Spis treści
Szukaj w przewodniku

Umowa finansowa / decyzja o przyznaniu dofinansowania

Jeżeli projekt zostanie wybrany do otrzymania dofinansowania UE w ramach programu Erasmus+:

  • wnioskodawca zgłaszający wybrany projekt zostaje powiadomiony o decyzji o przyznaniu dofinansowania podjętej przez Agencję Wykonawczą. Po otrzymaniu decyzji/powiadomienia o decyzji wnioskodawca staje się beneficjentem dofinansowania UE i może rozpocząć realizację projektu1;
  • podpisana zostaje umowa finansowa między agencją narodową lub Agencją Wykonawczą, która wybrała dany projekt, a wnioskodawcą. Wnioskodawca otrzyma umowę finansową, którą musi podpisać jego przedstawiciel prawny i którą musi odesłać do agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej; agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza podpisuje umowę jako ostatnia. Gdy obie strony podpiszą umowę, wnioskodawca staje się beneficjentem dofinansowania UE i może rozpocząć realizację projektu2.

W zależności od rodzaju akcji umowy finansowe mogą przybrać formę umów z jednym beneficjentem, w przypadku których wnioskodawca jest jedynym beneficjentem, lub umów z wieloma beneficjentami, w przypadku których wszystkie organizacje partnerskie danego konsorcjum stają się beneficjentami umowy. Umowę z wieloma beneficjentami podpisuje koordynator, który jest jedynym punktem kontaktowym dla agencji narodowej lub wykonawczej. Wszystkie pozostałe organizacje uczestniczące w projekcie (współbeneficjenci) podpisują jednak pełnomocnictwo do przeniesienia na koordynatora uprawnienia do działania jako główny beneficjent. Zasadniczo każdy z partnerów powinien dostarczyć wnioskodawcy pełnomocnictwo na etapie składania wniosku. W przypadku dostarczania tych pełnomocnictw na późniejszym etapie należy je udostępnić najpóźniej przed podpisaniem umowy finansowej.

Uwaga: pełnomocnictwa nie są wymagane w odniesieniu do organizacji partnerskich w krajach innych niż kraj organizacji składającej wniosek w przypadku projektów w zakresie mobilności studentów i pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, projektów w zakresie mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, projektów w zakresie mobilności kadry edukacji szkolnej i projektów w zakresie mobilności kadry edukacji dorosłych. Organizacje będące członkami konsorcjów krajowych z dziedziny szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej oraz edukacji dorosłych mają jednak obowiązek dostarczyć organizacji składającej wniosek wspomniane pełnomocnictwo.

Wyjątkowo w przypadku partnerstw strategicznych stosujących format partnerstwa współpracy szkół każda organizacja uczestnicząca w zatwierdzonym projekcie podpisze z agencją narodową ustanowioną w kraju, w którym działa dana organizacja, oddzielną umowę finansową z jednym beneficjentem odpowiednią do wielkości jej części dofinansowania.

Wzory umów finansowych i decyzji o przyznaniu dofinansowania stosowanych w ramach programu Erasmus+ zostaną udostępnione w ciągu roku na stronach internetowych Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej.

Orientacyjny kalendarz otrzymywania umów finansowych i decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach każdej akcji znajduje się w podrozdziale „Terminy cyklu trwania projektu i warunki dokonywania płatności” poniżej.

  • 1. Wyjątki od tej reguły można znaleźć w podrozdziale „Zasada niedziałania wstecz” w tej części przewodnika.
  • 2. Zob. przypis powyżej.