Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Drugi korak: Provjera ispunjavanja kriterija programa

Kada razvijaju projekt i prije nego što zatraže potporu EU-a, organizacije sudionice moraju provjeriti ispunjava li projekt sljedeće kriterije: prihvatljivost, isključenje, odabir i dodjelu.

Kriteriji prihvatljivosti

Kriteriji prihvatljivosti uglavnom se odnose na vrstu projekta i aktivnosti (uključujući, ako je primjenjivo, organizacije sudionice itd.), ciljnu skupinu (npr. položaj i broj uključenih sudionika) i uvjete za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za takav projekt (npr. rokovi za podnošenje, potpunost obrasca zahtjeva itd.).

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora ispunjavati sve kriterije prihvatljivosti koji se odnose na Aktivnost za koju se prijedlog podnosi. Ako projekt ne ispunjava te kriterije u fazi podnošenja zahtjeva, bit će odbijen bez daljnjeg ocjenjivanja. Iznimka su slučajevi aktivnosti mobilnosti i Stipendija JMD-a koje se podupiru u okviru Ključne mjere 1. ili Ključne mjere 2., u kojima se neki kriteriji prihvatljivosti (npr. trajanje, profil sudionika) mogu samo provjeriti u fazi provedbe projekta ili u završnoj fazi izvješćivanja (ne u trenutku podnošenja prijave). U fazi podnošenja prijave, od podnositelja se traži da prijave da će projekt ispuniti te kriterije. Međutim, ako se pokaže u fazi provedbe ili krajnjeg izvješćivanja da ti kriteriji nisu ispunjeni, sudionici ili aktivnost mogu se smatrati neprihvatljivima uz smanjenje/povrat dodijeljenog iznosa bespovratnih sredstava.

Za podnositelje iz Ujedinjenog Kraljevstva, imajte na umu da je potrebno ispunjavati kriterije prikladnosti tijekom čitavog trajanja dodjele bespovratnih sredstava. Ako Ujedinjeno Kraljevstvo istupi iz Europske unije tijekom trajanja dodjele bespovratnih sredstava bez zaključenja sporazuma s Europskom unijom kojim se osigurava prihvatljivost podnositelja iz Ujedinjenog Kraljevstva, nećete više primati sredstva EU-a (iako ćete i dalje, gdje je to moguće, sudjelovati) ili će se od vas zatražiti da se povučete iz projekta na temelju relevantnih odredbi sporazuma o bespovratnim sredstvima koje se odnose na raskid.

Posebni kriteriji prihvatljivosti koji se primjenjuju na svaku od aktivnosti koje se provode u okviru Vodiča kroz program Erasmus+ opisani su u dijelu B.

Kriteriji isključenja

Podnositelj će biti isključen iz sudjelovanja u pozivima za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ ili iz postupka dodjele sredstava ako se utvrdi da se nalazi u jednoj od situacija opisanih u nastavku, u skladu s člankom 136-140 i/ili 141. Financijske uredbe EU-a1:

Ako se podnositelj nalazi u jednoj od prethodno navedenih situacija za isključenje, trebao bi navesti mjere koje je poduzeo da bi popravio situaciju za isključenje i time dokazao svoju pouzdanost. Te mjere mogu uključivati npr. tehničke i organizacijske mjere te mjere u vezi s osobljem kako bi se spriječilo ponavljanje predmetne situacije, nadoknađivanje štete ili plaćanje novčanih kazni. To se ne primjenjuje na situacije iz točke (d) ovog odjeljka.

U slučajevima iz točaka od (c) do (f), ako ne postoji konačna presuda ili, ovisno o slučaju, konačna upravna odluka, nacionalna agencija ili Izvršna agencija može privremeno isključiti podnositelja iz sudjelovanja u pozivu na podnošenje prijedloga ako bi njegovo sudjelovanje predstavljalo ozbiljnu i neposrednu opasnost za financijske interese Unije.

Ako su mjerom za koju je podnositelj podnio prijedlog predviđene posebne odredbe za sudjelovanje povezanih subjekata, isti kriteriji za isključenje primjenjuju se na povezane subjekte.

Podnositelje ili, kada je primjenjivo, povezane subjekte u ovom se postupku može odbiti i mogu im se nametnuti administrativne sankcije (isključenje ili financijska sankcija) ako se pokaže da je bilo koja od izjava ili informacija podnesenih kao uvjet za sudjelovanje u ovom postupku neistinita.

Nacionalna ili Izvršna agencija može na svojem web-mjestu objaviti sljedeće informacije povezane s isključenjem i, kada je primjenjivom, financijskom sankcijom u slučajevima iz točaka (c), (d), (e) i (f) prethodnog odjeljka:

Ovi kriteriji isključenja primjenjuju se na podnositelje u okviru svih Aktivnosti programa Erasmus+. Kako bi potvrdili da se ne nalaze u nekoj od prethodno navedenih situacija, podnositelji zahtjeva za bespovratna sredstva EU-a u iznosu većem od 60 000 EUR moraju dostaviti izjavu da se ne nalaze u niti jednoj od prethodno navedenih situacija. Ta izjava čini poseban dio ili prilog obrasca zahtjeva.

U slučaju prijedloga koji se podnose u ime konzorcija partnera, navedeni kriteriji primjenjuju se na sve organizacije koje sudjeluju u projektu.

U skladu s člancima 106. do 109. Financijske uredbe EU-a, podnositeljima koji su krivi za pogrešno prikazivanje podataka ili nisu ispunili svoje ugovorne obveze iz prethodnog postupka dodjele bespovratnih sredstava može se odrediti administrativna ili financijska kazna2.

Nadalje, Komisija smatra da za potrebe provedbe Aktivnosti obuhvaćenih Vodičem kroz program sljedeće organizacije jesu ili bi mogle biti u sukobu interesa i stoga nisu prihvatljive za sudjelovanje:

Kriteriji za odabir

Putem kriterija za odabir, nacionalna ili izvršna agencija ocjenjuju financijsku i operativnu sposobnost podnositelja za provedbu predloženog projekta.

Financijska sposobnost

Financijska sposobnost znači da podnositelj ima stabilna i dovoljna financijska sredstva za održavanje svojih aktivnosti za vrijeme razdoblja provedbe projekta ili godine u kojoj su bespovratna sredstva dodijeljena i sudjelovati u financiranju aktivnosti.

Provjera financijske sposobnosti ne primjenjuje se na:

U slučaju zahtjeva za bespovratna sredstva koje su podnijele druge vrste organizacija (tj. one koje nisu prethodno navedene) i koji ne prelaze 60 000 EUR; podnositelji moraju dostaviti izjavu da imaju financijsku sposobnost za provedbu projekta. Ta izjava čini poseban dio obrasca zahtjeva.

U slučaju zahtjeva za bespovratna sredstva EU-a koje podnose druge vrste organizacija i koji prelaze 60 000 EUR, osim izjave, podnositelj mora dostaviti sljedeće dokumente putem Portala za sudionike:

Organizacije moraju učitati te dokumente na Portal za sudionike, bilo u trenutku registriranja na Portal (vidjeti odjeljak „1. korak: Registrirajte se na Portal za sudionike”) ili do roka propisanog pojedinačnom mjerom programa Erasmus+.

Nakon procjene rizika koju provodi nacionalna agencija i u slučaju sumnje u financijsku sposobnost bilo koje od organizacija sudionica uključenih u projekt, ako se prijedlog podnosi u ime konzorcija partnera, nacionalna ili izvršna agencija mogu tražiti iste dokumente od organizacija sudionica, čak i ako je dodijeljeni iznos ispod praga od 60 000 EUR ili ako ukupni iznos sredstava dodijeljenih toj organizaciji prelazi prag od 60 000 EUR.

Kada se zahtjev odnosi na bespovratna sredstva za projekt čiji iznos prelazi 750 000 EUR, uz sve prethodno navedeno može se zatražiti i podnošenje izvješća o reviziji kojeg je izradio odobreni vanjski revizor. U tom izvješću moraju biti potvrđena financijska izvješća posljednje dostupne financijske godine.

Ako, nakon analize tih dokumenata, nacionalna ili izvršna agencija zaključi da potrebna financijska sposobnost nije dokazana ili nije zadovoljavajuća, ona može:

Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost znači da podnositelj ima nužnu stručnu sposobnost i kvalifikacije za provedbu predloženog projekta. Podnositelji moraju dostaviti izjavu da imaju tehničku i stručnu sposobnost za provedbu projekta. Osim toga, ako je tako propisano u obrascu zahtjeva i ako bespovratna sredstva premašuju 60 000 EUR, od podnositelja se može tražiti da dostave životopise ključnih osoba uključenih u provedbu projekta kao dokaz potrebne stručne sposobnosti ili neke druge dodatne dokumente kao što su:

Kriteriji za dodjelu

Na temelju kriterija za dodjelu nacionalna ili izvršna agencija mogu ocjenjivati kvalitetu prijedloga projekta dostavljenih u okviru programa Erasmus+.

U okviru ograničenja proračuna dostupnog za svaku Aktivnost, bespovratna sredstva dodjeljuju se onim projektima koji ispunjavaju kriterije kvalitete na najbolji način.

Svi kriteriji za dodjelu koji se primjenjuju na svaku od aktivnosti koje se provode putem Vodiča kroz program Erasmus+ opisani su u dijelu B.

