Sisältö
Haku ohjelmaoppaasta

Mitä tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen?

Kaikki kansallisten toimistojen ja toimeenpanoviraston vastaanottamat hakemukset arvioidaan.

Arviointimenettely

Vastaanottava kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto arvioi hakemukset yksinomaan tässä oppaassa kuvattujen kriteerien perusteella. Arvioinnin tarkoituksena on:

  • tarkistaa virallisesti, että ehdotus täyttää tukikelpoisuusperusteet eivätkä hylkäämisperusteet koske sitä.
  • tehdä laatuarviointi sen määrittämiseksi, kuinka hyvin osallistujaorganisaatiot täyttävät valintaperusteet (eli toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset) ja hanke täyttää myöntämisperusteet. Laatuarvioinnin tukena käytetään yleensä riippumattomia asiantuntijoita. Asiantuntijat tukeutuvat arvioinnissaan Euroopan komission laatimiin ohjeisiin, jotka tulevat saataville Euroopan komission verkkosivuille sekä Erasmus+ -hankkeiden hallinnoinnista vastaavien kansallisten toimistojen ja toimeenpanoviraston verkkosivuille.
  • tarkistaa, ettei ehdotukseen liity päällekkäisrahoituksen vaaraa. Tarvittaessa tämä tarkistus tehdään yhteistyössä muiden kansallisten toimistojen ja toimeenpanoviraston tai sidosryhmien kanssa.

Kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto asettaa arviointikomitean, joka valvoo koko valintamenettelyn hallinnointia. Arviointikomitea laatii asiantuntijoiden suorittaman arvioinnin perusteella luettelon hankkeista, joita se ehdottaa valittaviksi.

Kaikissa tässä oppaassa kuvatuissa Erasmus+ -toimissa hakijoita saatetaan arviointimenettelyn aikana pyytää toimittamaan lisätietoja tai antamaan selvityksiä hakemuksen yhteydessä toimitetuista oheisasiakirjoista edellyttäen, etteivät tällaiset lisätiedot tai selvitykset muuta ehdotusta olennaisella tavalla. Lisätietojen ja selvitysten pyytäminen on erityisen perusteltua, jos kyseessä on hakijan tekemä ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe tai – hankkeessa, jota rahoitetaan usean edunsaajan sopimuksen perusteella – yhden tai useamman kumppanin valtakirja puuttuu (lisätietoja usean edunsaajan sopimuksista on jäljempänä kohdassa ”Hankesopimus ja päätös hanketuesta”).

Lopullinen päätös

Arviointimenettelyn lopuksi kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto päättää, mille hankkeille tukea myönnetään, seuraavien seikkojen perusteella:

  • arviointikomitean laatima luettelo hakijoista paremmuusjärjestyksessä,
  • kussakin toimessa (tai jonkin toimen mukaisessa toiminnossa) käytettävissä olevat määrärahat.

Menettelyn lopputuloksesta riippumatta hakemusasiakirjoja ja niiden liitteitä ei lähetetä takaisin hakijalle valintamenettelyn päätyttyä.

Ilmoitus hanketuen myöntämisestä

Kutakin toimea koskevien valintatulosten ilmoittamista koskeva alustava aikataulu löytyy jäljempänä olevasta kohdasta ”Hankevaiheiden määräajat ja maksujärjestelyt”.