Obsah
Vyhledat v příručce

Co následuje po podání žádosti?

Všechny žádosti, které obdrží národní agentury nebo výkonná agentura, budou předmětem hodnocení.

Postup hodnocení

Návrhy projektů posuzuje národní agentura nebo výkonná agentura, která žádost obdržela, a to výhradně na základě kritérií popsaných v této příručce. Posouzení zahrnuje:

 • formální kontrolu za účelem ověření, zda jsou dodržena kritéria způsobilosti a kritéria pro vyloučení;
 • hodnocení kvality s cílem vyhodnotit, nakolik zúčastněné organizace splňují kritéria pro výběr (tj. provozní a finanční způsobilost) a nakolik projekt splňuje kritéria pro udělení grantu. Toto posouzení kvality se ve většině případů provádí s pomocí nezávislých odborníků; při hodnocení budou odborníkům napomáhat pokyny vypracované Evropskou komisí; tyto pokyny budou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a agentur odpovědných za řízení projektů Erasmus+.
 • ověření, že návrh nepředstavuje riziko dvojího financování. V případě nutnosti se toto ověření provádí ve spolupráci s jinými agenturami nebo jinými zúčastněnými subjekty.

Národní agentura nebo výkonná agentura jmenuje hodnotící výbor, který bude dohlížet nad celým procesem výběru. Na základě hodnocení, které provedou odborníci, vypracuje hodnotící výbor seznam projektů, které jsou navrženy pro výběr.

U projektů v oblasti budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání a s ohledem na rozvojové cíle akce ve prospěch způsobilých partnerských zemí světa (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky) sestaví hodnotící výbor pořadí způsobilých návrhů podle regionu a předloží návrhy, které dosáhly nejvyššího počtu bodů, delegacím EU, které budou konzultovány ve věci relevance a proveditelnosti projektu v místním kontextu, zejména pokud jde o:

 • relevanci cílů projektu pro reformu a modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání v partnerské zemi;
 • relevanci návrhu projektu pro konkrétní potřeby a omezení proveditelnosti v partnerské zemi / partnerských zemích nebo regionu / regionech (včetně synergie s veškerými dalšími iniciativami a zamezení duplikaci);;
 • míru, do jaké projekt řeší konkrétní potřeby žadatele v oblasti budování kapacit.

Pro všechny akce, jichž se týká tato příručka, platí, že v průběhu hodnocení mohou být žadatelé požádáni, aby poskytli dodatečné informace nebo objasnili podklady předložené v souvislosti se žádostí, pokud tyto informace či vysvětlení návrh podstatně nemění. Dodatečné informace a vysvětlení jsou odůvodněné zejména v případě zjevných administrativních chyb, kterých se žadatel dopustil, nebo v případech, kdy u projektů financovaných na základě dohod uzavřených s více příjemci chybí jedno či několik pověření partnerů (pokud jde o dohody s více příjemci, viz oddíl „Grantová smlouva / rozhodnutí o grantu“).

Konečné rozhodnutí

Na konci postupu hodnocení rozhodne národní agentura nebo výkonná agentura o projektech, jimž bude udělen grant, a to na základě:

 • pořadí navrženého hodnotícím výborem;
 • rozpočtu, pro každou danou akcí (nebo danou aktivitu v rámci akce),

a kromě toho vychází rozhodnutí v případě budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání také z:

 • výsledků procesu konzultací (viz výše);
 • rozpočtu dostupného pro každý daný region světa, jak je vymezen ve finančních nástrojích vnější akce EU;
 • potřeby dosáhnout dostatečného geografického zastoupení v rámci regionu, pokud jde o počet projektů na jednu zemi, a sice v mezích dostupného rozpočtu a pokud je zaručena dostatečná kvalita;
 • potřeby zajistit, že celkové výsledky výběru zaručí dostatečné pokrytí priorit akce.

Po dokončení výběrového řízení se spisy žádostí a připojené materiály žadateli nevracejí bez ohledu na výsledek řízení.

Oznámení rozhodnutí o udělení grantu

Rámcový kalendář pro oznámení výsledků výběrového řízení v rámci každé akce je uveden v oddíle „Termíny životního cyklu projektu a způsoby platby“.