 1. podnositelj je u stečaju, u postupku u slučaju nesolventnosti ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, u nagodbi je s vjerovnicima, poslovne aktivnosti su mu suspendirane ili se nalazi u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;
 2. pravomoćnom presudom ili pravomoćnom upravnom odlukom ustanovljeno je da podnositelj krši svoje obveze koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s mjerodavnim pravom;
 3. pravomoćnom presudom ili pravomoćnom upravnom odlukom ustanovljeno je da je podnositelj kriv za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili propisa ili etičkih normi profesije kojoj podnositelj pripada ili zbog protupravnog postupanja koje utječe na njegovu profesionalnu vjerodostojnost u slučaju da se takvim postupanjem pokazuje protuzakonita namjera ili gruba nepažnja, uključujući posebno bilo koje od sljedećih postupanja:
  1. prijevarno ili nesavjesno lažno predstavljanje podataka potrebnih za provjeru nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenje kriterija za odabir ili prilikom provođenja zakonske obveze;
  2. dogovaranje s drugim osobama radi narušavanja tržišnog natjecanja;
  3. kršenje prava intelektualnog vlasništva;
  4. pokušaj utjecaja na odlučivanje ovlaštenog službenika tijekom postupka dodjele;
  5. pokušaj da se pribave povjerljive informacije koje bi mu mogle omogućiti nepoštenu prednost u postupku dodjele;
 4. pravomoćnom presudom utvrđeno je da je podnositelj kriv za bilo što od sljedećeg:
  1. prijevara, u okviru značenja čl. 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća3 i čl. 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, sastavljene na temelju Akta Vijeća od 26. srpnja 1995.4;
  2. korupcija, kako je definirano u čl. 4. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 ili djelatna korupcija u okviru značenja čl. 3 Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije, sastavljene na temelju Akta Vijeća od 26. svibnja 1997.5, ili ponašanje definirano u čl. 2. stavku 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP6, ili korupcija kako je definirana ostalim mjerodavnim pravom;
  3. ponašanje povezano s kriminalnim organizacijama kako je navedeno u čl. 2. Okvirne odluka Vijeća 2008/841/PUP7;
  4. pranje novca ili financiranje terorizma u okviru značenja čl. 1. stavaka 3., 4. i 5. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća8;
  5. teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, kako je definirano u čl. 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP9, ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela, kako je navedeno u članku 4. te odluke;
  6. izrabljivanje djece i ostala kaznena djela koja se odnose na trgovinu ljudima kako je navedeno u čl. 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća10;
 5. podnositelj je pokazao značajne manjkavosti pri ispunjavanju mnogih obveza tijekom provođenja svoje zakonske obveze koja se financira iz proračuna, a koje su:
  1. dovele do  prijevremenog raskida zakonske obveze;
  2. dovele do aktiviranja ugovorne štete ili drugih ugovornih penala; ili;
  3. otkrivene od strane ovlaštenog službenika, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) ili Revizorskog suda nakon provjera, revizija ili istraga;
 1. pravomoćnom presudom ili pravomoćnom upravnom odlukom ustanovljeno je da je podnositelj počinio nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/9511;
 2. pravomoćnom presudom ili pravomoćnom upravnom odlukom ustanovljeno je da je podnositelj osnovao subjekt u drugoj nadležnosti s ciljem da zaobiđe fiskalne, socijalne ili druge zakonske obveze u nadležnosti svog sjedišta, središnje uprave ili glavnog mjesta obavljanja poslovne djelatnosti;
 3. pravomoćnom presudom ili pravomoćnom upravnom odlukom ustanovljeno je da je tijelo osnovano s ciljem navedenim u točki (g);
 4. u izostanku pravomoćne presude ili, gdje je primjenjivo, pravomoćne upravne odluke, podnositelj se nalazi u jednoj od situacija utvrđenih prethodno navedenim točkama (c), (d), (f), (g) i (f), a to je osobito utemeljeno na:
  1. činjenicama koje su ustanovljene u kontekstu revizija ili istraga koje je proveo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), za one države članice koje sudjeluju u programu pojačane suradnje u skladu s Uredbom (EU) 2017/1939, Revizorski sud, OLAF ili unutarnji revizor, ili su rezultat bilo kakve provjere, revizije ili nadzora koji je proveden u okviru dužnosti ovlaštenog službenika;
  2. nepravomoćnim upravnim odlukama koje mogu uključivati stegovne mjere koje poduzima nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi profesionalne etike; odlukama ESB-a, EIB-a, Europskog investicijskog fonda ili međunarodnih organizacija;
  3. činjenicama koje su navedene u odlukama osoba i tijela koja provode financiranje Unije u skladu s točkom (c) prvog podstavka stavka 1. čl. 62;
  4. informacijama koje u skladu s točkom (d) čl. 142 stavka 2. Financijske uredbe EU-a prenose tijela koja provode financiranje Unije u skladu s točkom (b) prvog podstavka stavka 1. čl. 62 Financijske uredbe EU-a;
  5. odlukama Komisije u vezi s kršenjem pravila Unije o tržišnom natjecanju ili nacionalnog nadležnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog prava o tržišnom natjecanju.
  6. odlukama o isključenju koje je donio dužnosnik za ovjeravanje iz institucije EU-a, europskog ureda odnosno agencije ili tijela EU-a.
 5. podnositelj je naveden u čl. 135 stavku 2. kako slijedi:
  1. fizička ili pravna osoba koja je član administrativnog, upravnog ili nadzornog tijela podnositelja kako je navedeno u čl. 135 stavku 2., ili koja je ovlaštena za zastupanje, odlučivanje ili kontrolu s obzirom na navedenog podnositelja, i nalazi se u jednoj ili više situacija iz prethodno navedenih točaka od (c) do (h);
  2. fizička ili pravna osoba koja prihvaća neograničenu odgovornost za dugove podnositelja navedenog u čl. 135 stavku 2. i nalazi se u jednoj ili više situacija iz prethodno navedenih točaka (a) ili (b);
  3. fizička osoba koja je nužna za dodjelu ili provedbu zakonske obveze i nalazi se u jednoj ili više situacija iz prethodno navedenih točaka od (c) do (h).

Ako se podnositelj nalazi u jednoj od prethodno navedenih situacija za isključenje, trebao bi navesti mjere koje je poduzeo da bi popravio situaciju za isključenje i time dokazao svoju pouzdanost. Te mjere mogu uključivati npr. tehničke i organizacijske mjere te mjere u vezi s osobljem kako bi se spriječilo ponavljanje predmetne situacije, nadoknađivanje štete ili plaćanje novčanih kazni. To se ne primjenjuje na situacije iz točke (d) ovog odjeljka.

