Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Viktiga datum under projektet gång och betalningsvillkor

Viktiga datum under projektets gång Betalningsvillkor
Preliminärt datum för meddelande om bidragsbeslut Preliminärt datum för undertecknande av bidragsavtal Datum för slutlig utbetalning/begäran om återbetalning av resterande belopp Antal förfinansieringar (Teknisk) delrapport % av bidraget som beviljas i olika steg
PO1 – Utbyten för studenter och personal inom högre utbildning 4 månader från sista ansökningsdag 4 månader från sista ansökningsdag Inom 60 kalenderdagar från det nationella programkontorets mottagande av slutrapporten 2 Ja Förfin.: 80 % – 20 % Rest.: 0 %
PO1 – Andra typer av utbyten (yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdom) 4 månader från sista ansökningsdag 4 månader från sista ansökningsdag Inom 60 kalenderdagar från det nationella programkontorets mottagande av slutrapporten 1 Nej Förfin.: 80 % Rest.: 20 %
PO1 – Yrkesutbildning (frivilligt) 4 månader från sista ansökningsdag 4 månader från sista ansökningsdag Inom 60 kalenderdagar från det nationella programkontorets mottagande av slutrapporten 2 Ja

Förfin.: 80 % – 20 %

Rest.: 0 %

PO1 – Erasmus Mundus gemensamma masterprogram 5 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag Ingen utbetalning av resterande belopp planeras 3 Nej Förfin.: 25 % – 50 % – 25 % Rest.: 0 %
PO2 – Strategiska partnerskap på upp till 2 år 4 månader från sista ansökningsdag 5 månader från sista ansökningsdag Inom 60 kalenderdagar från det nationella programkontorets mottagande av slutrapporten 1 Nej Förfin.: 80 % Rest.: 20 %
PO2 – Strategiska partnerskap på mellan 2 och 3 år 4 månader från sista ansökningsdag 5 månader från sista ansökningsdag Inom 60 kalenderdagar från det nationella programkontorets mottagande av slutrapporten 2 Ja Förfin.: 40 % – 40 % Rest.: 20 %
PO2 – Strategiska partnerskap i form av partnerskap för skolutbyte (frivilligt) 4 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag  Inom 60 kalenderdagar från det att alla berörda nationella programkontor mottagit slutrapporterna 2 Ja Förfin.: 80 % – 20 % Rest.: 0 %
PO2 – Kunskapsallianser (inklusive Europauniversitet) och branschspecifika kunskapsallianser 5 månader från sista ansökningsdag 7 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 2 Ja Förfin.: 40 % – 40 % Rest.: 20 %
PO2 – Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning 6 månader från sista ansökningsdag 7 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 2 Ja Förfin.: 50 % – 40 % Rest.: 10 %
PO2 – Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet 5 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 1 Ja Förfin.: 80 % Rest.: 20 %
PO3 – Projekt för ungdomsdialog 4 månader från sista ansökningsdag 4 månader från sista ansökningsdag Inom 60 kalenderdagar från det nationella programkontorets mottagande av slutrapporten 1 Nej Förfin.: 80 % Rest.: 20 %
Viktiga datum under projektets gång Betalningsvillkor
Preliminärt datum för meddelande om bidragsbeslut Preliminärt datum för undertecknande av bidragsavtal Datum för slutlig utbetalning/begäran om återbetalning av resterande belopp Antal förfinansieringar (Teknisk) delrapport % av bidraget som beviljas i olika steg
Jean Monnet-insatser 5 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 1 Ja Förfin.: 70 % Rest.: 30 %
Idrott – Samarbetspartnerskap 5 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 1 Nej Förfin.: 70 % Rest.: 30 %
Idrott – Små samarbetspartnerskap 5 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 1 Nej Förfin.: 70 % Rest.: 30 %
Idrott – Ideella europeiska idrottsevenemang 5 månader från sista ansökningsdag 6 månader från sista ansökningsdag Inom 60 dagar från Eaceas mottagande av slutrapporten 1 Nej Förfin.: 70 % Rest.: 30 %

För strategiska partnerskap som använder partnerskapsformen skolutbyte och yrkesutbildningsprojekt inom programområde 1 kan det nationella programkontoret, beroende på den nationella rättsliga ramen och de inblandade organisationernas rättsliga status, besluta att tillämpa en modell där 100 % av bidraget betalas ut som förfinansiering. När det gäller yrkesutbildningsprojekt inom programområde 1 kan det nationella programkontoret besluta att använda modellen med 100 % förfinansiering endast om den sökande är en skola enligt nationell lagstiftning. I de fall då denna modell inte är tillämplig kommer övriga finansieringsmodeller som gäller för dessa insatser att användas.

De preliminära datum som anges ovan är endast avsedda som generell information och innebär inte någon rättslig skyldighet för de nationella programkontoren eller för Eacea. När det gäller de betalningsvillkor som beskrivs ovan bör det också påpekas att de kommer att tillämpas generellt, men beroende på den specifika situationen för den berörda sökande organisationen eller det berörda sökande konsortiet (t.ex. beroende på den finansiella kapaciteten) kan andra arrangemang fastställas i bidragsavtalet eller bidragsbeslutet. Om det skulle finnas brist på EU-anslag för ett visst budgetår kan de första utbetalningarna av förfinansiering minskas ytterligare.