Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Βήμα 2: Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια του προγράμματος

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου τους, και προτού υποβάλουν αίτηση για ενωσιακή στήριξη, οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα σχέδιά τους πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: επιλεξιμότητα, αποκλεισμός, επιλογή και χορήγηση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν ως επί το πλείστον το είδος των σχεδίων και δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, κ.ά.), τη στοχευόμενη ομάδα (π.χ. καθεστώς και αριθμός συμμετεχόντων) και τους όρους υποβολής της αίτησης επιχορήγησης για τέτοιου είδους σχέδια (π.χ. προθεσμίες υποβολής, πληρότητα της αίτησης, κ.ά.).

Για να είναι επιλέξιμο, ένα σχέδιο πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν τη δράση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Εάν κατά το στάδιο της αίτησης το σχέδιο δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια, θα απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και των υποτροφιών των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΚΠΜΣ) που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 ή της βασικής δράσης 2, ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. διάρκεια, προφίλ συμμετεχόντων, κ.ά.) ενδέχεται να υπόκεινται σε επαλήθευση κατά το στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου ή το στάδιο της τελικής έκθεσης (όχι κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης). Κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης οι αιτούντες θα κληθούν να δηλώσουν ότι το σχέδιο θα πληροί τα εν λόγω κριτήρια. Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά το στάδιο της υλοποίησης ή της τελικής έκθεσης διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω κριτήρια δεν πληρούνται, οι συμμετέχοντες ή η δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστούν ως μη επιλέξιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση ή την ανάκτηση της αρχικά χορηγηθείσας επιχορήγησης.

Για Βρετανούς αιτούντες, έχετε υπόψη ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διασφαλίζει ειδικότερα ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίζετε, εφόσον είναι δυνατόν, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να αποχωρήσετε από το σχέδιο με βάση τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης κατά τη λήξη.

Τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε δράση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ περιγράφονται στο Μέρος Β του οδηγού.

Κριτήρια αποκλεισμού

Ο αιτών θα αποκλείεται από τη συμμετοχή σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ή θα απορρίπτεται από τη διαδικασία ανάθεσης, εάν βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τα άρθρα 136-140 και/ή 141 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ1:

