Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Vad händer när min ansökan har lämnats in?

Alla ansökningar som tas emot av de nationella programkontoren eller av Centrala programkontoret granskas och bedöms.

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms uteslutande på grundval av de kriterier som beskrivs i den här handledningen av det nationella programkontor eller Centrala programkontoret som tar emot ansökan. Bedömningen omfattar följande:

  • En formell kontroll för att verifiera att kriterierna för bidragsberättigande och uteslutning är uppfyllda,
  • En kvalitetsgranskning för att utvärdera i vilken grad de deltagande organisationerna uppfyller urvalskriterierna (dvs. operativ och ekonomisk kapacitet) och projektet uppfyller tilldelningskriterierna. Sådana kvalitetsbedömningar görs oftast med stöd av oberoende experter. I sin bedömning har experterna stöd av de riktlinjer som Europeiska kommissionen har tagit fram. Dessa riktlinjer kommer att finnas tillgängliga på webbplatserna för Europeiska kommissionen och på de organ som ansvarar för förvaltningen av Erasmus+-projekt.
  • En kontroll av att förslaget inte innebär en risk för dubbelfinansiering. Sådan kontroll görs vid behov i samarbete med andra organ eller andra intressenter.

Det nationella programkontoret eller Centrala programkontoret ska utse en urvalskommitté som ska övervaka hanteringen av hela urvalsprocessen. På grundval av den bedömning som utförs av experter ska urvalskommittén utarbeta en förteckning över de projekt som man föreslår ska väljas ut.

Under bedömningsprocessen kan de sökande, när det gäller alla insatser som omfattas av handledningen, uppmanas att lämna kompletterande information eller förklara de styrkande handlingar som lämnats in i samband med ansökan, förutsatt att den informationen eller de förklaringarna inte medför någon väsentlig ändring av ansökan. Kompletterande information och förklaringar är särskilt motiverade när det är uppenbart att den sökande har gjort rena skrivfel, eller när – i fråga om projekt som finansieras genom avtal som omfattar flera bidragsmottagare – en eller flera fullmakter från partnerna saknas (se avsnittet ”bidragsavtal/bidragsbeslut” om avtal med flera bidragsmottagare).

Slutligt beslut

Vid utgången av urvalsförfarandet ska det nationella programkontoret eller Centrala programkontoret besluta om vilka projekt som ska få bidrag utifrån

  • den rangordning som föreslagits av urvalskommittén,
  • den tillgängliga budgeten för varje insats (eller varje verksamhet inom en insats).

Ansökningshandlingarna och åtföljande material kommer inte att skickas tillbaka till den sökande när urvalsförfarandet är avslutat, oavsett vilket resultatet blir av ansökningsprocessen.

Meddelande om bidragsbeslut

Den preliminära tidsplanen för meddelande av urvalsresultatet för varje ansökningsomgång anges i avsnittet ”Viktiga datum under projektets livscykel och betalningsvillkor” nedan.