entitatea juridică ce găzduiește și agenția națională, nu pot candida sau participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale Erasmus+ din nicio țară, dar pot candida pentru participare (în calitate de solicitanți sau de parteneri) la acțiunile gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care acest lucru este exclus în mod explicit pentru acțiunea în cauză (astfel cum se indică în partea B a ghidului); aceste structuri și rețele trebuie să poată demonstra, înainte de a li se acorda un grant sau un contract, că nu se află într-o situație de conflict de interese fie pentru că au fost luate măsuri de precauție în acest sens, fie pentru că organizarea lor internă este de așa natură încât există o separare clară a intereselor. În plus, trebuie identificate costurile și veniturile aferente fiecărei acțiuni sau activități pentru care se acordă fondurile UE. Decizia prin care se admite că există garanții suficiente cu privire la faptul că structurile și rețelele respective nu se află în nicio situație reală de conflict de interese este luată, după caz, de către Agenția Executivă sau de către DG EAC, pe propria răspundere și responsabilitate;
 • Entitățile juridice care găzduiesc agenții naționale Erasmus+, dar care sunt se ocupă cu alte activități din cadrul sau din afara domeniului de aplicare a programului Erasmus+, precum și entitățile afiliate acestor entități juridice, nu pot candida sau participa la nicio acțiune gestionată de agențiile naționale din nicio țară, dar pot solicita, în principiu, să participe la acțiuni gestionate de Agenția Executivă sau de DG EAC, cu excepția cazului în care acest lucru este exclus în mod explicit pentru acțiunea în cauză (astfel cum se indică în partea B a ghidului). Totuși, acestea trebuie să demonstreze, înainte de a li se acorda un grant sau un contract, că nu se află într-o situație de conflict de interese fie pentru că au fost luate măsuri de precauție în acest sens, fie pentru că organizarea lor internă este de așa natură încât există o separare clară a intereselor (de exemplu, separarea minimă a conturilor, separarea liniilor de raportare și decizionale, măsuri de prevenire a accesului la informații privilegiate). În plus, trebuie identificate costurile și veniturile aferente fiecărei acțiuni sau activități pentru care se acordă fondurile UE. Decizia prin care se admite că există garanții suficiente cu privire la faptul că structurile și rețelele respective nu se află în nicio situație reală de conflict de interese este luată, după caz, de către Agenția Executivă sau de către DG EAC, pe propria răspundere și responsabilitate.

Criterii De Selecție

Prin criteriile de selecție, agenția națională sau Agenția Executivă evaluează capacitatea financiară și operațională a solicitantului de a finaliza proiectul propus.

Capacitatea Financiară

Capacitatea financiară înseamnă că solicitantul dispune de resurse stabile și suficiente de finanțare pentru a-și menține activitatea de-a lungul perioadei de desfășurare a proiectului sau a anului pentru care este acordat grantul și pentru a participa la finanțarea acestuia.

Verificarea capacității financiare nu se aplică:

 • organismelor publice, inclusiv organizațiilor din statele membre11;
 • organizațiilor internaționale.

În cazul cererilor de granturi UE depuse de alte tipuri de organizații (de exemplu, altele decât cele menționate mai sus) și care nu depășesc 60 000 EUR, solicitanții trebuie să dea o declarație pe propria răspundere care să ateste că aceștia au capacitatea financiară de a pune în aplicare proiectul. Declarația pe propria răspundere constituie o secțiune specifică a formularului de candidatură.

În cazul cererilor de granturi UE depuse de alte tipuri de organizații și care depășesc 60 000 EUR, solicitantul trebuie să prezinte, în plus față de declarația pe propria răspundere, următoarele documente prin intermediul portalului pentru participanți:

 • pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale: contul de profit și pierdere al solicitantului și bilanțul pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost închise conturile.
 • pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă: un formular privind capacitatea financiară completat cu datele contabile relevante și situațiile financiare (incluzând contul de profit și pierdere, bilanțul și alte anexe, dacă sunt relevante) pentru ultimele două exerciții financiare pentru care au fost închise conturile;
 • pentru entitățile care nu pot furniza documentele de mai sus, întrucât sunt nou înființate, o declarație financiară sau o declarație de asigurare care să ateste riscurile profesionale ale solicitantului poate înlocui documentele de mai sus.