U slučajevima iz točaka od (c) do (h), ako ne postoji konačna presuda ili, ovisno o slučaju, konačna upravna odluka, nacionalna agencija ili Izvršna agencija može privremeno isključiti podnositelja iz sudjelovanja u pozivu na podnošenje prijedloga ako bi njegovo sudjelovanje predstavljalo ozbiljnu i neposrednu opasnost za financijske interese Unije.

Ako su mjerom za koju je podnositelj podnio prijedlog predviđene posebne odredbe za sudjelovanje povezanih subjekata, isti kriteriji za isključenje primjenjuju se na povezane subjekte.

Podnositelje ili, kada je primjenjivo, povezane subjekte u ovom se postupku može odbiti i mogu im se nametnuti administrativne sankcije (isključenje ili financijska sankcija) ako se pokaže da je bilo koja od izjava ili informacija podnesenih kao uvjet za sudjelovanje u ovom postupku neistinita.

Nacionalna ili Izvršna agencija može na svojem web-mjestu objaviti sljedeće informacije povezane s isključenjem i, kada je primjenjivom, financijskom sankcijom u slučajevima iz točaka od (c) do  (h) prethodnog odjeljka:

 1. naziv dotičnog podnositelja;
 2. situaciju uslijed koje je došlo do isključenja;
 3. trajanje isključenja i/ili iznos financijske sankcije.

Ovi kriteriji isključenja primjenjuju se na podnositelje u okviru svih Aktivnosti programa Erasmus+. Kako bi potvrdili da se ne nalaze u nekoj od prethodno navedenih situacija, podnositelji zahtjeva za bespovratna sredstva EU-a  moraju dostaviti izjavu da se ne nalaze u ni u jednoj od prethodno navedenih situacija. Ta izjava čini poseban dio ili prilog obrasca zahtjeva.

U slučaju prijedloga koji se podnose u ime konzorcija partnera, navedeni kriteriji primjenjuju se na sve organizacije koje sudjeluju u projektu.

U skladu s člancima 136 do 142 Financijske uredbe EU-a, podnositeljima koji su krivi za pogrešno prikazivanje podataka ili nisu ispunili svoje ugovorne obveze iz prethodnog postupka dodjele bespovratnih sredstava može se odrediti administrativna ili financijska kazna12.

Nadalje, Komisija smatra da za potrebe provedbe Aktivnosti obuhvaćenih Vodičem kroz program sljedeće organizacije jesu ili bi mogle biti u sukobu interesa i stoga nisu prihvatljive za sudjelovanje:

 • nacionalna tijela zadužena za nadzor nacionalnih agencija i provedbu programa Erasmus+ u svojoj državi: ne mogu se prijaviti ili sudjelovati niti u jednoj Aktivnosti kojom upravlja nacionalna agencija u bilo kojoj od država, ali može se prijaviti (kao podnositelj ili partner) za sudjelovanje u aktivnostima kojima upravlja Izvršna agencija ili GU EAC, osim ako je to izričito isključeno za predmetnu Aktivnost (kako je navedeno u dijelu B vodiča);
 • nacionalne agencije ili odjeli nacionalnih agencija pravnih tijela čija je aktivnost izvan područja nadležnosti nacionalnih agencija ne mogu se prijaviti niti sudjelovati ni u jednoj od aktivnosti koje se provode putem ovog Vodiča;
 • strukture ili mreže koje su utvrđene ili određene u okviru programa Erasmus+ ili u Godišnjem programu rada Komisije koji je donesen za provedbu programa Erasmus + za primane financijskog doprinosa od Komisije u okviru provedbe programa Erasmus+, čiji je domaćin pravna osoba koja je također domaćin nacionalne agencije, ne mogu podnositi prijedlog ili sudjelovati u mjerama kojima upravljaju nacionalne agencije za Erasmus' u bilo kojoj državi već se mogu prijaviti za sudjelovanje (kao podnositelji ili partneri) u mjerama kojima upravlja Izvršna agencija ili GU EAC, osim ako je to posebno isključeno za predmetnu mjeru (kako je navedeno u dijelu B vodiča); moraju moći pokazati prije dodjele bespovratnih sredstava ili ugovora da nisu u sukobu interesa jer su poduzele privremene mjere ili zato što je njihovo unutarnje ustrojstvo takvo da postoji jasna podjela interesa. Nadalje, moraju biti utvrđeni troškovi i prihodi svake mjere ili aktivnosti za koje se dodjeljuju sredstva EU-a. Odluku o tome da nema sukoba interesa donosi Izvršna agencija iz GU EAC, pod vlastitom odgovornošću, kojoj podnose prijedlog;
 • pravne osobe koje su domaćin nacionalne agencije za Erasmus+, ali koje se bave drugim djelatnostima unutar ili izvan područja nadležnosti za program Erasmus+, kao i subjekti povezani s tim pravnim osobama, ne mogu se prijaviti ili sudjelovati niti u jednoj mjeri kojom upravlja nacionalna agencija u bilo kojoj od država, ali se u načelu mogu prijaviti za sudjelovanje u mjerama kojima upravlja Izvršna agencija ili GU EAC, osim ako to nije izričito isključeno za predmetnu mjeru (kako je navedeno u dijelu B vodiča). Međutim, prije dodjele bespovratnih sredstava ili ugovora moraju dokazati da nisu u sukobu interesa jer su poduzele mjere opreza ili zato što je njihovo unutarnje ustrojstvo takvo da postoji jasna podjela interesa (npr. minimalno računovodstveno odvajanje, odvajanje linija izvješćivanja i odlučivanja, mjere za sprječavanje pristupa povlaštenim informacijama). Nadalje, moraju biti utvrđeni troškovi i prihodi svake mjere ili aktivnosti za koje se dodjeljuju sredstva EU-a. Odluku o tome da nema sukoba interesa donosi Izvršna agencija iz GU EAC, pod vlastitom odgovornošću, kojoj podnose prijedlog.

Kriteriji za odabir

Putem kriterija za odabir, nacionalna ili izvršna agencija ocjenjuju financijsku i operativnu sposobnost podnositelja za provedbu predloženog projekta.

Financijska sposobnost

Financijska sposobnost znači da podnositelj ima stabilna i dovoljna financijska sredstva za održavanje svojih aktivnosti za vrijeme razdoblja provedbe projekta ili godine u kojoj su bespovratna sredstva dodijeljena i sudjelovati u financiranju aktivnosti.

Provjera financijske sposobnosti ne primjenjuje se na:

 • javna tijela, uključujući organizacije država članica13
 • međunarodne organizacije.

U slučaju zahtjeva za bespovratna sredstva koje su podnijele druge vrste organizacija (tj. one koje nisu prethodno navedene) i koji ne prelaze 60 000 EUR; podnositelji moraju dostaviti izjavu da imaju financijsku sposobnost za provedbu projekta. Ta izjava čini poseban dio obrasca zahtjeva.

U slučaju zahtjeva za bespovratna sredstva EU-a koje podnose druge vrste organizacija i koji prelaze 60 000 EUR, osim izjave, podnositelj mora dostaviti sljedeće dokumente putem Portala za sudionike:

 • za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije: račun dobiti i gubitka korisnika i bilancu za posljednju financijsku godinu koja je zaključena;
 • za aktivnosti kojima upravlja izvršna agencija: obrazac o financijskoj sposobnosti u koji su uneseni relevantni iznosi iz zakonskih financijskih izvještaja te financijska izvješća (uključujući račun dobiti i gubitka, bilancu i po potrebi druge priloge) za posljednje dvije zaključene financijske godine;
 • za tijela koja ne mogu dostaviti gore navedene dokumente jer su novoosnovana, financijsku izjavu ili izjavu o osiguranju u kojoj je navedeno da profesionalni rizici podnositelja mogu zamijeniti navedene dokumente.

Organizacije moraju učitati te dokumente na Portal za sudionike, bilo u trenutku registriranja na Portal (vidjeti odjeljak „1. korak: Registrirajte se na Portal za sudionike”) ili kad se podnositelju obrati služba za vrednovanje EU-a i od njega zatraži da dostavi potrebne popratne dokumente. U slučaju centraliziranih aktivnosti, ovaj se zahtjev šalje putem sustava za slanje poruka koji je umetnut u registar sudionika.

