Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Επιμέρους προθεσμίες και λεπτομέρειες πληρωμής των σχεδίων

Επιμέρους προθεσμίες των σχεδίων Λεπτομέρειες πληρωμής
Ενδεικτική ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιχορήγησης Ενδεικτική ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης Ημερομηνία τελικής πληρωμής/αίτησης επιστροφής του υπολοίπου Αριθμός προχρηματοδοτήσεων Ενδιάμεση (τεχνική) έκθεση Ποσοστό % της χορηγηθείσας επιχορήγησης σε διαφορετικά στάδια
ΚΑ1 – Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 2 Ναι Προχρηματοδότηση: 80%-20% Υπόλοιπο: 0%
ΚΑ1 – Άλλα είδη κινητικότητας (ΕΕΚ, σχολική εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαία) 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 1 Όχι Προχρηματοδότηση: 80% Υπόλοιπο: 20%
KA1 – ΕΚΚ (προαιρετικό) 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 2 Ναι

Προχρηματοδότηση: 80%-20%

Υπόλοιπο: 0%

ΚΑ1 - Κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής Δεν προβλέπεται καταβολή του υπολοίπου 3 Όχι Προχρηματοδότηση: 25%-50%-25% Υπόλοιπο: 0%
ΚΑ2 – Στρατηγικές συμπράξεις διάρκειας έως 2 ετών 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 1 Όχι Προχρηματοδότηση: 80% Υπόλοιπο: 20%
ΚΑ2 – Στρατηγικές συμπράξεις διάρκειας 2 έως 3 ετών 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 2 Ναι Προχρηματοδότηση: 40 %-40 % Υπόλοιπο: 20%
ΚΑ2 - Στρατηγικές συμπράξεις με τη μορφή συμπράξεων ανταλλαγής μεταξύ σχολείων (προαιρετικό) 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής  Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 2 Ναι Προχρηματοδότηση: 80%-20% Υπόλοιπο: 0%
ΚΑ2 – Συμμαχίες γνώσης (συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων) και τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 7 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 2 Ναι Προχρηματοδότηση: 40 %-40 % Υπόλοιπο: 20%
KA2 – Ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής 7 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 2 Ναι Προχρηματοδότηση: 50 %-40 % Υπόλοιπο: 10%
ΚΑ2 – Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 1 Ναι Προχρηματοδότηση: 80% Υπόλοιπο: 20%
ΚΑ3 – Προγράμματα διαλόγου για τη νεολαία 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον Εθνικό Οργανισμό 1 Όχι Προχρηματοδότηση: 80% Υπόλοιπο: 20%
Δραστηριότητες Jean Monnet 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 1 Ναι Προχρηματοδότηση: 70% Υπόλοιπο: 30%
Αθλητισμός – Συμπράξεις συνεργασίας 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 1 Όχι Προχρηματοδότηση: 70% Υπόλοιπο: 30%
Αθλητισμός –Συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 1 Όχι Προχρηματοδότηση: 70% Υπόλοιπο: 30%
Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 5 μήνες από την προθεσμία υποβολής 6 μήνες από την προθεσμία υποβολής Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης από τον EACEA 1 Όχι Προχρηματοδότηση: 70% Υπόλοιπο: 30%

Για στρατηγικές συμπράξεις που υλοποιούνται ως συμπράξεις ανταλλαγής μεταξύ σχολείων και σχέδια στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 στον τομέα της ΕΕΚ, ανάλογα με το εθνικό νομικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή ενός μοντέλου προχρηματοδότησης κατά 100%. Για σχέδια στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 στον τομέα της ΕΕΚ, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή ενός μοντέλου προχρηματοδότησης κατά 100% μόνο εάν ο αιτών είναι σχολείο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο, χρησιμοποιείται το μοντέλο χρηματοδότησης που ισχύει για αυτές τις δράσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενδεικτικές ημερομηνίες που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα παρατίθενται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν είναι νομικά δεσμευτικές για τον εκάστοτε Εθνικό ή Εκτελεστικό Οργανισμό. Ομοίως, όσον αφορά τους όρους πληρωμής που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν γενική εφαρμογή και ότι, ανάλογα με τη κατάσταση του συγκεκριμένου αιτούντος οργανισμού ή κοινοπραξίας (π.χ. ανάλογα με τη χρηματοοικονομική ικανότητα) είναι δυνατό να προβλεφθούν διαφορετικές ρυθμίσεις στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης. Σε περίπτωση έλλειψης πιστώσεων της ΕΕ σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό έτος, τα επίπεδα της πρώτης πληρωμής προχρηματοδότησης μπορεί να μειωθούν περαιτέρω.