Saturs
Meklēt vadlīnijās

Kas notiek, kad pieteikums ir iesniegts?

Visiem pieteikumiem, ko saņem Valsts Aģentūras vai izpildaģentūra, piemēro izvērtēšanas procedūru.

Izvērtēšanas procedūra

Projektu priekšlikumus izvērtē Valsts Aģentūra vai Izpildaģentūra, kas saņēmusi pieteikumu, pamatojoties vienīgi uz šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem kritērijiem. Novērtējumā ietver:

  • oficiālu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai ir ievēroti atbilstības un izslēgšanas kritēriji;
  • kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu iesaistīto organizāciju atbilstību atlases kritērijiem (t. i., darbības un finansiālā spēja) un projekta atbilstību dotācijas piešķiršanas kritērijiem. Šādu kvalitātes novērtējumu visbiežāk veic ar neatkarīgu ekspertu atbalstu. Veicot novērtējumu, eksperti atbalstam izmanto Eiropas Komisijas izstrādātas pamatnostādnes; tās tiks darītas pieejamas Eiropas Komisijas un par “Erasmus+” projektu pārvaldību atbildīgo Aģentūru tīmekļa vietnēs;
  • pārbaudi par to, vai priekšlikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām Aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Valsts Aģentūra vai Izpildaģentūra ieceļ izvērtēšanas komiteju, kas pārrauga visa atlases procesa pārvaldību. Pamatojoties uz ekspertu veikto novērtējumu, izvērtēšanas komiteja izveido atlasei ierosināto projektu sarakstu.

Par visām darbībām, uz kurām attiecas šīs Vadlīnijas, izvērtēšanas procesā pieteikumu iesniedzējiem var tikt prasīts sniegt papildu informāciju vai precizēt apliecinošos dokumentus, kas iesniegti saistībā ar pieteikumu, ar nosacījumu, ka šāda informācija vai precizējums būtiski nemaina priekšlikumu. Papildu informācijas un precizējumu pieprasīšana ir jo īpaši pamatota, ja pieteikuma iesniedzējs pieļāvis acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas vai — attiecībā uz projektiem, ko finansē, noslēdzot vairāku dotācijas saņēmēju nolīgumus, — gadījumos, kad partneriem trūkst viena vai vairāku mandātu (attiecībā uz vairāku dotācijas saņēmēju nolīgumiem sk. turpmāk sadaļu “Dotācijas nolīgums/lēmums”).

Galīgais lēmums

Izvērtēšanas procedūras beigās Valsts Aģentūra vai Izpildaģentūra izlemj par projektiem, kam piešķirama dotācija, pamatojoties uz:

  • izvērtēšanas komitejas ierosināto sarakstu;
  • budžetu, kas pieejams jebkurai konkrētai Darbībai (vai jebkuram konkrētam pasākumam Darbības ietvaros).

Pēc atlases procedūras pabeigšanas pieteikuma dokumenti un pievienotie materiāli netiek nosūtīti atpakaļ pieteikuma iesniedzējam neatkarīgi no procedūras iznākuma.

Dotācijas piešķiršanas lēmumu paziņošana

Aptuvenais kalendārs atlases rezultātu paziņošanai atbilstīgi katrai Darbībai ir norādīts turpmāk sadaļā “Projektu dzīves cikla termiņi un maksājumu kārtība”.