Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Subsidiebedrag

De aanvaarding van een aanvraag houdt geen verbintenis in tot toekenning van financiële steun ter hoogte van het aangevraagde bedrag. De aangevraagde financiële steun kan worden verlaagd op basis van de specifieke financiële regels die van toepassing zijn op een bepaalde actie.

De subsidietoekenning in een bepaalde selectieronde geeft geen recht op subsidiëring in daaropvolgende rondes.

Opgemerkt zij dat het in de overeenkomst vastgestelde subsidiebedrag geldt als bovengrens die niet kan worden verhoogd, zelfs niet wanneer de begunstigde daarom verzoekt.

De door het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap overgemaakte financiële middelen moeten worden geïdentificeerd door de rekening of subrekening van de begunstigde van de subsidiebetaling.