Spis treści
Szukaj w przewodniku

Etap 1: rejestracja na portalu uczestnika

Wszystkie organizacje zaangażowane w składanie wniosku muszą być zarejestrowane oraz muszą podać dotyczące ich podstawowe informacje prawne i finansowe na Portalu Uczestnika „Edukacja, sektor audiowizualny, kultura, obywatelstwo i wolontariat” (ang. Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal), jeżeli jeszcze tego nie zrobiły.

Aby zarejestrować się na Portalu Uczestnika, osoba będąca przedstawicielem organizacji (lub nieformalnej grupy młodych ludzi) musi podjąć następujące kroki:

Organizacja/grupa rejestruje się na Portalu Uczestnika tylko raz. Po zakończeniu rejestracji organizacji/grupie nadaje się numer identyfikacyjny uczestnika (PIC). Numer PIC, który jest niepowtarzalnym identyfikatorem i jest niezbędny do składania wniosków, zapewnia organizacji/grupie możliwość łatwiejszego wypełniania elektronicznych formularzy wniosków dotyczących programu Erasmus+ (tj. wprowadzenie numeru PIC w formularzu spowoduje automatyczne pojawienie się w formularzu wszystkich informacji podanych przez organizację/grupę na etapie rejestracji).

Potwierdzenie statusu prawnego i zdolności finansowej

W trakcie rejestracji na Portalu Uczestnika organizacje muszą także dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku dofinansowania przekraczającego kwotę 60 000 EUR może zaistnieć konieczność dołączenia przez wnioskodawców konkretnych dokumentów potwierdzających ich zdolność finansową. W celu uzyskania dalszych informacji zob. podrozdział „Kryteria wyboru” poniżej.

Formularz zawierający informacje o rachunku bankowym składają wyłącznie organizacje wnioskujące i nie jest on wymagany w przypadku organizacji partnerskich.