Indholdsfortegnelse
Søg i guiden

Hvad sker der, når ansøgningen er indsendt?

Alle de ansøgninger, som det nationale agentur eller forvaltningsorganet modtager, vil blive vurderet.

Vurderingsproceduren

Projektforslagene vurderes af det nationale agentur eller det forvaltningsorgan, der modtager ansøgningen, idet dette udelukkende sker på grundlag af de kriterier, der er beskrevet i vejledningen. Vurderingen omfatter:

  • En formel kontrol til vurdering af, om kriterierne for tilskudsberettigelse er opfyldt, og om der er taget højde for udelukkelseskriterierne;
  • En kvalitetskontrol til vurdering af, om de deltagende organisationer opfylder udvælgelseskriterierne (dvs. driftsmæssig og finansiel kapacitet), og om projektet opfylder tildelingskriterierne. Kvalitetskontrollen udføres i de fleste tilfælde under deltagelse af uafhængige eksperter. Eksperterne vil vurdere projektforslagene på baggrund af retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Disse retningslinjer vil være tilgængelige på hjemmesiderne for Kommissionen og de agenturer og organer, der er ansvarlige for forvaltningen af projekter under Erasmus+;
  • En kontrol af, at forslaget ikke indebærer en risiko for dobbeltfinansiering. Denne kontrol foretages, om nødvendigt, i samarbejde med andre agenturer eller andre interessenter.

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet udpeger et evalueringsudvalg, som skal føre tilsyn med forvaltningen af hele udvælgelsesproceduren. På grundlag af ekspertvurderingen vil bedømmelsesudvalget udarbejde en liste over projekter, der foreslås udvalgt.

I forbindelse med alle de aktioner, der er omfattet af denne guide, kan ansøgerne under evalueringsproceduren blive bedt om at indsende supplerende oplysninger eller gøre nærmere rede for de bilag, de har indsendt sammen med deres ansøgning, idet de supplerende oplysninger eller redegørelsen dog ikke må indebære en væsentlig ændring af projektforslaget. Yderligere oplysninger og nærmere redegørelser er særligt relevante, hvis ansøgeren har begået indlysende skrivefejl, eller – ved et projekt, der finansieres i henhold til en aftale om tilskud til flere modtagere – hvis der mangler en eller flere fuldmagter fra partnerne (læs mere om aftaler om tilskud til flere modtagere i afsnittet "tilskudskontrakt/tilskudsafgørelse" nedenfor).

Endelig afgørelse

Til sidst i vurderingsproceduren træffer det nationale agentur eller forvaltningsorganet afgørelse om projektets tilskud på baggrund af:

  • den prioriterede liste over projekter, som bedømmelsesudvalget har udarbejdet;
  • det budget, der rådes over til en given aktion (eller en given aktivitet som led i en aktion)

Når vurderingsproceduren er afsluttet, vil ansøgningsdokumenterne og det tilhørende materiale ikke blive returneret til ansøgeren, uanset udfaldet af proceduren.

Meddelelse om tilskudsafgørelser

Der findes en vejledende kalender for meddelelse om udvælgelsesresultatet for den enkelte aktion i afsnittet "Tidsfrister i projektet og retningslinjer for udbetaling" nedenfor.