Obsah
Vyhľadávať v sprievodcovi

Postup po predložení žiadosti

Všetky žiadosti prijaté národnými agentúrami alebo výkonnou agentúrou sa podrobia postupu hodnotenia.

Postup hodnotenia

Národná alebo výkonná agentúra, ktorá prijala žiadosť, posudzuje návrhy projektov výlučne na základe kritérií opísaných v tomto sprievodcovi. Posúdenie zahŕňa:

  • formálnu kontrolu na overenie dodržiavania kritérií oprávnenosti a podmienok vylúčenia,
  • hodnotenie kvality na vyhodnotenie rozsahu, v ktorom účastnícke organizácie spĺňajú podmienky účasti (t. j. prevádzkovú a finančnú kapacitu), či a projekt spĺňa kritériá pridelenia grantu; takéto hodnotenie kvality sa vo väčšine prípadov realizuje s podporou nezávislých odborníkov. Odborníci budú pri hodnotení kvality postupovať podľa usmernení vypracovaných Európskou komisiou; tieto usmernenia budú sprístupnené na webových stránkach Európskej komisie a agentúr zodpovedných za riadenie projektov v rámci programu Erasmus+,
  • overenie, že návrh nepredstavuje riziko dvojitého financovania. Ak je to potrebné, takéto overenie sa vykoná v spolupráci s inými agentúrami alebo ďalšími zainteresovanými aktérmi.

Národná alebo výkonná agentúra vymenuje výberovú komisiu, ktorá bude dohliadať na riadenie celého výberového procesu. Na základe posúdenia odborníkov zostaví výberová komisia zoznam projektov, ktoré navrhuje vybrať.

V prípade všetkých akcií, na ktoré sa vzťahuje tento sprievodca, môžu byť žiadatelia počas postupu hodnotenia vyzvaní, aby poskytli doplňujúce informácie alebo vysvetlili doplňujúce dokumenty predložené v súvislosti so žiadosťou za predpokladu, že uvedené informácie alebo vysvetlenie podstatným spôsobom nemenia návrh. Doplňujúce informácie a vysvetlenie sú zvlášť opodstatnené v prípade očividných administratívnych chýb, ktorých sa žiadateľ dopustil, alebo v prípadoch, v ktorých (v prípade projektov financovaných prostredníctvom zmlúv s viacerými príjemcami) chýba jeden alebo viacero mandátov partnerov (v prípade zmlúv s viacerými príjemcami, pozri časť „Zmluva o poskytnutí grantu/rozhodnutie o grante“).

Konečné rozhodnutie

Po ukončení hodnotiaceho procesu rozhodne národná alebo výkonná agentúra o projektoch, ktorým udelí grant, na základe:

  • poradovníka navrhnutého výberovou komisiou,
  • rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre danú akciu (alebo určitú aktivitu v rámci akcie),

Po ukončení výberového procesu sa dokumentácia a sprievodný materiál týkajúci sa žiadosti neposiela späť žiadateľovi, bez ohľadu na výsledok, o ktorom rozhodla výberová komisia.

Oznámenie rozhodnutí o udelení grantu

Orientačný harmonogram oznamovania výsledkov výberu v rámci jednotlivých akcií je uvedený nižšie v časti „Termíny, ktoré sa vzťahujú na životný cyklus projektu, a spôsoby platieb“.