Spis treści
Szukaj w przewodniku

Terminy cyklu trwania projektu i warunki dokonywania płatności

Terminy cyklu trwania projektu Warunki dokonywania płatności
Orientacyjna data powiadomienia o decyzji o przyznaniu dofinansowania Orientacyjna data podpisania umowy finansowej Data płatności końcowej / wniosku o zwrot niewykorzystanej części dofinansowania Liczba płatności zaliczkowych Raport przejściowy (techniczny) % dofinansowania przyznanego na różnych etapach
Akcja 1 – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 4 miesiące od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego przez agencję narodową 2 Tak Płatność zal.: 80%-20% Saldo: 0%
Akcja 1 – Inne rodzaje mobilności (kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, edukacja dorosłych i młodzież) 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 4 miesiące od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego przez agencję narodową 1 Nie Płatność zal.: 80% Saldo: 20 %
Akcja 1 – Kształcenie i szkolenie zawodowe (opcjonalnie) 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 4 miesiące od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego przez agencję narodową 2 Tak

Płatność zal.: 80%-20%

Saldo: 0%

Akcja 1 – Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku Nie przewidziano płatności końcowej 3 Nie Płatność zal.: 25%-50%-25% Saldo: 0%
Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne trwające do dwóch lat 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego przez agencję narodową 1 Nie Płatność zal.: 80% Saldo: 20 %
Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne trwające od dwóch do trzech lat 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego przez agencję narodową 2 Tak Płatność zal.: 40%-40% Saldo: 20 %
Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – format współpracy szkół (opcjonalnie) 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku  W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportów końcowych przez wszystkie zaangażowane agencje narodowe 2 Tak Płatność zal.: 80%-20% Saldo: 0%
Akcja 2 – Sojusze na rzecz wiedzy (w tym uniwersytety europejskie), sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 7 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 2 Tak Płatność zal.: 40 %-40 % Saldo: 20 %
Akcja 2 – Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku 7 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 2 Tak Płatność zal.: 50%-40% Saldo: 10 %
Akcja 2 – Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 1 Tak Płatność zal.: 80% Saldo: 20 %
Akcja 3 – Projekty dialogu z osobami młodymi 4 miesiące od terminu złożenia wniosku 4 miesiące od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego przez agencję narodową 1 Nie Płatność zal.: 80% Saldo: 20 %
Działania „Jean Monnet” 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 1 Tak Płatność zal.: 70% Saldo: 30 %
Sport – współpraca partnerska 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 1 Nie Płatność zal.: 70% Saldo: 30 %
Sport – współpraca partnerska na mniejszą skalę 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 1 Nie Płatność zal.: 70 % Saldo: 30 %
Sport – niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 5 miesięcy od terminu złożenia wniosku 6 miesięcy od terminu złożenia wniosku W terminie 60 dni od otrzymania raportu końcowego przez EACEA 1 Nie Płatność zal.: 70% Saldo: 30 %

W przypadku partnerstw strategicznych stosujących format współpracy szkół oraz projektów Akcji 1 w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w zależności od krajowych ram prawnych oraz od statusu prawnego organizacji uczestniczących w projekcie, agencja narodowa może zastosować model ze 100% zaliczkowaniem. W przypadku projektów Akcji 1 w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego agencja narodowa może zastosować model ze 100% zaliczkowaniem wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca jest szkołą zgodnie z prawem krajowym. W przypadkach, w których model ten nie zostanie zastosowany, wykorzystane zostaną inne modele finansowe obowiązujące dla tych akcji.

Należy zauważyć, że orientacyjne daty przedstawione w tabeli powyżej podano jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania prawnego dla agencji narodowych i Agencji Wykonawczej. Podobnie, jeżeli chodzi o przedstawione powyżej sposoby dokonywania płatności, należy zauważyć, że będą one powszechnie stosowane, ale w zależności od indywidualnej sytuacji organizacji składającej wniosek lub zainteresowanego konsorcjum (np. w zależności od zdolności finansowej) w umowie finansowej / decyzji o przyznaniu dofinansowania mogą zostać dokonane inne ustalenia. W przypadku deficytu środków UE na dany rok budżetowy poziomy pierwszych płatności zaliczkowych mogą zostać dodatkowo obniżone.