Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποσό επιχορήγησης

Η αποδοχή της αίτησης δεν δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής χρηματοδότησης που είναι ίση με το ποσό που αιτήθηκε ο αιτών. Η αιτούμενη χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί με βάση τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για μια δεδομένη δράση.

Η επιχορήγηση που χορηγείται στο πλαίσιο ενός γύρου επιλογής δεν συνεπάγεται δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους γύρους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό της επιχορήγησης που προβλέπεται στη συμφωνία είναι το ανώτατο δυνατό και δεν δύναται να αυξηθεί, ακόμα και εάν ο δικαιούχος αιτηθεί την καταβολή υψηλότερου ποσού.

Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από τον εκτελεστικό ή τον εθνικό οργανισμό, πρέπει να καθίσταται δυνατή η αναγνώρισή τους στον λογαριασμό ή υπο-λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος για την καταβολή της επιχορήγησης.