Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Prvi korak: Registracija na Portalu za sudionike

Sve organizacije koje sudjeluju u prijavi moraju biti registrirane i moraju dostaviti svoje osnovne pravne i financijske podatke putem na Portalu za sudionike u područjima obrazovanja, audiovizualnih aktivnosti, kulture, građanstva i volontiranja, ako to već nisu učinili.

Kako bi se mogla registrirati na Portal za sudionike, osoba koja predstavlja organizaciju (ili neformalnu skupinu mladih ljudi) mora izvršiti sljedeće korake:

Organizacija/skupina mora se samo jednom registrirati na portalu za sudionike. Po završetku registracije, organizacija/skupina dobit će Identifikacijsku oznaku sudionika (PIC). Zahvaljujući PIC-u, koji je jedinstveni broj i nužan je za podnošenje prijedloga, organizacija/skupina može popuniti elektronički obrazac prijave za Erasmus+ na jednostavniji način (tj. nakon upisivanja PIC-a na obrazac, podaci koje je skupina/organizacija unijela fazi registracije automatski će se prikazati na obrascu).

Dokaz o pravnom položaju i financijskoj sposobnosti

U trenutku registracije organizacije moraju učitati i sljedeće dokumente na Portal za sudionike:

Za bespovratna sredstva koja prelaze 60 000 EUR, podnositelji će možda morati učitati posebne dokumente kao dokaz financijske sposobnosti. Za više pojedinosti, vidjeti odjeljak „Kriteriji za odabirˮ u nastavku. Obrazac za financijsku identifikaciju trebala bi predati samo organizacija podnositeljica, a partnerske organizacije to nisu dužne učiniti.