Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Συμφωνία/απόφαση επιχορήγησης

Σε περίπτωση επιλογής του σχεδίου για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+, ακολουθεί:

  • κοινοποίηση της απόφασης επιχορήγησης, η οποία λαμβάνεται από τον εκτελεστικό οργανισμό, στον αιτούντα του επιλεγμένου σχεδίου. Μετά την παραλαβή/κοινοποίηση της απόφασης, ο αιτών ορίζεται ως δικαιούχος της επιχορήγησης της ΕΕ και μπορεί να προβεί στην υλοποίηση του σχεδίου1;
  • υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης μεταξύ του αρμόδιου για την επιλογή του σχεδίου εθνικού ή εκτελεστικού οργανισμού και του αιτούντος. Ο αιτών παραλαμβάνει τη συμφωνία επιχορήγησης, την υποβάλλει προς υπογραφή στον νόμιμο εκπρόσωπό του και την επιστρέφει στον εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό· η Εθνική Υπηρεσία ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός είναι το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος που θα υπογράψει. Όταν η επιχορήγηση έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη, ο αιτών γίνεται δικαιούχος επιδότησης της ΕΕ και μπορεί να ξεκινήσει το έργο 2.

Ανάλογα με το είδος της δράσης, οι συμφωνίες επιχορήγησης μπορούν να λάβουν τη μορφή συμφωνιών μοναδικού δικαιούχου, στις οποίες ο μόνος δικαιούχος είναι ο αιτών, ή συμφωνιών πολλαπλών δικαιούχων, στις οποίες δικαιούχοι είναι όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας. Η συμφωνία πολλαπλών δικαιούχων υπογράφεται από τον συντονιστή, ο οποίος είναι το μόνο σημείο επαφής για την Εθνική Υπηρεσία ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο (συνδικαιούχοι) υπογράφουν εντολή με την οποία ορίζουν ως κύριο δικαιούχο τον οργανισμό συντονισμού. Κατά γενικό κανόνα, οι εντολές του κάθε εταίρου προς τον αιτούντα θα πρέπει να χορηγούνται στο στάδιο της αίτησης. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εντολές χορηγούνται σε μεταγενέστερο στάδιο, πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες το αργότερο μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

Σημείωση: Στην περίπτωση σχεδίων κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της ανώτατης /τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδίων κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ, σχεδίων κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και σχεδίων κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν απαιτείται η χορήγηση εντολών για οργανισμούς εταίρους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα του αιτούντος οργανισμού. Ωστόσο, οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε εθνικές κοινοπραξίες στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα πρέπει να χορηγούν εντολή στον αιτούντα οργανισμό.

Κατ’ εξαίρεση, για τις στρατηγικές συμπράξεις που λαμβάνουν τη μορφή «Σύμπραξη σχολικών ανταλλαγών», κάθε οργανισμός που συμμετέχει στο επιλεγμένο σχέδιο υπογράφει χωριστή συμφωνία επιχορήγησης (με ένα δικαιούχο) – ανάλογη του μεριδίου της επιχορήγησης που του αντιστοιχεί – με τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό της χώρας του

Κατά τη διάρκεια του έτους, θα διατεθούν στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εκτελεστικού οργανισμού υποδείγματα των συμφωνιών και των αποφάσεων επιχορήγησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παραλαβής των συμφωνιών και αποφάσεων επιχορήγησης για κάθε δράση παρατίθεται κατωτέρω, στην ενότητα «Επιμέρους προθεσμίες και λεπτομέρειες πληρωμής των σχεδίων».

  • 1. Για τις εξαιρέσεις από τον εν λόγω κανόνα, ανατρέξτε στην ενότητα της «μη αναδρομικότητας» του παρόντος Οδηγού.
  • 2. Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση.