Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Βήμα 1: Εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων

Κάθε οργανισμός που συμμετέχει στην αίτηση πρέπει να εγγράφεται και να δηλώνει τα βασικά νομικά και οικονομικά στοιχεία του στην Πύλη Συμμετεχόντων για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά θέματα, τον Πολιτισμό, την Ιθαγένεια και τον Εθελοντισμό, αν δεν το έχει κάνει ήδη.

Για τον σκοπό αυτό, οι εκπρόσωποι οργανισμών (ή άτυπων ομάδων νέων) πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EU Login (εκτός εάν ο εκπρόσωπος του οργανισμού ή της ομάδας διαθέτει ήδη λογαριασμό). Για τη δημιουργία νέου λογαριασμού EU Login μεταβείτε στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
  • Να συνδεθούν με την Πύλη Συμμετεχόντων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html για την εγγραφή του οργανισμού ή της ομάδας που εκπροσωπούν. Στην Πύλη Συμμετεχόντων διατίθενται οδηγίες και μια ενότητα Συχνών Ερωτήσεων.

Ο οργανισμός ή η ομάδα πρέπει να εγγραφεί μόνο μία φορά στην Πύλη Συμμετεχόντων. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο οργανισμός ή η ομάδα θα λάβει έναν κωδικό ταυτοποίησης συμμετέχοντος. Πρόκειται για έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης, που διευκολύνει τον οργανισμό ή την ομάδα κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων υποβολής (με την εισαγωγή του εν λόγω κωδικού όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό ή την ομάδα κατά το στάδιο της εγγραφής μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο).

Απόδειξη νομικού καθεστώτος και χρηματοοικονομικής ικανότητας

Κατά την εγγραφή τους, οι οργανισμοί πρέπει επίσης να αναφορτώνουν τα ακόλουθα έγγραφα στην Πύλη Συμμετεχόντων:

Για τις επιχορηγήσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 ευρώ, οι αιτούντες μπορεί να χρειαστεί να υποβάλουν συγκεκριμένα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην κατωτέρω ενότητα «Κριτήρια επιλογής».

Το Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων παρέχεται μόνο για τον αιτούντα οργανισμό, αλλά δεν απαιτείται για τους οργανισμούς εταίρους.