Kazalo
Iskanje po vodniku

Kaj sledi po oddaji vloge?

Vse prijave, ki jih prejmejo nacionalne agencije ali Izvajalska agencija, gredo v postopek ocenjevanja.

Postopek ocenjevanja

Nacionalna ali Izvajalska agencija, ki prejme vlogo, oceni predloge projektov izključno na podlagi meril, navedenih v tem vodniku. Ocenjevanje zajema:

  • uradno preverjanje, ali so upoštevana merila za upravičenost in izključitev;
  • oceno kakovosti za ovrednotenje tega, v kolikšni meri sodelujoče organizacije izpolnjujejo merila za izbor (tj. operativna in finančna zmogljivost) in v kolikšni meri projekt izpolnjuje merila za dodelitev. Taka ocena kakovosti se v večini primerov izvede s podporo neodvisnih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo v svoji oceni upoštevali smernice, ki jih je razvila Evropska komisija; te smernice bodo na voljo na spletiščih Evropske komisije in agencij, ki so odgovorne za upravljanje projektov Erasmus+;
  • preverjanje, ali v zvezi s predlogom obstaja tveganje za dvojno financiranje. Po potrebi se tako preverjanje izvede v sodelovanju z drugimi agencijami ali deležniki.

Nacionalna ali Izvajalska agencija imenuje odbor za ocenjevanje, ki bo nadzoroval upravljanje celotnega postopka izbora. Na podlagi ocene, ki jo izvedejo strokovnjaki, bo odbor za ocenjevanje določil seznam predlaganih projektov za izbor.

Za vse ukrepe iz tega vodnika se lahko od prijaviteljev med postopkom ocenjevanja zahteva, da predložijo dodatne informacije ali pojasnijo dokazila, predložena v zvezi z vlogo, če takšne informacije ali pojasnila predloga ne spreminjajo znatno. Dodatne informacije in pojasnila so še zlasti utemeljeni v primeru očitnih pisnih napak prijavitelja ali v tistih primerih, ko – za projekte, ki so financirani s sporazumi za več upravičencev – manjka eden ali več mandatov partnerjev (za sporazume za več upravičencev glej poglavje „Sporazum/sklep o nepovratnih sredstvih“ v nadaljevanju).

Končna odločitev

Ob koncu postopka ocenjevanja se nacionalna ali Izvajalska agencija odloči, katerim projektom bodo dodeljena nepovratna sredstva na podlagi:

  • seznama razvrstitve, ki ga predlaga odbor za ocenjevanje;
  • proračuna, ki je na voljo za kateri koli ukrep (ali katero koli aktivnost v okviru ukrepa).

Po zaključku postopka izbora se dokumenti vloge in priloženo gradivo ne pošljejo nazaj prijavitelju, ne glede na izid postopka.

Obvestilo o sklepih o dodelitvi nepovratnih sredstev

Okvirni koledar za obvestila o rezultatih izbora v okviru posameznih ukrepov je naveden v poglavju „Roki življenjskega cikla projekta in načini plačila“ v nadaljevanju.