 1. ο αιτών έχει χρεοκοπήσει, αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά στοιχεία του τελούν υπό διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, βρίσκεται σε συμφωνία με τους πιστωτές, οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του έχουν ανασταλεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·
 2. έχει διαπιστωθεί μέσω οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι ο αιτών παραβαίνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·
 3. έχει διαπιστωθεί μέσω οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι ο αιτών έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα έχοντας παραβιάσει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή τα ηθικά πρότυπα του επαγγέλματος στο οποίο ανήκει ο αιτών, ή έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά που έχει επίπτωση στην επαγγελματική αξιοπιστία του, όταν μια τέτοια συμπεριφορά υποδηλώνει δόλο ή βαριά αμέλεια, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα:
  1. με δόλο ή από αμέλεια παραποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την εκπλήρωση της επιλεξιμότητας ή των κριτηρίων επιλογής ή κατά την εκπλήρωση της νομικής δέσμευσης·
  2. σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού·
  3. παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
  4. προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασία λήψης αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης·
  5. απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να προσδώσουν αθέμιτα πλεονεκτήματα κατά τη διαδικασία ανάθεσης·
 4. μια τελεσίδικη απόφαση απέδειξε ότι ο αιτών είναι ένοχος για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
  1. απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και του Άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που καταρτίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Ιουλίου 19953·
  2. διαφθορά, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4(2) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 ή ενεργητική δωροδοκία κατά την έννοια του Άρθρου 3 της Σύμβασης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταρτίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου 19974, ή συμπεριφορά που αναφέρεται στο Άρθρο 2(1) της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου5, ή διαφθορά όπως ορίζεται σε άλλους ισχύοντες νόμους·
  3. συμπεριφορές που έχουν σχέση με εγκληματική οργάνωση όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου6·
  4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του Άρθρου 1(3), (4) και (5) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7·
  5. αδικήματα τρομοκρατίας ή αδικήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στα Άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ8, του Συμβουλίου, αντίστοιχα, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 της απόφασης αυτής·
  6. παιδική εργασία ή άλλα αδικήματα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9·
 5. ο αιτών έχει επιδείξει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις κατά την εκπλήρωση μιας νομικής δέσμευσης που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, η οποία έχει:
  1. οδηγήσει στην πρόωρη λήξη μιας νομικής δέσμευσης·
  2. οδηγήσει στην εφαρμογή εκκαθαρισμένων ζημιών ή άλλων συμβατικών κυρώσεων· ή
  3. έχει ανακαλυφθεί από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από ελέγχους, λογιστικούς ελέγχους ή έρευνες·
 6. έχει διαπιστωθεί μέσω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι ο αιτών έχει διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/9510·
 7. έχει διαπιστωθεί μέσω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι o αιτών έχει δημιουργήσει ένα φορέα σε άλλη δικαιοδοσία με την πρόθεση να παρακάμψει τις δημοσιονομικές, κοινωνικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις στη δικαιοδοσία της έδρας του, της κεντρικής διοίκησης ή της κύριας εγκατάστασής του·
 8. έχει διαπιστωθεί μέσω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι έχει συσταθεί ένας φορέας με την πρόθεση που αναφέρεται στο σημείο g.·
 9. ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή, ενδεχομένως, οριστικής διοικητικής απόφασης, ο αιτών βρίσκεται σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο c., d., e., f., g. ανωτέρω έχοντας ως βάση ιδίως τα εξής:
  1. γεγονότα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή τον εσωτερικό ελεγκτή, ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο, λογιστικό έλεγχο ή άλλο έλεγχο που εκτελείται υπό την ευθύνη του διατάκτη·
  2. μη οριστικές διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα που είναι αρμόδιος για την επαλήθευση της εφαρμογής των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας·
  3. γεγονότα που αναφέρονται στις αποφάσεις προσώπων και φορέων που υλοποιούν χρηματοδοτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με το σημείο (γ) της πρώτης υποπαραγράφου του Άρθρου 62(1)·
  4. πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με το σημείο (δ) του Άρθρου 142(2) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ από φορείς που υλοποιούν χρηματοδοτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με το σημείο (β) της πρώτης υποπαραγράφου του Άρθρου 62(1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ·
  5. αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράβαση του νόμου περί ανταγωνισμού της Ένωσης ή εθνικής αρμόδιας αρχής που ασχολείται με την παράβαση του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού·
  6. αποφάσεις αποκλεισμού από διατάκτη θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής υπηρεσίας ή οργανισμού ή φορέα της ΕΕ.
 10. αιτών όπως αναφέρεται στο Άρθρο 135(2), όταν:
  1. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του αιτούντος όπως αναφέρεται στο Άρθρο 135(2), ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον εν λόγω αιτούντα, βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία c. έως h. ανωτέρω·
  2. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του εν λόγω αιτούντα όπως αναφέρεται στο Άρθρο 135(2) βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο a. ή b. ανωτέρω·
  3. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο για τη χορήγηση ή για την υλοποίηση της νομικής δέσμευσης βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία c. έως h. ανωτέρω.

Αν ο αιτών είναι σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα που έλαβε για να διορθώσει την κατάσταση αποκλεισμού, αποδεικνύοντας έτσι την αξιοπιστία του. Μπορούν να περιλαμβάνουν π.χ. τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα που αφορούν το προσωπικό για την πρόληψη περαιτέρω εμφάνισης, την αποζημίωση για ζημίες ή την πληρωμή προστίμων. Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο d. του παρόντος τμήματος.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο c. έως h. ανωτέρω, ελλείψει τελεσίδικης απόφασης ή, ενδεχομένως, τελικής διοικητικής απόφασης, η Εθνική Υπηρεσία ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορούν να εξαιρούν τον αιτούντα προσωρινά από τη συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων όπου η συμμετοχή του θα συνιστούσε σοβαρή και άμεση απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Αν η πράξη για την οποία ο αιτών έχει υποβάλει την πρότασή του προβλέπει ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων οντοτήτων, τα ίδια κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν για συνδεδεμένες οντότητες.

