Cuprins
Căutați în ghid

Proceduri de plată

În funcție de tipul de acțiune, de durata acordului de grant/deciziei de acordare a grantului și de evaluarea riscului financiar, proiectele sprijinite în cadrul programului Erasmus+ fac obiectul unor proceduri de plată diferite.

Cu excepția primei plăți de prefinanțare, alte plăți sau recuperări se vor efectua pe baza analizei rapoartelor sau a cererilor de plată depuse de către beneficiar (modelele acestor documente vor fi puse la dispoziție în cursul anului pe site-urile agențiilor naționale și Agenției Executive).

Procedurile de plată aplicate în cadrul programului Erasmus+ sunt descrise mai jos.

 

Plata de prefinanțare

O plată de prefinanțare va fi transferată beneficiarului în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de grant de către ultima dintre cele două părți sau a notificării deciziei de acordare a grantului către beneficiar și, după caz, la primirea tuturor garanțiilor adecvate (a se vedea secțiunea „Garanția financiară” de mai jos). Prefinanțarea are rolul de a oferi beneficiarului un fond de rulment. Agențiile naționale sau Agenția Executivă pot decide să împartă prima plată de prefinanțare în mai multe rate. Ele pot decide, de asemenea, să reducă prefinanțarea sau să nu plătească deloc prefinanțarea, în cazul în care capacitatea financiară a beneficiarului nu este considerată satisfăcătoare.

 

Plăți de prefinanțare suplimentare

În cadrul anumitor acțiuni, se va transfera către beneficiar o a doua - și, în unele cazuri, o a treia – plată de prefinanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea, de către agenția națională sau Agenția Executivă, a cererilor de plăți de prefinanțare suplimentară din partea beneficiarului sau dacă cererea de plată de prefinanțare suplimentară este însoțită de un raport intermediar. Plățile de prefinanțare suplimentară pot fi solicitate atunci când s-a folosit cel puțin 70 % din plata de prefinanțare anterioară. În cazul în care declarația cu privire la utilizarea plății/plăților de prefinanțare anterioare arată că s-a utilizat mai puțin de 70 % din plata/plățile de prefinanțare anterioare pentru a acoperi costurile acțiunii, cuantumul noii prefinanțări care se va plăti va fi redus cu sumele neutilizate din prefinanțarea anterioară.

 

Rapoarte intermediare sau de progres/tehnice

În cadrul anumitor acțiuni, beneficiarilor li se va solicita să prezinte un raport intermediar care însoțește cererea de plată de prefinanțare suplimentară. În alte cazuri, beneficiarilor li se poate solicita să prezinte un raport de progres/tehnic care oferă informații cu privire la stadiul punerii în aplicare a proiectului. Rapoartele de progres/tehnice nu conduc la efectuarea unei noi plăți de prefinanțare. Raportul intermediar și cel de progres/tehnic trebuie să fie prezentate până la termenul-limită indicat în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului.

 

Plata sau recuperarea soldului

Cuantumul plății finale care urmează să fie efectuată către beneficiar va fi stabilit pe baza unui raport final care trebuie prezentat până la termenul-limită indicat în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului. Dacă a) evenimentele care generează acordarea grantului nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare într-un mod diferit decât cel planificat sau b) costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar sunt mai mici decât cele planificate în faza de depunere a cererii sau c) calitatea activităților desfășurate/rezultatelor obținute este insuficientă, finanțarea poate fi redusă proporțional sau, după caz, beneficiarul va trebui să ramburseze orice sume în plus primite deja ca plată de prefinanțare.

În cadrul anumitor acțiuni, agenția națională sau Agenția Executivă transferă 100 % din grantul acordat prin tranșele de prefinanțare. În astfel de cazuri, nu se datorează o plată a soldului. Totuși, în cazul în care – pe baza unui raport final care urmează să fie prezentat de către beneficiar până la termenul-limită indicat în acordul de grant – a) evenimentele care generează acordarea grantului nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare într-un mod diferit decât cel planificat sau b) costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar sunt mai mici decât cele planificate în faza de depunere a cererii sau c) calitatea activităților desfășurate/rezultatelor obținute este insuficientă, beneficiarul va trebui să ramburseze orice sume în plus primite deja ca plată de prefinanțare.

Ca regulă generală, plata finală sau cererea de recuperare a soldului va fi emisă în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final.

Pentru mai multe informații, modalitățile detaliate de plată aplicabile fiecărei acțiuni pot fi consultate în secțiunea „Termene-limită pe durata proiectului și modalități de plată” de mai jos.

 

Sancțiuni financiare

Beneficiarii acțiunilor centralizate care s-a constatat că și-au încălcat grav obligațiile contractuale pot fi supuși unor sancțiuni financiare, în termenii specificați în acordul de grant.