Nakon procjene rizika koju provodi nacionalna agencija i u slučaju sumnje u financijsku sposobnost bilo koje od organizacija sudionica uključenih u projekt, ako se prijedlog podnosi u ime konzorcija partnera, nacionalna ili izvršna agencija mogu tražiti iste dokumente od organizacija sudionica, čak i ako je dodijeljeni iznos ispod praga od 60 000 EUR ili ako ukupni iznos sredstava dodijeljenih toj organizaciji prelazi prag od 60 000 EUR.

Kada se zahtjev odnosi na bespovratna sredstva za projekt čiji iznos prelazi 750 000 EUR, uz sve prethodno navedeno može se zatražiti i podnošenje izvješća o reviziji kojeg je izradio odobreni vanjski revizor. U tom izvješću moraju biti potvrđena financijska izvješća posljednje dostupne financijske godine.

Ako, nakon analize tih dokumenata, nacionalna ili izvršna agencija zaključi da potrebna financijska sposobnost nije dokazana ili nije zadovoljavajuća, ona može:

 • zatražiti dodatne informacije;
 • ponuditi ugovor ili odluku o bespovratnim sredstvima s predfinanciranjem obuhvaćenim financijskim jamstvom14;
 • ponuditi ugovor ili odluku o bespovratnim sredstvima bez predfinanciranja ili sa smanjenim predfinanciranjem;
 • ponuditi ugovor ili odluku o bespovratnim sredstvima s predfinanciranjem na temelju nekoliko rata;
 • odbiti zahtjev.

Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost znači da podnositelj ima nužnu stručnu sposobnost i kvalifikacije za provedbu predloženog projekta. Podnositelji moraju dostaviti izjavu da imaju tehničku i stručnu sposobnost za provedbu projekta. Osim toga, ako je tako propisano u obrascu zahtjeva i ako bespovratna sredstva premašuju 60 000 EUR, od podnositelja se može tražiti da dostave životopise ključnih osoba uključenih u provedbu projekta kao dokaz potrebne stručne sposobnosti ili neke druge dodatne dokumente kao što su:

 • popis relevantnih publikacija glavnog tima;
 • popis svih prijašnjih projekata i provedenih aktivnosti koji su u vezi s dotičnim područjem politike ili tom
  specifičnom aktivnosti.

Kriteriji za dodjelu

Na temelju kriterija za dodjelu nacionalna ili izvršna agencija mogu ocjenjivati kvalitetu prijedloga projekta dostavljenih u okviru programa Erasmus+.

U okviru ograničenja proračuna dostupnog za svaku Aktivnost, bespovratna sredstva dodjeljuju se onim projektima koji ispunjavaju kriterije kvalitete na najbolji način.

Svi kriteriji za dodjelu koji se primjenjuju na svaku od aktivnosti koje se provode putem Vodiča kroz program Erasmus+ opisani su u dijelu B.

 • 1. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.
 • 2. Osim za aktivnosti koje provode nacionalne agencije
 • 3. Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017, str. 29).
 • 4. SL C 316, 27.11.1995, str. 48.
 • 5. SL C 195, 25.6.1997, str. 1.
 • 6. Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o suzbijanju korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003, str. 54).
 • 7. Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008, str. 42).
 • 8. Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015, str. 73).
 • 9. Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002, str. 3).
 • 10. Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011, str. 1).
 • 11. Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995, str. 1).
 • 12. Osim za aktivnosti koje provode nacionalne agencije
 • 13. Uključujući škole, ustanove visokog obrazovanja i organizacije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta koje su primile više od 50 % svojih godišnjih prihoda iz javnih izvora tijekom posljednjih dviju godina. Za navedene se smatra da imaju potrebne financijske, profesionalne i administrativne kapacitete za izvršenje aktivnosti u okviru Programa.
 • 14. Jamstvo može biti zamijenjeno udruženim jamstvom ili s nekoliko jamstava iz organizacija sudionica koje su sukorisnici projekta.