Οι αιτούντες ή οι συνδεδεμένες οντότητες, κατά περίπτωση, ενδέχεται να απορριφθούν από τη διαδικασία αυτή και να τους επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις (αποκλεισμός ή χρηματική ποινή), εάν οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή πληροφορίες που παρέχονται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αποδειχθεί ψευδής.

Η Εθνική Υπηρεσία ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορούν να δημοσιεύουν στον διαδικτυακό τους τόπο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό και, ενδεχομένως, τη χρηματική ποινή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία c. έως h. της παραπάνω ενότητας

 1. το όνομα του σχετικού αιτούντα·
 2. την κατάσταση αποκλεισμού·
 3. τη διάρκεια του αποκλεισμού και/ή το ποσό της χρηματικής ποινής.

Τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν για τους αιτούντες όλων των δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Για να βεβαιώσουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες που ζητούν επιχορήγηση πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα ή παράρτημα της αίτησης.

Όσον αφορά τις προτάσεις που υποβάλλονται από κοινοπραξίες εταίρων, τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 142 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, οι αιτούντες που έχουν κηρυχθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή σοβαρού παραπτώματος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας επιχορήγησης είναι δυνατόν να υποστούν οικονομικές ή διοικητικές κυρώσεις11.

Επιπλέον, όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων που καλύπτονται από τον οδηγό προγράμματος, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ακόλουθοι οργανισμοί τελούν ή θα μπορούσαν να τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ως εκ τούτου δεν είναι ή δεν θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή:

 • εθνικές αρχές αρμόδιες για την εποπτεία των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών και την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στη χώρα τους: δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να συμμετέχουν σε καμία από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ως αιτούντες ή εταίροι) σε δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός ή η ΓΔ EAC, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ρητώς για τη συγκεκριμένη δράση (όπως ορίζεται στο Μέρος Β του οδηγού)·
 • των νομικών προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός του πεδίου των Εθνικών Υπηρεσιών δεν μπορούν να εφαρμόζουν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δράση υλοποιείται μέσω αυτού του Οδηγού·
 • δομές και δίκτυα που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα Erasmus+ ή σε άλλα ετήσια προγράμματα εργασιών της Επιτροπής τα οποία έχουν εγκριθεί για τον σκοπό της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ για τη λήψη χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Επιτροπή στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+, τα οποία φιλοξενούνται από την ίδια νομική οντότητα που φιλοξενεί και τον εθνικό οργανισμό, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να συμμετέχουν σε καμία από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος Erasmus+ σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ως αιτούντες ή εταίροι) σε δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός ή η ΓΔ EAC, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ρητώς για τη συγκεκριμένη δράση (όπως ορίζεται στο Μέρος Β του Oδηγού)· θα πρέπει δε να είναι σε θέση να αποδείξουν, πριν από τη χορήγηση επιχορήγησης ή την ανάθεση σύμβασης, ότι δεν τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων, είτε γιατί έχουν λάβει προληπτικά μέτρα είτε γιατί η εσωτερική οργάνωσή τους συνεπάγεται σαφή διαχωρισμό συμφερόντων. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζονται το κόστος και τα έσοδα κάθε δράσης ή δραστηριότητας για την οποία χορηγούνται κονδύλια της ΕΕ. Η απόφαση για την παροχή επαρκών εγγυήσεων ότι οι εν λόγω αιτούντες δεν τελούν σε πραγματική σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνεται από τον φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση (Εκτελεστικός Οργανισμός ή ΓΔ EAC) ιδία ευθύνη και με υποχρέωση λογοδοσίας·
 • νομικές οντότητες που φιλοξενούν εθνικούς οργανισμούς του προγράμματος Erasmus+ αλλά επιδίδονται σε δραστηριότητες εντός ή εκτός του πεδίου του προγράμματος Erasmus+, καθώς και συνδεόμενες με αυτές οντότητες, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να συμμετέχουν σε καμία από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν κατ' αρχήν αίτηση συμμετοχής σε δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός ή η ΓΔ EAC, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ρητώς για τη συγκεκριμένη δράση (όπως ορίζεται στο Μέρος Β του Oδηγού)· Θα πρέπει, ωστόσο να αποδεικνύουν, πριν από τη χορήγηση επιχορήγησης ή την ανάθεση σύμβασης, ότι δεν τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων, είτε γιατί έχουν λάβει προληπτικά μέτρα είτε γιατί η εσωτερική οργάνωσή τους συνεπάγεται σαφή διαχωρισμό συμφερόντων (π.χ. ελάχιστος διαχωρισμός λογαριασμών, διαχωρισμός διαδικασιών υποβολής αναφορών και λήψης αποφάσεων, μέτρα προστασίας προνομιακών πληροφοριών). Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζονται το κόστος και τα έσοδα κάθε δράσης ή δραστηριότητας για την οποία χορηγούνται κονδύλια της ΕΕ. Η απόφαση για την παροχή επαρκών εγγυήσεων ότι οι εν λόγω αιτούντες δεν τελούν σε πραγματική σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνεται από τον φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση (Εκτελεστικός Οργανισμός ή ΓΔ EAC) ιδία ευθύνη και με υποχρέωση λογοδοσίας.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής επιτρέπουν στην Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό να προβεί σε αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του αιτούντος να φέρει εις πέρας το προτεινόμενο σχέδιο.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου ή του οικονομικού έτους της επιχορήγησης, και να μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή του.

Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για:

 • δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των κρατών μελών12·
 • διεθνείς οργανισμούς.

Όσον αφορά τις αιτήσεις επιχορήγησης που υποβάλλονται από άλλα είδη οργανισμών (πέραν των προαναφερόμενων) και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 EUR, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι διαθέτουν τη χρηματοοικονομική ικανότητα να υλοποιήσουν το σχέδιο. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της αίτησης.

Όσον αφορά τις αιτήσεις επιχορήγησης που υποβάλλονται από άλλα είδη οργανισμών και υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 ΕUR, οι αιτούντες πρέπει, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων:

 • Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες: τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον ισολογισμό του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε.
 • Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός: έντυπο χρηματοοικονομικής ικανότητας που συμπληρώνεται με τις σχετικά νομοθετικά λογιστικά στοιχεία και οι οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, τον ισολογισμό, και άλλα παραρτήματα ανάλογα με την περίπτωση) για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία οι λογαριασμοί ήταν κλειστοί·
 • Για τις οντότητες που δεν μπορούν να υποβάλουν τα παραπάνω έγγραφα λόγω του νεοσύστατου χαρακτήρα τους, μια οικονομική ή ασφαλιστική δήλωση στην οποία να προσδιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι του αιτούντος μπορεί να αντικαταστήσει τα παραπάνω έγγραφα

Οι οργανισμοί πρέπει να μεταφορτώσουν αυτά τα έγγραφα στην Πύλη των συμμετεχόντων είτε κατά τη στιγμή της εγγραφής τους στην Πύλη (βλέπε τμήμα «Βήμα 1: Εγγραφείτε στην Πύλη των Συμμετεχόντων» ανωτέρω) είτε όταν λαμβάνει επικοινωνία από τις υπηρεσίες επικύρωσης της ΕΕ οι οποίες ζητούν από τον αιτούντα να παράσχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Στην περίπτωση κεντρικών δράσεων, το αίτημα αυτό αποστέλλεται μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μητρώο συμμετεχόντων.

