Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend?

Op alle aanvragen die binnenkomen bij de nationale agentschappen of bij het Uitvoerend Agentschap wordt een evaluatieprocedure toegepast.

Evaluatieprocedure

Het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap waar de aanvraag binnenkomt, toetst de projectvoorstellen uitsluitend aan de in deze gids beschreven criteria. De evaluatie behelst het volgende:

  • een formele controle om na te gaan of de subsidiabiliteits- en uitsluitingscriteria worden nageleefd;
  • een kwaliteitsbeoordeling om te onderzoeken in hoeverre de deelnemende organisaties voldoen aan de selectiecriteria (d.w.z. financiële draagkracht en operationele capaciteit) en in hoeverre het project beantwoordt aan de toekenningscriteria. Deze kwaliteitsbeoordeling wordt doorgaans uitgevoerd met de hulp van onafhankelijke deskundigen. De deskundigen laten zich bij hun evaluatiewerkzaamheden leiden door de richtsnoeren die de Europese Commissie heeft vastgesteld; deze richtsnoeren worden gepubliceerd op de websites van de Europese Commissie en van de agentschappen die belast zijn met het beheer van Erasmus+-projecten;
  • een verificatie om elk risico van dubbele financiering van het project uit te sluiten. Indien nodig wordt deze verificatie in samenwerking met andere agentschappen of andere belanghebbenden uitgevoerd.

Het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap benoemt een evaluatiecommissie om toezicht te houden op het beheer van het gehele selectieproces. Op basis van de evaluatie door deskundigen stelt de evaluatiecommissie een lijst op met projecten die voor selectie worden voorgedragen.

Voor alle acties in deze gids kan de aanvragers tijdens het evaluatieproces worden gevraagd aanvullende informatie te verstrekken of opheldering te verschaffen omtrent de ingediende bewijsstukken met betrekking tot de aanvraag; het voorstel mag door deze informatie of opheldering niet substantieel worden gewijzigd. Het verzoek om aanvullende informatie en opheldering is met name gerechtvaardigd wanneer de aanvrager kennelijke schrijffouten heeft gemaakt of in de gevallen dat – voor projecten die via overeenkomsten met meerdere begunstigden worden gefinancierd – een of meer volmachten van partners ontbreken (zie hieronder het deel "Subsidieovereenkomst/-besluit" voor meer informatie over overeenkomsten met meerdere begunstigden).

Eindbesluit

Na afloop van de evaluatieprocedure neemt het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap een besluit over de te subsidiëren projecten op basis van:

  • de door de evaluatiecommissie voorgestelde ranglijst;
  • de voor elke actie (of activiteit in het kader van een actie) beschikbare begroting;

Na afronding van de selectieprocedure worden de aanvraagdossiers en bijbehorende stukken niet naar de aanvrager teruggestuurd, ongeacht de uitkomst van de procedure.

Kennisgeving van besluiten inzake subsidietoekenning

De indicatieve kalender voor de kennisgeving van de selectieresultaten voor elke actie staat hieronder in het deel "Overzicht van projecttermijnen en betalingsvoorwaarden".