Kazalo
Iskanje po vodniku

Sporazum/sklep o nepovratnih sredstvih

Če je projekt izbran za nepovratna sredstva EU v okviru programa Erasmus+:

je prijavitelj izbranega projekta obveščen o sklepu o nepovratnih sredstvih, ki ga je sprejela Izvajalska agencija. Po prejetju sklepa/obvestila o sklepu prijavitelj postane upravičenec do nepovratnih sredstev EU in lahko začne izvajati projekt1;

nacionalna ali Izvajalska agencija, ki izbere projekt, in prijavitelj podpišeta sporazum o nepovratnih sredstvih. Prijavitelj bo prejel sporazum o nepovratnih sredstvih, ki ga mora podpisati njegov zakoniti zastopnik in ki se mora vrniti nacionalni ali Izvajalski agenciji; nacionalna ali Izvajalska agencija je zadnja podpisnica, ki podpiše sporazum. Ko sporazum podpišeta obe strani, prijavitelj postane upravičenec do nepovratnih sredstev EU in lahko začne izvajati projekt2

Glede na vrsto ukrepa so lahko sporazumi o nepovratnih sredstvih v obliki sporazumov za enega upravičenca, pri čemer je prijavitelj edini upravičenec, ali sporazumov za več upravičencev, pri čemer vse partnerske organizacije konzorcija postanejo upravičenke do sporazuma. Sporazum za več upravičencev podpiše koordinator, ki je edina kontaktna točka za nacionalno ali Izvajalsko agencijo. Vse druge organizacije, ki sodelujejo v projektu (soupravičenke), pa podpišejo mandat, s katerim koordinatorju dodelijo odgovornost, da deluje kot glavni upravičenec. Praviloma morajo biti mandati za prijavitelja od vsakega partnerja zagotovljeni ob prijavi. Če se ti mandati zagotovijo pozneje, morajo biti na voljo najpozneje ob podpisu sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Opomba: mandati niso zahtevani za partnerske organizacije v državah, ki niso države organizacije prijaviteljice v primeru projektov mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju, projekte mobilnosti za dijake in osebje v PIU, projekte mobilnosti za šolsko osebje in projekte mobilnosti za osebje v izobraževanju odraslih. Mandat za organizacijo prijaviteljico pa morajo zagotoviti organizacije, ki so članice nacionalnih konzorcijev na področju visokošolskega izobraževanja, PIU, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Izjema so strateška partnerstva v obliki „partnerstev za šolske izmenjave“, v okviru katerih bo vsaka sodelujoča organizacija, ki sodeluje v izbranem projektu, podpisala sporazum o nepovratnih sredstvih – posebej za svoj delež nepovratnih sredstev – z nacionalno agencijo, ki ima sedež v državi te organizacije.

Vzorci sporazumov in sklepov o nepovratnih sredstvih, ki se uporabljajo v okviru programa Erasmus+, bodo med letom na voljo na spletiščih Evropske komisije in Izvajalske agencije.

Okvirni koledar za prejetje sporazumov in sklepov o nepovratnih sredstvih v okviru posameznih ukrepov je naveden v poglavju „Roki življenjskega cikla projekta in načini plačila“ v nadaljevanju.

  • 1. Za izjeme pri tem pravilu glej poglavje „Neveljavnost za nazaj“ v tem delu vodnika.
  • 2. Glej prejšnjo opombo.