Ύστερα από εκτίμηση του κινδύνου, την οποία διενεργεί ο εθνικός οργανισμός, και σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα οποιουδήποτε από τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο, όταν η πρόταση υποβάλλεται εκ μέρους κοινοπραξίας εταίρων, οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να κληθούν να υποβάλουν τα εν λόγω έγγραφα στον αρμόδιο εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό, ακόμα και αν το ποσό της επιχορήγησης είναι κατώτερο των 60.000 EUR ή αν το σωρευτικό ποσό που έχει χορηγηθεί στην ίδια οργάνωση υπερβαίνει το όριο των 60.000 EUR.

Εφόσον η αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα 750.000 ΕUR, μπορεί, επιπρόσθετα, να απαιτηθεί η κατάρτιση έκθεσης λογιστικού ελέγχου από εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή. Η εν λόγω έκθεση πιστοποιεί τους λογαριασμούς του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αν, μετά την ανάλυση των παραπάνω εγγράφων, ο Εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός κρίνει ότι η απαιτούμενη χρηματοοικονομική ικανότητα δεν αποδεικνύεται ή δεν επαρκεί, μπορεί:

 • να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες·
 • να προτείνει τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη απόφασης επιχορήγησης και την κάλυψη της προχρηματοδότησης μέσω χρηματικής εγγύησης13;
 • να προτείνει τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη απόφασης επιχορήγησης άνευ προχρηματοδότησης ή με μειωμένη προχρηματοδότηση·
 • να προτείνει τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη απόφασης επιχορήγησης με καταβολή της προχρηματοδότησης σε δόσεις·
 • να απορρίψει την αίτηση.

Επιχειρησιακή ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου. Εν προκειμένω, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα. Επιπλέον, εφόσον ζητείται από την αίτηση και εφόσον η επιχορήγηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 EUR, μπορεί να ζητηθεί από τους αιτούντες να υποβάλουν τα βιογραφικά σημειώματα των βασικότερων υπευθύνων του σχεδίου, ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική τους πείρα, όπως:

 • Κατάλογος πρόσφατων δημοσιεύσεων της βασικής ομάδας εργασίας·
 • Πλήρης κατάλογος των προηγούμενων σχεδίων και των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με τον τομέα πολιτικής ή τον συγκεκριμένο τομέα της δράσης αυτής

Κριτήρια χορήγησης

Τα κριτήρια χορήγησης επιτρέπουν στον εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό να προβεί στην αξιολόγηση της ποιότητας των προτάσεων σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Εντός των ορίων του προϋπολογισμού που διατίθεται σε κάθε δράση, θα χορηγούνται επιχορηγήσεις σε όσα σχέδια πληρούν, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τα εν λόγω ποιοτικά κριτήρια.

Τα κριτήρια χορήγησης που ισχύουν για κάθε δράση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ περιγράφονται στο Μέρος Β του οδηγού.

 • 1. Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
 • 2. Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198, 28.7.2017, σ. 29).
 • 3. ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 48.
 • 4. ΕΕ C 195, 25.6.1997, σ. 1.
 • 5. Απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ης Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192, 31.7.2003, σ. 54).
 • 6. Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300, 11.11.2008, σ. 42).
 • 7. Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015. σ. 73).
 • 8. Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ.3).
 • 9. Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101, 15.4.2011, σ. 1).
 • 10. Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1).
 • 11. Εξαιρουμένων των δράσεων που υλοποιούνται από εθνικούς οργανισμούς.
 • 12. Μεταξύ άλλων σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμοί στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που έλαβαν περισσότερο από το 50 % του ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες πηγές τα τελευταία δύο χρόνια θεωρούνται ότι έχουν την αναγκαία χρηματοοικονομική, επαγγελματική και διοικητική ικανότητα να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • 13. Η εγγύηση μπορεί να αντικατασταθεί με από κοινού εγγύηση τρίτου ή με εγγυήσεις τρίτων οργανισμών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ίδια συμφωνία επιχορήγησης.