Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Τι έπεται της υποβολής αίτησης;

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στους εθνικούς οργανισμούς ή στον εκτελεστικό οργανισμό υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι προτάσεις σχεδίων αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό που λαμβάνει την αίτηση, αποκλειστικά με βάση τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτόν τον οδηγό. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

  • επίσημο έλεγχο για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και αποκλεισμού·
  • ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι συμμετέχοντες οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια επιλογής (π.χ. χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα) και το σχέδιο πληροί τα κριτήρια χορήγησης. Η εν λόγω ποιοτική αξιολόγηση πραγματοποιείται ως επί το πλείστον με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Στην αξιολόγησή τους, οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να υποστηρίζονται από κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα διατίθενται στους δικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των έργων του Erasmus+·
  • επαλήθευση, ότι η πρόταση δεν παρουσιάζει κινδύνους για διπλή χρηματοδότηση. Αν είναι αναγκαίο, η εν λόγω επαλήθευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός θα ορίσει επιτροπή αξιολόγησης για την εποπτεία της διαδικασίας επιλογής σε όλα τα στάδιά της. Με βάση τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει έναν κατάλογο με τα προτεινόμενα σχέδια προς επιλογή.

Για όλες τις δράσεις που καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό, στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι αιτούντες μπορεί να κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν προσκομίσει με την αίτησή τους, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς την πρόταση. Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν ιδίως σε περίπτωση προφανών ουσιωδών σφαλμάτων από τους αιτούντες ή εφόσον διαπιστώνεται η έλλειψη μίας ή περισσότερων εντολών εταίρων όσον αφορά τα σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω συμφωνιών πολλαπλών δικαιούχων (για τις συμφωνίες πολλαπλών δικαιούχων, συμβουλευθείτε την ενότητα «Συμφωνία/απόφαση επιχορήγησης» κατωτέρω).

Τελική απόφαση

Στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με τα σχέδια που θα λάβουν επιχορήγηση, με βάση:

  • τον κατάλογο κατάταξης που προτείνει η επιτροπή αξιολόγησης·
  • τον προϋπολογισμό που διατίθεται για κάθε δράση (ή δραστηριότητα στο πλαίσιο δράσης)·

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φάκελοι αιτήσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν επιστρέφονται στον αιτούντα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

Κοινοποίηση των αποφάσεων χορήγησης επιχορήγησης

Στην ενότητα «Επιμέρους προθεσμίες και λεπτομέρειες πληρωμής των σχεδίων», παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής για κάθε δράση.