Kazalo
Iskanje po vodniku

Plačilni postopki

Glede na vrsto ukrepa, trajanje sporazuma/sklepa o nepovratnih sredstvih in oceno finančnega tveganja veljajo za projekte, ki so podprti v okviru programa Erasmus+, različni plačilni postopki.

Razen za prvo plačilo v okviru predhodnega financiranja se bodo druga plačila ali izterjatve izvedle na podlagi analize poročil ali zahtevkov za plačilo, ki jih predloži upravičenec (predloge teh dokumentov bodo na voljo med letom na spletiščih nacionalnih agencij in Izvajalske agencije).

Plačilni postopki, ki se uporabljajo v okviru programa Erasmus+, so opisani v nadaljevanju.

 

Plačilo v okviru predhodnega financiranja

Plačilo v okviru predhodnega financiranja se bo preneslo k upravičencu v 30 dneh od dneva, ko zadnja od dveh podpisnic podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih ali ko upravičenec prejme obvestilo o sklepu o nepovratnih sredstvih, in, kadar je to ustrezno, ko so zagotovljena vsa ustrezna jamstva (glej poglavje „Finančno jamstvo“ v nadaljevanju). Namen predhodnega financiranja je upravičencu zagotoviti likvidna sredstva. Nacionalne agencije ali Izvajalska agencija se lahko odločijo za razdelitev prvega plačila v okviru predhodnega financiranja na več obrokov. Prav tako se lahko odločijo, da znižajo znesek predhodnega financiranja ali pa ga sploh ne zagotovijo, če je bilo ugotovljeno, da finančna zmogljivost upravičenca ni zadovoljiva.

 

Nadaljnja plačila v okviru predhodnega financiranja

V okviru nekaterih ukrepov, se bo drugo – in v nekaterih primerih tretje – plačilo v okviru predhodnega financiranja preneslo upravičencu v 60 koledarskih dneh od takrat, ko nacionalna ali Izvajalska agencija od upravičenca prejme nadaljnje zahtevke za plačilo v okviru predhodnega financiranja, ali če je zahtevku za nadaljnje plačilo v okviru predhodnega financiranja priloženo vmesno poročilo. Ta nadaljnja plačila v okviru predhodnega financiranja se lahko zahtevajo, ko je porabljenih vsaj 70 % prejšnjega plačila v okviru predhodnega financiranja. Če je iz izkaza o uporabi prejšnjih plačil v okviru predhodnega financiranja razvidno, da je bilo za kritje stroškov ukrepa porabljenih manj kot 70 % prejšnjega plačila v okviru predhodnega financiranja, se znesek novega predhodnega financiranja, ki bo izplačan, zmanjša za neporabljeni znesek prejšnjega predhodnega financiranja.

 

Vmesno poročilo ali poročilo o napredku/tehnično poročilo

Od upravičencev se bo v okviru nekaterih ukrepov zahtevalo, naj predložijo vmesno poročilo, ki bo spremljalo zahtevek za nadaljnje plačilo v okviru predhodnega financiranja. V drugih primerih se bo od upravičencev prav tako zahtevalo, naj predložijo poročilo o napredku/tehnično poročilo z informacijami o izvajanju projekta. Poročila o napredku/tehnična poročila ne sprožijo nadaljnjega plačila v okviru predhodnega financiranja. Vmesno poročilo in poročilo o napredku/tehnično poročilo je treba predložiti do roka, ki je naveden v sporazumu ali sklepu o nepovratnih sredstvih.

 

Plačilo ali povračilo razlike

Znesek zadnjega plačila, ki ga prejme upravičenec, bo določen na podlagi končnega poročila, ki ga je treba predložiti do roka, navedenega v sporazumu ali sklepu o nepovratnih sredstvih. Če a) dogodki, na podlagi katerih se pridobijo nepovratna sredstva, niso izvedeni ali če so izvedeni drugače, kot je bilo načrtovano; ali b) so upravičeni stroški, ki jih je dejansko imel upravičenec, nižji od tistih, ki so bili načrtovani ob prijavi; ali c) je kakovost izvedenih aktivnosti/realizacij nezadostna, se lahko znesek sredstev sorazmerno zmanjša ali, kadar je to ustrezno, se od upravičenca zahteva, da povrne kakršne koli presežne zneske, ki jih je že prejel s plačilom v okviru predhodnega financiranja.

V okviru nekaterih ukrepov nacionalna ali Izvajalska agencija prenese 100 % dodeljenih nepovratnih sredstev z obroki v okviru predhodnega financiranja. V takih primerih se ne izvede plačilo razlike. Vendar če – na podlagi končnega poročila, ki ga upravičenec predloži do roka, navedenega v sporazumu o nepovratnih sredstvih – a) dogodki, na podlagi katerih se pridobijo nepovratna sredstva, niso izvedeni ali če so izvedeni drugače, kot je bilo načrtovano; ali b) so upravičeni stroški, ki jih je dejansko imel upravičenec, nižji od tistih, ki so bili načrtovani ob prijavi; ali c) je kakovost izvedenih aktivnosti/realizacij nezadostna, se bo od upravičenca zahtevalo, da povrne kakršne koli presežne zneske, ki jih je že prejel s plačilom v okviru predhodnega financiranja.

Praviloma se izvede zadnje plačilo ali izda zahtevek za povračilo razlike v 60 koledarskih dneh od prejetje končnega poročila.

Za več informacij in podrobnosti o načinih plačila, ki se uporabljajo za posamezne ukrepe, glej poglavje „Roki življenjskega cikla projekta in načini plačila“ v nadaljevanju.

 

Denarne kazni

Upravičencem centraliziranih ukrepov, za katere se ugotovi resna kršitev pogodbenih obveznosti, se lahko izrečejo denarne kazni, navedene v pogojih iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.