Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Overzicht van projecttermijnen en betalingsvoorwaarden

Overzicht van projecttermijnen Betalingsvoorwaarden
Indicatieve datum van kennisgeving subsidiebesluit Indicatieve datum van ondertekening subsidieovereenkomst Datum van laatste betaling/verzoek tot terugbetaling van het saldo Aantal voorfinancieringsbetalingen Tussentijds (technisch) verslag Subsidiepercentage in de verschillende fasen
Kernactie 1 – Mobiliteit voor hogeronderwijsstudenten en -personeel 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslag door nationaal agentschap 2 Ja Voorfinanciering: 80 %-20 % Saldo: 0 %
Kernactie 1 – Andere vormen van mobiliteit (beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en jeugdzaken) 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslag door nationaal agentschap 1 Nee Voorfinanciering: 80 % Saldo: 20 %
Kernactie 1 – beroepsonderwijs en -opleiding (facultatief) 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslag door nationaal agentschap 2 Ja

Voorfinanciering: 80 %-20 %

Saldo: 0 %

Kernactie 1 – EMJMD 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Geen saldobetaling gepland 3 Nee Voorfinanciering: 25 %-50 %-25 % Saldo: 0 %
Kernactie 2 – Max. 2 jaar durende strategische partnerschappen 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslag door nationaal agentschap 1 Nee Voorfinanciering: 80 % Saldo: 20 %
Kernactie 2 – 2 t/m 3 jaar durende strategische partnerschappen 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslag door nationaal agentschap 2 Ja Voorfinanciering: 40 %-40 % Saldo: 20 %
Kernactie 2 – Strategische partnerschappen enkel voor scholen (facultatief) 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn  Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslagen door alle betrokken nationale agentschappen 2 Ja Voorfinanciering: 80 %-20 % Saldo: 0 %
Kernactie 2 – Kennisallianties (met in begrip van Europese universiteiten) en allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 7 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 2 Ja Voorfinanciering: 40 %-40 % Saldo: 20 %
Kernactie 2 – Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 7 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 2 Ja Voorfinanciering: 50 %-40 % Saldo: 10 %
Kernactie 2 – Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 1 Ja Voorfinanciering: 80 % Saldo: 20 %
Kernactie 3 – Dialoogprojecten voor jongeren 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 4 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindverslag door nationaal agentschap 1 Nee Voorfinanciering: 80 % Saldo: 20 %
Jean Monnet-activiteiten 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 1 Ja Voorfinanciering: 70 % Saldo: 30 %
Sport – Samenwerkingspartnerschappen 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 1 Nee Voorfinanciering: 70 % Saldo: 30 %
Sport – Kleine samenwerkingspartnerschappen 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 1 Nee Voorfinanciering: 70 % Saldo: 30 %
Sport – Europese sportevenementen zonder winstoogmerk 5 maanden vanaf uiterste indieningstermijn 6 maanden vanaf uiterste indieningstermijn Binnen 60 dagen na ontvangst eindverslag door EACEA 1 Nee Voorfinanciering: 70 % Saldo: 30 %

Voor strategische partnerschappen enkel voor scholen en kernactie 1-projecten op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, kan het nationaal agentschap, afhankelijk van het nationale rechtskader en de rechtsvorm van bij het project betrokken organisaties, besluiten een model met 100 % voorfinanciering toe te passen. Voor kernactie 1-projecten op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding kan het nationaal agentschap besluiten het model met 100 % voorfinanciering alleen te gebruiken als de aanvrager volgens de nationale wetgeving een school is. Ingeval dit model niet wordt toegepast, worden de andere financieringsmodellen voor deze acties gebruikt.

Opgemerkt zij dat de indicatieve data in de bovenstaande tabel alleen ter informatie worden vermeld en geen wettelijke verplichting inhouden voor de nationale agentschappen en het Uitvoerend Agentschap. Voorts zij opgemerkt dat de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden over het algemeen worden toegepast, maar dat de subsidieovereenkomst of het subsidiebesluit niettemin kunnen voorzien in andere regelingen naargelang van de individuele situatie van de aanvragende organisaties of consortia (bijvoorbeeld afhankelijk van de financiële draagkracht). Wanneer in een bepaald begrotingsjaar een tekort aan beschikbare EU-kredieten bestaat, kunnen de eerste voorfinancieringsbetalingen verder worden verlaagd.