Organizațiile trebuie să încarce aceste documente pe portalul participanților, fie în momentul înregistrării pe portal (a se vedea secțiunea „Pasul 1: înregistrarea pe portalul destinat participanților” de mai sus), fie în momentul în care sunt contactate de serviciile de validare UE, care le solicită să pună la dispoziție documentele justificative necesare. În cazul acțiunilor centralizate, această solicitare va fi transmisă prin sistemul de mesagerie integrat în registrul participanților.

În urma unei evaluări a riscurilor efectuată de agenția națională și în cazul în care există un dubiu cu privire la capacitatea financiară a oricăreia dintre organizațiile participante implicate într-un proiect, dacă propunerea este depusă în numele unui consorțiu de parteneri, agenția națională sau Agenția Executivă poate solicita aceleași documente de la organizațiile participante, chiar dacă suma acordată este inferioară pragului de 60 000 EUR sau dacă suma cumulată acordată aceleiași organizații depășește pragul de 60 000 EUR.

În cazul în care cererea are ca obiect granturi pentru un proiect în cazul căruia suma depășește 750 000 EUR, în plus față de cele menționate anterior, poate fi solicitat un raport de audit realizat de un auditor extern autorizat. Raportul certifică conturile pentru ultimul exercițiu financiar disponibil.

În cazul în care, în urma analizei documentelor, agenția națională sau Agenția Executivă stabilește că nu s-a făcut dovada capacității financiare sau că aceasta nu este satisfăcătoare, aceasta poate:

 • să solicite informații suplimentare;
 • să ofere un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant cu o pre-finanțare acoperită de o garanție financiară12;
 • să ofere un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant fără prefinanțare sau cu pre-finanțare redusă;
 • să ofere un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant cu pre-finanțare în mai multe tranșe;
 • să respingă cererea.

Capacitatea Operațională

Capacitatea operațională înseamnă că solicitantul deține competențele și calificările profesionale necesare pentru realizarea proiectului propus. Solicitanții trebuie să dea o declarație pe propria răspundere care să ateste că dețin capacitatea operațională de a pune în aplicare proiectul. În plus, dacă acest lucru este prevăzut în formularul de candidatură și dacă grantul depășește 60 000 EUR, este posibil ca solicitanții să fie nevoiți să prezinte CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect, pentru a dovedi experiența profesională relevantă a acestora sau alte documente justificative, cum ar fi:

 • O listă de publicații relevante ale echipei principale;
 • O listă completă a proiectelor anterioare și a activităților desfășurate și legate de domeniul politicii sau de această acțiune specifică.

Criterii De Atribuire

Criteriile de atribuire permit agenției naționale sau Agenției Executive să evalueze calitatea propunerilor de proiecte depuse în cadrul programului Erasmus+.

În limitele bugetului disponibil pentru fiecare acțiune, granturile vor fi acordate proiectelor care răspund cel mai bine criteriilor calitative.

Setul complet de criterii de atribuire aplicabil fiecăreia dintre acțiunile puse în aplicare prin ghidul programului Erasmus+ este descris în partea B a ghidului.

 • 1. Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
 • 2. Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, pag. 29).
 • 3. JO C 316, 27.11.1995, pag. 48.
 • 4. JO C 195, 25.6.1997, pag. 1.
 • 5. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, pag. 54).
 • 6.
 • 7.
 • 8. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, pag. 1).
 • 9. Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene (JO L 312, 23.12.1995, pag. 1).
 • 10. Cu excepția acțiunilor puse în aplicare de agențiile naționale
 • 11. Inclusiv școlile, instituțiile de învățământ superior și organizațiile din domeniul educației, al formării, al tineretului și al sportului care, în ultimii doi ani, au primit peste 50 % din veniturile lor anuale din surse publice sunt considerate ca având capacitatea financiară, profesională și administrativă necesară pentru a desfășura activități în cadrul programului.
 • 12. Garanția poate fi înlocuită de o garanție comună sau de mai multe garanții, de la organizațiile participante care sunt co-beneficiari ai aceluiași proiect.