Spis treści
Szukaj w przewodniku

Procedury dokonywania płatności

W zależności od rodzaju akcji, okresu obowiązywania umowy finansowej/decyzji o przyznaniu dofinansowania i oceny ryzyka finansowego projekty wspierane w ramach programu Erasmus+ podlegają różnym procedurom dokonywania płatności.

Z wyjątkiem pierwszej płatności zaliczkowej, płatności lub zwroty płatności będą dokonywane na podstawie analizy raportów lub wniosków o płatność przedstawionych przez beneficjenta (wzory tych dokumentów zostaną udostępnione w ciągu roku na stronach internetowych agencji narodowych i Agencji Wykonawczej).

Poniżej opisano procedury dokonywania płatności stosowane w ramach programu Erasmus+.

 

Płatność zaliczkowa

Płatność zaliczkowa zostanie przekazana beneficjentowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy finansowej przez ostatnią z dwóch stron lub w momencie powiadomienia beneficjenta o decyzji o przyznaniu dofinansowania i, w stosownych przypadkach, otrzymania odpowiednich zabezpieczeń (zob. podrozdział „Zabezpieczenie finansowe” poniżej). Płatność zaliczkowa ma zapewnić beneficjentowi płynność. Agencje narodowe lub Agencja Wykonawcza mogą podjąć decyzję o podzieleniu pierwszej płatności zaliczkowej na więcej rat. Mogą one również podjąć decyzję o obniżeniu płatności zaliczkowej lub o niewypłaceniu żadnej płatności zaliczkowej, jeżeli zdolność finansowa beneficjenta nie zostanie uznana za zadowalającą.

 

Kolejne płatności zaliczkowe

W ramach określonych akcji druga – a w niektórych przypadkach trzecia – płatność zaliczkowa zostanie przekazana beneficjentowi w terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania przez agencję narodową lub Agencję Wykonawczą od beneficjenta kolejnych wniosków o płatność zaliczkową lub jeżeli wnioskowi o kolejną płatność zaliczkową towarzyszy raport przejściowy. Wniosek o kolejne płatności zaliczkowe może zostać złożony, gdy wykorzystano co najmniej 70% poprzedniej płatności zaliczkowej. Jeżeli z oświadczenia dotyczącego wykorzystania poprzedniej płatności zaliczkowej lub poprzednich płatności zaliczkowych wynika, że na pokrycie kosztów akcji wykorzystano mniej niż 70% poprzedniej płatności zaliczkowej lub poprzednich płatności zaliczkowych, kwotę nowej płatności zaliczkowej obniża się o niewykorzystane kwoty poprzedniej płatności zaliczkowej.

 

Raporty przejściowe lub raporty z postępów/raporty techniczne

W ramach niektórych akcji beneficjenci zostaną poproszeni o przedstawienie raportu przejściowego załączonego do wniosku o dalszą płatność zaliczkową. W innych przypadkach beneficjenci mogą również zostać poproszeni o złożenie raportu z postępów/raportu technicznego informującego o stanie realizacji projektu. Raporty z postępów/raporty techniczne nie pociągają za sobą dalszej płatności zaliczkowej. Raport przejściowy i raport z postępów / raport techniczny należy złożyć w terminie wskazanym w umowie finansowej lub decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

Płatność końcowa lub zwrot niewykorzystanej części dofinansowania

Wysokość kwoty płatności końcowej, która zostanie dokonana na rzecz beneficjenta, zostanie ustalona na podstawie raportu końcowego, który należy złożyć w terminie wskazanym w umowie finansowej lub decyzji o przyznaniu dofinansowania. Jeżeli a) działania, w związku z którymi przyznano dofinansowanie, nie są prowadzone lub są prowadzone w inny sposób, niż planowano; lub b) koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta są niższe od kosztów planowanych na etapie składania wniosku; lub c) jakość przeprowadzonych działań/osiągniętych rezultatów jest niewystarczająca, finansowanie może zostać proporcjonalnie obniżone lub w stosownych przypadkach beneficjent będzie musiał zwrócić wszelkie nadwyżki kwot, jakie już otrzymał w ramach płatności zaliczkowej.

W ramach niektórych akcji agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza przekazuje 100% przyznanego dofinansowania w formie płatności zaliczkowych. W takich przypadkach płatność końcowa nie jest należna. Jeżeli jednak – na podstawie raportu końcowego, które beneficjent ma przedstawić w terminie wskazanym w umowie finansowej – a) działania, w związku z którymi przyznano dofinansowanie, nie są prowadzone lub są prowadzone w inny sposób niż planowano; lub b) koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta są niższe od kosztów planowanych na etapie składania wniosku; lub c) jakość przeprowadzonych działań/osiągniętych rezultatów jest niewystarczająca, beneficjent będzie musiał zwrócić wszelkie nadwyżki kwot, jakie już otrzymał w ramach płatności zaliczkowej.

Co do zasady płatność końcowa zostanie dokonana lub wniosek o zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zostanie wystosowany w terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego.

Dalsze informacje na temat warunków dokonywania płatności mających zastosowanie do każdej akcji można znaleźć w podrozdziale „Terminy cyklu trwania projektu i warunki dokonywania płatności” poniżej.

 

Kary finansowe

Beneficjenci scentralizowanych akcji, którzy w istotny sposób naruszyli swoje zobowiązania umowne, mogą podlegać karom finansowym na warunkach określonych w umowie finansowej.