Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Διαδικασίες πληρωμής

Ανάλογα με το είδος της δράσης, τη διάρκεια της συμφωνίας/απόφασης επιχορήγησης και την αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, τα σχέδια που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες πληρωμής.

Εκτός από την πρώτη πληρωμή προχρηματοδότησης, προβλέπεται η διενέργεια άλλων πληρωμών ή εισπράξεων βάσει της ανάλυσης των εκθέσεων ή των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος (τα υποδείγματα των εν λόγω εντύπων διατίθενται κατά τη διάρκεια του έτους στους ιστοτόπους του Εθνικού και του Εκτελεστικού Οργανισμού).

Οι διαδικασίες πληρωμής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ περιγράφονται στη συνέχεια.

 

Προχρηματοδότηση

Μια πληρωμή προχρηματοδότησης καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης από το τελευταίο των δύο μερών ή από την κοινοποίηση της απόφασης επιχορήγησης στον δικαιούχο, και, κατά περίπτωση, την είσπραξη των κατάλληλων εγγυήσεων (βλέπε ενότητα «Χρηματική εγγύηση» παρακάτω). Σκοπός της προχρηματοδότησης είναι η παροχή ρευστών διαθεσίμων στον δικαιούχο. Ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει την κατανομή της πρώτης πληρωμής προχρηματοδότησης σε περισσότερες από μία δόσεις. Μπορεί επίσης να αποφασίσει τη μείωση της προχρηματοδότησης ή τη μη καταβολή καμίας προχρηματοδότησης, αν η χρηματοδοτική ικανότητα του δικαιούχου δεν θεωρείται ικανοποιητική.

 

Καταβολή περαιτέρω προχρηματοδότησης

Στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων, είναι δυνατή η καταβολή δεύτερης – ή ακόμα και τρίτης – πληρωμής προχρηματοδότησης στον δικαιούχο, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, από τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό, του αιτήματος του δικαιούχου για περαιτέρω προχρηματοδότηση, ή εάν η αίτηση για περαιτέρω προχρηματοδότηση συνοδεύεται από ενδιάμεση έκθεση. Οι αιτήσεις για περαιτέρω πληρωμές προχρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται εφόσον έχει δαπανηθεί το 70% του ποσού της προηγούμενης καταβληθείσας προχρηματοδότησης. Εφόσον από τη δήλωση χρήσης της προηγούμενης πληρωμής προχρηματοδότησης προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από το 70% αυτής για την κάλυψη των δαπανών της δράσης, το ποσό της νέας προχρηματοδότησης που πρόκειται να καταβληθεί μπορεί να μειωθεί κατά τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη προχρηματοδότηση.

 

Ενδιάμεση έκθεση ή εκθέσεις προόδου/τεχνικές εκθέσεις

Για ορισμένες δράσεις, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση η οποία συνοδεύει την αίτηση του δικαιούχου για περαιτέρω προχρηματοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν έκθεση προόδου/τεχνική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου. Η υποβολή εκθέσεων προόδου/τεχνικών εκθέσεων δεν συνεπάγεται την καταβολή περαιτέρω προχρηματοδότησης. Η ενδιάμεση έκθεση ή η έκθεση προόδου/τεχνική έκθεση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης.

 

Καταβολή ή ανάκτηση του υπολοίπου

Το ποσό της τελικής πληρωμής το οποίο πρέπει να χορηγηθεί στον δικαιούχο καθορίζεται βάσει της τελικής έκθεσης που υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης. Εάν α) το γενεσιουργό γεγονός δεν υλοποιηθεί ή υλοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε σχεδιαστεί, ή β) οι επιλέξιμες δαπάνες που όντως βαρύνουν τον δικαιούχο είναι χαμηλότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της αίτησης, ή γ) η ποιότητα των δραστηριοτήτων/παραγόμενων αποτελεσμάτων είναι ανεπαρκής, ενδέχεται η χρηματοδότηση να μειωθεί αναλογικά, και, ο δικαιούχος να κληθεί να επιστρέψει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχει ήδη λάβει ως προχρηματοδότηση.

Για ορισμένες δράσεις, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μεταφέρει το 100% της επιχορήγησης μέσω των δόσεων προχρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εκκρεμεί η πληρωμή του υπολοίπου. Ωστόσο, εάν, βάσει της τελικής έκθεσης που υποβάλλεται από τον δικαιούχο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης, α) το γενεσιουργό γεγονός δεν έχει υλοποιηθεί ή έχει υλοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε σχεδιαστεί, ή β) οι επιλέξιμες δαπάνες που όντως βαρύνουν τον δικαιούχο είναι χαμηλότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της αίτησης, ή γ) η ποιότητα των δραστηριοτήτων/παραγόμενων αποτελεσμάτων είναι ανεπαρκής, ο δικαιούχος θα κληθεί να επιστρέψει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχει ήδη λάβει ως προχρηματοδότηση.

Κατά κανόνα, η τελική πληρωμή ή η αίτηση ανάκτησης του υπολοίπου πραγματοποιείται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες πληρωμής που ισχύουν για κάθε δράση, βλέπε ενότητα «Επιμέρους προθεσμίες και λεπτομέρειες πληρωμής των σχεδίων».

 

Οικονομικές κυρώσεις

Στους δικαιούχους κεντρικών δράσεων οι οποίοι διαπιστώνεται ότι διέπραξαν σοβαρή παράβαση εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων είναι δυνατόν να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης